News

World Day Against Trafficking in Persons 30 July 2020.

30 July 2020

IOM works in partnership with governments, the United Nations, international and non-governmental organizations, the private sector and development partners on all aspects of counter-trafficking responses – prevention, protection, and prosecution.

Since the mid-1990s, IOM and its partners have provided protection and assistance to close to 100,000 men, women and children, who were trafficked for sexual and labour exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, or for organ removal. Agriculture, fishing, domestic work and hospitality, commercial sexual exploitation, pornography, begging, construction and manufacturing are some of the sectors in which victims were exploited.

IOM takes a comprehensive approach to addressing human trafficking. Respect for human rights, the physical, mental and social well-being of the individual and his or her community, and the sustainability of our actions through institutional capacity development and partnerships are at the centre of all of IOM’s counter-trafficking efforts.

 

IOM Director General António Guterres' speech

This year is the twentieth anniversary of the UN Convention Against Transnational Organized Crime, and its historic Protocol [Palermo Protocol] to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.

We are half-way through a very difficult year for everyone, and our contemporary challenges have had a severe impact on people’s vulnerability to trafficking and exploitation.

IOM was implementing counter trafficking interventions in accordance with human rights principles long before the Palermo Protocol gave us the clearly defined parameters that we know today. And likewise, our interventions have evolved over time as new forms of trafficking have emerged.

We have learned, as have governments, that it is imperative to partner with the private sector, trade unions, supply chain auditors, and recruitment agencies to put in place practices to reduce the risks of trafficking and exploitation.

As we embark upon a new decade, the world is now confronted with perhaps our biggest challenge to counter trafficking – that of a pandemic, that has in addition brought severe restrictions to mobility, impacted livelihoods, and limited access to vulnerable people. COVID-19 has brought a devastating impact upon the household security and health of billions of people all over the world, which inevitably heightens vulnerability and risk of exploitation, whether it is job-seekers taking hazardous journeys, families relying on child labour for survival, or the marriage of young daughters in a desperate attempt to relieve economic strain.

Now, as we have always done, the anti-trafficking community must evolve and adapt to this new crisis, finding innovative ways to identify trends, to screen for vulnerabilities, to support States while advocating for human rights and the prevention of abuse, and to seek safe and viable options for those who will remain on the move. Let’s move into this direction together, as united we are stronger!

 

More information

 

 

Kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä 30.7.2020

30.07.2020

Tänään on kansainvälinen ihmiskaupan vastainen päivä. IOM tekee ihmiskaupan vastaista työtä yhteistyössä hallitusten, Yhdistyneiden Kansakuntien, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen, yksityisen sektorin ja kehitysyhteistyökumppanien kanssa. 1990-luvun puolivälistä lähtien IOM ja sen yhteistyökumppanit ovat tarjonneet suojaa ja apua lähes 100 000 ihmiskaupan uhrille.

IOM:n pääjohtajan António Guterreksen viesti:

Tänä vuonna on kulunut 20 vuotta siitä, kun Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja [Palermon pöytäkirja] ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta allekirjoitettiin.

Olemme puolivälissä tätä kaikille erittäin vaikeaa vuotta, ja meidän nykyisillä haasteillamme on suuri vaikutus ihmisten haavoittuvuuteen ihmiskaupan ja hyväksikäytön suhteen.

IOM toteutti ihmiskaupan vastaisia toimia ihmisoikeusperiaatteiden mukaisesti jo kauan ennen kuin Palermon pöytäkirja antoi meille selvästi määritellyt muuttujat, jotka tunnemme tänään. Toimintamme ja keinomme puuttua ihmiskauppaan ovat kehittyneet ajan myötä, kun uusia ihmiskaupan muotoja on syntynyt.

Olemme hallitusten tavoin saaneet oppia, että on välttämätöntä tehdä yhteistyötä yksityisen sektorin, ammattiliittojen, toimitusketjun tarkastajien ja rekrytointitoimistojen kanssa, jotta voidaan vähentää riskiä joutua ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhriksi.

