IOM och Sverige

Photo credit: Migrationsverket / Tomislav Stjepic

IOM:s kontor i Finland ansvarar för aktiviteter och verksamhet i Finland, Sverige och Island, samt bistår IOM:s kontor i Danmark och Estland administration och förvaltning.

Till det vi gör i Sverige hör bland annatstöd för assisterad frivillig återresa och återintegration för offer för människohandel, återetableringsstöd för frivilligt återvändande, vidarebosättning av flyktingar till Sverige och familjeåterförening. 

Sverige är även en bidragsgivare till IOM, med fokus på sektorerna humanitärt bistånd, förvaltning, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet

Ekonomiskt stöd till återetablering

I samarbete med Migrationsverket (https://www.migrationsverket.se) har IOM Finland hand om utbetalningen av ekonomiskt återetableringsstöd till personer som återvänder frivilligt från Sverige.

För att kunna ansöka om stödet bör följande krav uppfyllas:

 • Den återvändande har fått avslag på sin ansökan om asyl eller har tagit tillbaka sin ansökan om asyl i Sverige
 • Personen tänker återvända självmant och planerar att bo i det land han/hon återvänder till
 • Personen reser till Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, Mali, Sierra Leone, Somalia, Palestinska Områden, Sudan, Sydsudan, Syrien eller Tchad.

Betalningarna koordineras av IOM Finland och stöden betalas ut av lokala IOM-kontor i de länder dit personerna återvänder.

Mera information om att få stöd till återetablering (https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Stod-till-ateretablering/Ekonomiskt-stod.html )

Stöd för frivilligt återvändande och återintegration av personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige (AVRRTiPP-SWE)

Sedan 2012 har programmet AVRRTiPP-SWE erbjudit stöd till migranter som utsatts för människohandel och/eller prostitution i Sverige. Genom programmet ges assistans till såväl EU-medborgare som tredjelandsmedborgare.

Fram till slutet av år 2017 finansierades programmet av Länsstyrelsen i Stockholms län , som hade det nationella ansvaret för att koordinera aktiviteter mot människohandel i Sverige.  Sedan början av 2018 har den nygrundade Jämställdhetsmyndigheten  tagit över ansvaret, och finansierar nu programmet. Potentiella offer för människohandel identifieras av svenska regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel i samarbete med IOM Finland.

IOM Finland stöder regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel, icke-statliga organisationer, socialarbetare och migrationsverkets tjänstemän med att planera och arrangera assisterat frivillig återvändande och återintegration (AVRR) på ett säkert, humant och hållbart sätt. Stödet kan t.ex. innebära att:

 • Informera potentiella förmånstagare om möjligheten till AVRR
 • Ge råd om återvändandeprocessen och möjligheterna till återintegration
 • Utföra bedömning av risker, behov och hälsa
 • Att arrangera förmånstagarens resa, t.ex. hjälpa dem att skaffa resedokument, köpa flygbiljetter och vid behov ordna eskort
 • Att hjälpa till vidvid transit och ankomst 
 • Att förse varje förmånstagare med individuellt anpassat återintegreringsstöd

Återintegreringsstödet och uppföljningen efter återvändandet sköts i nära samarbete med lokala IOM-kontor och andra aktörer i det land dit personen återvänt. Med hjälp av dessa aktörer och  med koordinering av IOM Finland gör den återvändande upp en återintegrationsplan som passar hens specifika behov. IOM håller kontakten med varje återvändande åtminstone medan återintegreringsprocessen pågår. IOM Finland stöder även förmånstagares möjlighet till rättslig prövning. Det här kan t.ex. betyda att IOM informerar den återvändande om utvecklingen i undersökningen av eller rättsprocessen gällande hens fall, eller att koordinera hens deltagande i en rättegång i Sverige.

För mer information, kontakta IOM Finland: AVRRTIPPSweden@iom.int

Vidarebosättning av flyktingar

IOM Finland ordnar transport för flyktingar till de nordiska länderna (förutom till Norge). Det omfattar vid behov ordnandet av eskort och köp av kläder. Innan avfärden kontrollerar IOM att personen är i tillräckligt god form för att resa.

Programmets räckvidd är globalt. Det sköts av IOM:s kontor i respektive landProgrammet leds av IOM Finland.

IOM ger servicen till kvotflyktingar som vidarebosätts inom ramen för ramavtalet mellan IOM och Migrationsverket.( https://www.migrationsverket.se/)

Interna förflyttningar av asylsökanden inom EU

I juli 2015 kom EU:s medlemsstater överens om att omplacera asylsökande från medlemsstater som upplever press på grund av ett högt antal migranter, dvs. Italien och Grekland. IOM Finland har hand om omplaceringen till Finland och Sverige.

I slutet av år 2017 hade totalt 2 865 personer omplacerats till Sverige.

Familjeåterförening

Det finns två typer av familjeåterförening – den ena förverkligas i samarbete med myndigheter och den andra är självbekostad.

I samarbete med Svenska Röda Korset och Migrationsverket tar IOM Finland hand om researrangemang för personer som vidarebosätts i Sverige inom ramen för ett familjeåterföreningsprogram.

IOM Finland tar även hand om researrangemang och assistans vid genomresa för dem som själva bekostar sin resa.

Servicen som ges inkluderar:

 • Hjälp för att beviljas utresetillstånd
 • Formaliteter kring invandringen och verifikation av resedokument
 • Researrangemang (internationella och inrikes)
 • Assistans vid genomresa

Sveriges stöd till IOM

Sverige understöder också IOM:s internationella program. År 2017 bidrog Sverige med 15,9 miljoner USD till IOM. Året innan var summan mer än det dubbla: 33 miljoner USD.

Sverige är ett av de länder som stöder IOM:s kärnfunktioner genom att bidra med icke-öronmärkta bidrag till organisationen (6,1 miljoner USD år 2017). Dessa bidrag kan IOM använda friare än öronmärkta bidrag.

Andra betydande aktiviteter som fått stöd var humanitärt arbete, diasporaprojekt och CREST-programmet, som stöder etisk rekrytering av migrantarbetare.

År 2016 bidrog Sverige med nästan 17,8 miljoner USD till den gemensamma stödmekanismen för nya vidarebosättningsländer, vilken har grundats för att stöda länder som påbörjar vidarebosättningsprogram. En stor del av understödet det året gick även till humanitärt bistånd.

This text is also available in English!

Tämän tekstin voit lukea myös suomeksi!