Olemme nyt uuden vuosikymmenen alussa, ja maailmalla on nyt edessään ehkä suurin haaste ihmiskaupan torjumiseksi – pandemia, joka on lisäksi asettanut vakavia liikkuvuuden rajoituksia, vaikuttanut toimeentuloon ja heikentänyt jo ennestään haavoittuvien ihmisten asemaa. Koronaviruksella (COVID-19) on tuhoisa vaikutus miljardien ihmisten kotitalouksien turvallisuuteen ja terveyteen ympäri maailmaa. Tämä lisää väistämättä haavoittuvuutta ja hyväksikäytön riskiä riippumatta siitä, onko kyseessä työnhakijat vaarallisilla matkoilla, lapsityövoimasta taloudellisesti riippuvaiset perheet tai tyttölapsien naittaminen epätoivoisena yrityksenä helpottaa taloudellista tilannetta.

Nyt, kuten aina, ihmiskaupan vastaisen yhteisön on kehityttävä ja mukauduttava tässä kriisitilanteessa etsimällä uusia tapoja tunnistaa ihmiskauppa, etsiä haavoittuvuuksia, tukea valtioita puolustaen samalla ihmisoikeuksia, estää hyväksikäyttöä ja etsiä turvallisia sekä toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja heille, jotka ovat muuttoliikkeessä. Toimitaan kaikki näin, koska yhdessä olemme vahvempia!

 

Lisätietoa

 

 

Unaccompanied migrant children at Athens International Airport before relocation to Portugal. IOM/Christine NikolaidouHelsinki 8.7.2020

IOM, the International Organization for Migration, UNHCR, the UN Refugee Agency, and UNICEF, the UN Children’s Fund today welcomed the relocation of 24 unaccompanied asylum-seeking children from Greece.

The children arrived safely in Finland this afternoon after having lived for several months in overcrowded reception and identification centers on the islands of Lesvos, Samos and Chios. The children arrived in good health. They have been received by the Finnish Immigration Service, MIGRI, and are all seeking international protection, which will now be processed individually.

This group is the first of several to be relocated to Finland, who has generously offered to receive a total of 175 asylum-seekers, including unaccompanied minors from Greece and vulnerable single-parent families from Malta and Cyprus.

Finland is hereby showing an important act of European solidarity and helping to relieve the alarmingly overcrowded and concerning situation in the Greek islands.

The relocation was organized by the Governments of Finland and Greece and coordinated by the European Commission with the support from IOM, UNHCR and UNICEF and the European Asylum Office (EASO). The relocation project aims to relocate 1,600 unaccompanied and other vulnerable people from Greece to other participating European states.

To date, 11 EU Member States are participating in the scheme. Already, 90 unaccompanied children have been brought to Luxembourg, Germany and Portugal – and more transfers are planned to take place in the coming weeks to Belgium, France, Germany, Lithuania and Slovenia.

“We are still in the early stages, but the relocations are set to accelerate through this truly cooperative effort between Greece, European states, UN agencies and the European Commission,” said Ola Henrikson, IOM Regional Director for the EEA, EU and NATO. “Relocation is a practical and humane act of solidarity that works. It works for the most vulnerable children and others in need, it works for Greece and we think it is something that will continue working for Europe.”

“We are very pleased to see the commitments by EU states translating into concrete action. This is evidence that European solidarity is a reality. Such collective efforts to find solutions need to con tinue and be strengthened”, said Pascale Moreau, UNHCR Regional Director for Europe. “There are still hundreds of unaccompanied refugee children in Greece in desperate and unsafe conditions. Securing their future and well-being should be our common goal and moral imperative.”

“Europe is offering these children a fresh start in life,” said Afshan Khan, UNICEF Regional Director for Europe and Central Asia. “They are now safe, have access to health care and education and they can enjoy rights which belong to every child. Growing up, they will need the support of the community, and we all have a part to play in this. Meanwhile, most of the children are still living in the camp. We can and must move faster for the children still left behind.”

As of early July, there were almost 4,700 unaccompanied and separated children in Greece in urgent need of durable solutions, including expedited registration, family reunification and relocation. Among them, more than 1,100 are exposed to severe risks, including exploitation and violence, and facing precarious and overcrowded conditions on the Aegean islands.

 

For additional information, please contact:

IOM:

UNHCR: 

UNICEF:  

 

Unaccompanied migrant children at Athens International Airport before relocation to Portugal. IOM/Christine NikolaidouHelsinki 8.7.2020

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja YK:n lastenjärjestö UNICEF toivottavat tervetulleeksi ensimmäiset 24 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikasta.

Lapset saapuivat turvallisesti Suomeen tänään iltapäivällä. He olivat asuneet useiden kuukausien ajan ahtaasti vastaanottokeskuksissa Lesboksen, Sámoksen ja Chíoksen saarilla. Saapuessaan Suomeen lapset olivat terveitä. Maahanmuuttovirasto vastaanotti lapset, jotka kaikki hakevat kansainvälistä suojelua. Hakemukset käsitellään yksitellen.

Tänään saapuneet lapset olivat ensimmäinen ryhmä kaikkiaan 175 turvapaikanhakijasta, jotka Suomi on avokätisesti tarjoutunut vastaanottamaan. Näihin turvapaikanhakijoihin kuuluu alaikäisten lisäksi myös haavoittuvassa asemassa olevia yksinhuoltajaperheitä, jotka vastaanotetaan Maltalta ja Kyprokselta.

Suomen toiminta on tärkeä eurooppalaisen solidaarisuuden osoitus ja osaltaan helpottaa ylikuormittunutta ja huolestuttavaa tilannetta Kreikan saarilla.

Uudelleensijoitus järjestettiin yhteistyössä Suomen ja Kreikan hallitusten kanssa. Sitä koordinoi Euroopan komissio ja tukena toimivat YK-järjestöt IOM, UNHCR ja UNICEF sekä Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO). Yhteensä 1600 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä ja muita haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä uudelleensijoitetaan Kreikasta muihin Euroopan valtioihin.

Tällä hetkellä mukaan ovat lupautuneet 11 EU:n jäsenmaata ja Norja. Jo 90 ilman huoltajaa olevaa lasta on tuotu Luxemburgiin, Saksaan ja Portugaliin. Seuraavat siirrot tapahtuvat tulevina viikkoina Belgiaan, Ranskaan, Saksaan, Liettuaan ja Sloveniaan.

"Olemme vielä alkuvaiheessa, mutta uudelleensijoituksia on tarkoitus tehdä enenevissä määrin yhteistyössä Kreikan ja muiden Euroopan maiden, YK-järjestöjen ja Euroopan komission kanssa", sanoo IOM:n Euroopan talousalueen, EU:n ja NATO:n aluetoimiston johtaja, Ola Henrikson.

"Uudelleensijoitus osoittaa humaania solidaarisuutta, joka on toimivaa. Se on toimivaa heikoimmassa asemassa olevien lapsien ja muiden avun tarpeessa olevien kannalta sekä Kreikan kannalta. Uskomme, että uudelleensijoitus on toimiva menetelmä Euroopassa jatkossakin."

"Olemme erittäin tyytyväisiä nähdessämme EU:n valtioiden sitoutumisen konkreettisina toimina. Tämä todistaa sen, että eurooppalainen solidaarisuus on todellista. Näitä yhteisiä ponnisteluja ratkaisujen löytämiseksi on jatkettava ja vahvistettava", sanoo UNHCR:n Euroopan aluejohtaja Pascale Moreau.

"Kreikassa on edelleen satoja ilman huoltajaa olevia pakolaislapsia epätoivoisissa ja vaarallisissa olosuhteissa. Heidän tulevaisuutensa ja hyvinvointinsa turvaaminen tulisi olla yhteinen päämäärämme ja moraalinen välttämättömyys."

”Euroopassa nämä lapset pystyvät aloittamaan elämänsä uudelleen”, sanoo UNICEF:in Euroopan ja Keski-Aasian aluetoimiston johtaja Afshan Khan.

"He pääsevät nyt turvaan, terveydenhuollon piiriin ja kouluun ja nauttimaan oikeuksista, jotka kuuluvat jokaiselle lapselle. He tarvitsevat kasvunsa tueksi koko yhteisön tukea, ja tässä meillä jokaisella on roolimme. Lapsista suurin osa jäi vielä leireille. Me voimme ja meidän täytyy ryhtyä tarmokkaampiin toimiin heidän puolestaan."

Heinäkuun alussa Kreikassa laskettiin olevan lähes 4700 ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijalasta, jotka tarvitsevat kiireellisesti kestäviä ratkaisuja, mukaan lukien nopeutettu rekisteröinti, perheenyhdistäminen ja uudelleensijoittaminen. Heistä yli 1100 on ahtaissa vastaanottokeskuksissa Egeanmeren saarilla. Lapset ovat epävarmoissa olosuhteissa ja alttiita vakaville riskeille, kuten hyväksikäytölle ja väkivallalle.

 

Lisätietoa

IOM:

UNHCR: 

UNICEF:  

 

 

30.6.2020 Helsinki

Maailman parhaat uutiset kertoo maailmassa tapahtuvista hyvistä asioista ja kestävästä kehityksestä. Suomen YK-liiton julkaisema lehti tarjoaa virkistävää luettavaa katastrofipainotteisten uutisten keskelle. Uusimmassa numerossa Suomessa olevat YK-järjestöt ja -toimijat kertovat omista hyvistä uutisistaan. Mukana on myös meidän uutisemme siitä, kuinka koordinoimamme MIDA FINNSOM -hankkeen myötä sisällissodan runteleman Somalian terveydenhuolto on kohentunut ja kuinka Diaspora-ammattilaiset parantavat Somalian äitiys- ja lapsiterveyttä. Artikkelimme voit lukea alta tai Maailman parhaat uutiset -lehden sivulta 12.

 

Suomen somalialaiset terveydenhuollon ammattilaiset parantavat äitiys- ja lapsiterveyttä Somaliassa

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) koordinoima ja Suomen ulkoministeriön rahoittama MIDA FINNSOM -hanke on onnistunut kohentamaan sisällissodan runteleman Somalian terveydenhuoltoa. Hankkeessa suomalaisia somalitaustaisia terveydenhuollon ja koulutuksen asiantuntijoita on lähtenyt vuodeksi-puoleksitoista entiseen kotimaahansa viemään taitoja ja osaamista paikallisille.

Hargeisan sairaalassa Somalimaassa vastasyntyneiden kuolleisuus on laskenut 24 prosentista viiteen prosenttiin viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Garowen sairaalassa Puntmaassa vastasyntyneitä menehtyi aikaisemmin 70 kuukaudessa, mutta nykyään luku on huomattavasti alhaisempi, vain kaksi kuukaudessa. Etelä-Somaliassa Mogadishussa sijaitsevassa Yardimelin sairaalassa turvallisten synnytysten määrä nousi kuukausittaisesta 28:sta yli 200:aan vain yhden vuoden aikana.

Suomalaiset somalitaustaiset terveydenhuollon ammattilaiset ovat kouluttaneet paikallisia äitiys- ja lapsiterveyden parissa työskenteleviä lääkäreitä ja sairaanhoitajia hoitamaan vastasyntyneitä tarkoituksenmukaisesti. Kyse on lopulta yksinkertaisista muutoksista, kuten vauvan suun alueen puhdistamisesta tai kenguruhoidosta (vastasyntyneen pitäminen äidin ihoa vasten) sekä paikallisen henkilöstön lisääntyneestä ymmärryksestä siitä, kuinka tärkeää hygienia synnytyssalissa on. Lisäksi paikalliset ovat saaneet koulutusta happikaappien käytöstä.

 

Yliopistoon uusi lääketieteen opetussuunnitelma

MIDA FINNSOM -hankkeessa on myös tehty eteläisen Somalian ainoaan julkiseen yliopistoon uusi lääketieteen opetussuunnitelma, joka on käytössä. Viimeksi lääketieteen opetussuunnitelmaa oli päivitetty 80-luvun lopussa, juuri ennen sisällissodan syttymistä, joten se oli yliopiston taas avattua ovensa vuonna 2014 monilta osin jo vanhentunut. Uusi opetussuunnitelma tuli todella tarpeeseen maassa, jossa on arviolta vain kolme lääkäriä 100 000 henkeä kohden.

 

Tietoa ja taitoa Suomesta Somaliaan

Suomen somalialaiset terveydenhuollon ammattilaiset ovat osallistuneet Somalian terveyssektorin rakentamiseen jo yli 10 vuoden ajan. Lähetetyt työntekijät paikkaavat työvoimapulaa, mutta ennen kaikkea he vievät taitoja ja osaamista paikallisille. He ovat kouluttaneet jo yli 7000 paikallista työntekijää.

 

Työtä riittää edelleen

Hienoista tuloksista huolimatta työtä on vielä paljon tehtävänä. Somalian terveydenhuollossa on vakava pula työntekijöistä, varusteista, lääkkeistä ja suojatarvikkeista. Resurssipulan lisäksi konfliktin sekä köyhyyden aiheuttama epävarmuus tekevät työskentelystä erityisen haastavaa.

MIDA FINNSOM -projektissa tullaan lähettämään vielä noin 30 terveydenhuollon ammattilaista Somaliaan vuoteen 2022 mennessä. Jokainen asiantuntija osaltaan rakentaa vahvempaa tulevaisuutta Somalialle. Heidän ansiostaan yhä useampi vauva ja äiti selviävät hengissä ja yhä useampi ihminen saa tarvitsemaansa hoitoa nyt sekä tulevaisuudessa.

 

Anna-Maija Aguilera-Pesä IOM:n Suomen-toimistosta ja Paula Tanhuanpää THL:stä Digaalen neuvolaklinikan työntekijöiden kanssa.

 

 

5.6.2020

Bangladesh. IOM/Amanda Nero

Today, on the World Environment Day, we want to highlight that the health of the planet directly affects human health. By protecting our planet and its biodiversity, we protect ourselves because we are all a part of it. Even while we battle COVID-19, we must not forget the critical impacts of environmental change, and make sure our recovery keeps focus on climate change and biodiversity.

The official hashtag for World Environment Day is #WorldEnvironmentDay.

 

IOM Director General António Vitorino's speech

People have always moved due to the environment,
And they will continue to do so in the future.

Environmental migration is a present reality.

Disasters displace millions every year,
And climate change already affects migration patterns around the world.

Even when societies are slowed down by COVID-19,IOM/Anita Wadud 2009
nothing stops cyclones and floods,
the climate continues to change,
the environment keeps degrading,
and many people are still forced out of their homes.
Others, on the contrary, are trapped in environmentally fragile regions.
or cannot resort to usual seasonal agriculture activities.

On World Environment Day,
I join the voices of UN leaders
calling to protect our biodiversity
and to take climate action.

Even while we battle this global pandemic,
we must not forget the critical impacts of environmental change,
and make sure our recovery keeps focus on climate change and biodiversity.

Let’s take action now for people and for nature!

Watch the speech here.

 

More interesting content related to World Environment Day

IOM blog: Rethinking Migration Management in a Changing Climate

IOM Environmental Migration Portal

Protect the environment, prevent pandemics, 'nature is sending us a clear message' - Article on UN News site

The UN website for World Environment Day

 

 

1.6.2020 Helsinki

In May 2020, IOM Finland could assist one beneficiary to return voluntarily to the country of origin due to movement restrictions caused by COVID-19 pandemic. In 2020 IOM Finland has assisted a total of 69 beneficiaries to return to their countries of origin. Most beneficiaries returned to Iraq, Russian Federation and Belarus.  

Currently, IOM continues to assist migrants on a case by case basis. Beneficiaries may be able to travel depending on restrictions in transit and destination countries, as well as the availability of travel options. The AVRR Team continues to counsel beneficiaries online and register new referrals. Reintegration support is also being delivered to those beneficiaries who have already returned to their countries of origin.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return here.

 

For more information, please contact us

Assisted voluntary return and reintegration statistics of May 2020.

 

 

22.5.2020 Geneve

IOM:n pääjohtaja António Vitorinon puhe:

IOM Director General António Vitorino speaking about combatting xenophobia and racism.Harvat kokemamme kriisit ovat koskettaneet ihmisiä ympäri maailmaa samalla tavalla kuin koronaviruspandemia (COVID-19). Yhteisöt maailmanlaajuisesti ovat reagoineet tähän pandemiaan vahvalla yhteistyöllä ja osoittaen solidaarisuutta. Jotkut ovat kuitenkin alkaneet syyttää koronaviruksen leviämisestä ulkomaalaisia, siirtolaisia ja yhteiskunnan reunoilla eläviä.

Rasistiset ja muukalaisvastaiset teot ovat levinneet laajalle. Niihin kuuluvat suulliset ja fyysiset hyökkäykset, sosiaalinen syrjäytyminen, tavaroiden ja palvelujen saatavuuden estäminen, yritysten boikotointi, syrjivät liikkuvuusrajoitukset ja karanteenisäännöt sekä poliitikkojen, muiden julkishallinnon henkilöiden ja tiedotusvälineiden muukalaisvastainen retoriikka. YK:n pääsihteeri on kuvannut niitä ”vihan ja muukalaisvastaisuuden tsunamiksi”.

Olemme huolestuneita rasististen tekojen mahdollisesta lisääntymisestä nyt, kun yhteiskunnat alkavat avautua. Ennustettu taloudellinen taantuma voi myös osaltaan lisätä yhteiskunnallisia jännitteitä ja vihatekoja. Kun ihmiset palaavat kaduille, kouluihin, kaupoille ja työpaikoille, on hyvin tärkeää, että muukalaisvihan vastaiset toimet jatkuvat ja että ne sisällytetään talouden sekä yhteiskunnan elvytystoimiin.

Pelko ja epävarmuus pandemian keskellä ovat ymmärrettäviä, mutta niiden ei pitäisi oikeuttaa muukalaisvihaa tai rasismia. Pelkoon perustuvat syrjivät asenteet ja viharikokset vaarantavat niiden kohteena olevien oikeudet, vaikuttavat kaikkien turvallisuuteen ja heikentävät yhteiskunnan elpymistä. On välttämätöntä, että ihmiset saavat tarkkaa tietoa koronaviruksen leviämisestä. Jatkuvat väärät tiedot ”ulkomaalaisten” tai ”ulkopuolisten” roolista viruksen levittäjinä aiheuttavat kuitenkin tuhoa, vaarantavat ihmishenkiä ja estävät ihmisiä tekemästä järkeviä valintoja suojellakseen itseään, perhettään ja yhteisöään.

Oikeus terveyteen on yleismaailmallinen. Jokaisella tulisi olla oikeus hakea ja saada lääketieteellistä hoitoa, jos epäilee altistuneensa virukselle. Kaikkien tulisi myös saada tietoa, kuinka ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Siirtolaisten ja heidän yhteisöidensä ei pitäisi joutua pelkäämään syrjintää tai muita haitallisia seurauksia. Monet valtiot tunnustavat tämän ja ovat myöntäneet siirtolaisille vapaan pääsyn koronavirustestiin ja tarvittavaan hoitoon riippumatta heidän oikeudellisesta asemastaan ja ​​varmistavat, että heitä ei ilmoiteta maahanmuuttoviranomaisille.

Siirtolaiset vahvistavat työpanoksellaan taloutta ja yhteiskuntaa ympäri maailmaa. Monet tekevät tärkeää tieteellistä tutkimusta, työskentelevät terveydenhuollossa ja muilla elintärkeillä aloilla kuten ruoantuotannossa, suojavälineiden valmistuksessa ja kuljetusalalla. Siirtolaisten panos on tärkeää yhteiskunnan elpymisen kannalta. Jotta siirtolaisia ei uhkaisi muukalaisviha tai rasismi, järjestömme edellyttää valtioilta seuraavia asioita:

 • Tosiasioihin ja tutkittuun tietoon perustuvaa julkista viestintää, joka ei edistä muukalaisvihaa tai rodullista syrjintää. Poliittisilla johtajilla, tiedotusvälineillä, yhteisöjen johtajilla, uskonnollisilla johtajilla ja kansalaisyhteiskunnan ryhmillä on kaikilla tässä tärkeä rooli. Ihmiset voivat tehdä järkeviä valintoja vain, jos heillä on tarkkoja tietoja taudin leviämisestä.
 • Tietoisuutta lisääviä kampanjoita ja politiikkaa, joka edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Jokaisella on oikeus tulla kohdelluksi arvokkaasti ja kunnioittavasti. Tämä oikeus kuuluu myös kansalaisuudettomille ja rajasulkujen takia jumiin jääneille siirtolaisille. Heillä tulee myös olla pääsy tarvittaviin palveluihin.
 • Valtioiden koronaviruksen vastaisten suunnitelmien tulee sisältää siirtolaisten kohtaaman väkivallan ja viharikosten ehkäisytoimet. Rikosten tekijät on saatettava vastuuseen.
 • Ulkomaalaisten maahantuloa ja oleskelua koskevien sääntöjen tulee täyttää kansainväliset velvoitteet eivätkä ne saa perustua suvaitsemattomuuteen ja pelkoon.

Nyt enemmän kuin koskaan koko yhteiskunnan turvallisuus riippuu heikoimmassa asemassa olevien tehokkaasta suojelusta. Muukalaisviha ja syrjintä heikentävät koronaviruksen vastaisia toimiamme.

IOM on yhdessä diasporakumppaneidemme kanssa julkaissut lausunnon, jolla se ilmaisee tukensa muukalaisvihasta kärsiviä kohtaan. Kun maat etenevät koronan vastaisissa toimissaan, kaikkien ihmisten, myös siirtolaisten, oikeuksien kunnioittaminen auttaa hillitsemään pandemiaa tehokkaasti ja elvyttämään yhteiskuntia.

 

Lue IOM:n pääjohtajan puhe englanniksi täältä.

 

17.5.2020

IDAHOBIT - IOM stands with all LGBTIQ+ individuals around the world.Breaking the Silence for all those who have to hide or face hardship because of who they are.

May 17 is the International Day Against all LGBTIQ phobias. On this day and every other day, IOM stands with all LGBTIQ+ individuals around the world, including migrants, and is committed to ending the abuse and discrimination they face. 

Watch IOM Director General’s message on IDAHOBIT.

The hashtag for this day is #IDAHOBIT and the accronym comes from International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism and Transphobia.

 

 

 

IOM:n ohjeet viestintäkampanjoiden tekoon.11.5.2020

Koronaviruspandemian (COVID-19) aikana epätosi tieto ja vihapuhe leviävät, minkä seuraukset ovat tuhoisat siirtolaisille ja muille haavoittuville ryhmille. Virheellisen tiedon ja vihapuheen torjumiseksi Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) on julkaissut ohjeet faktoihin perustuvien siirtolaisuusaiheisten viestintäkampanjoiden toteuttamiseen.

IOM:n ohjeet auttavat suunnittelemaan viestintäkampanjoita niin, että ne tavoittaisivat tärkeimmät kohderyhmät ja tarjoaisivat tasapainoisia näkökulmia. Tutkimuksiin perustuva tietoa on parasta lääkettä virheellistä tietoa ja siirtolaisten syrjintää vastaan.

”Siirtolaisvastainen retoriikka on lisääntynyt hälyttävällä tavalla internetissä ja julkisilla foorumeilla”, IOM:n johtaja António Vitorino sanoi. IOM tekee yhä enenevissä määrin töitä tällaista retoriikkaa vastaan ja heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi. Järjestön julkaisema viestintäohje on sekä ajankohtainen että käytännöllinen, koska se tarjoaa selkeää ja todistettua tietoa siitä, kuinka työskennellä virheellisen tiedon leviämisen estämiseksi.

Yhteiskunnalliset jännitteet ja syrjintä kasvavat hurjaa vauhtia. Koronaviruksen aiheuttamien kuolonuhrien määrän noustessa heikoimmassa asemassa olevia on syytetty viruksen leviämisestä. Rajoille jumiin jääneet tai etnisen taustansa perusteella karanteeniin asetetut siirtolaiset sekä siirtolaisten karkotukset ovat esimerkkejä leimaamisen ja väärän tiedon vahingollisuudesta. IOM:n viestintäohjeiden tarkoituksena on tukea viestintää, joka suojelee siirtolaisia, puolustaa heidän oikeuksiaan ja edesauttaa siirtolaisten pääsyä kriittisen avun piiriin.

IOM:n viestinnän ja yhteisöjen parissa työskentelevät tekevät kovasti töitä tuottaakseen totuudenmukaista ja ajankohtaista tietoa kymmenillä kielillä, jotta mahdollisimman moni voisi suojautua virukselta ja sen laajemmilta vaikutuksilta. Järjestö pyrkii tavoittamaan haavoittuvimmassa asemassa olevat, etenkin jumiin jääneet siirtolaiset, maan sisäiset pakolaiset ja pakolaisleireillä sekä pidätyskeskuksissa olevat henkilöt. Pakolaisleireillä ja pidätyskeskuksissa on paljon ihmisiä, puhtaasta vedestä ja kunnollisista käymälöistä on pulaa ja hoitoon pääsy on rajoitettua.

 

IOM:n viestintäohjeet (englanniksi) ovat vapaasti ladattavissa täältä.

Katso täältä koulutusvideo, jossa on yhteenveto ohjepaketin keskeisistä kohdista.

 

 

5.5.2020 Helsinki

In April 2020, IOM Finland could not assist any beneficiaries to return voluntarily to their countries of origin due to movement restrictions caused by COVID-19 pandemic. In 2020 IOM Finland has assisted a total of 68 beneficiaries to return to their countries of origin. Most beneficiaries returned to Iraq, Russian Federation and Belarus.  

Currently, IOM continues to assist migrants on a case by case basis. Beneficiaries may be able to travel depending on restrictions in transit and destination countries, as well as the availability of travel options. The AVRR Team continues to counsel beneficiaries online and register new referrals. Reintegration support is also being delivered to those beneficiaries who have already returned to their countries of origin.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business. 

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return here.

 

For more information, please contact us

Assisted voluntary return and reintegration statistics of April 2020.

 

 

23.4.2020 Helsinki

Elokuvahaku tämän vuoden Global Migration Film Festivaliin (GMFF) on nyt käynnissä. Elokuvantekijät voivat lähettää siirtolaisuutta käsitteleviä elokuviaan 21.6.2020 asti.

Global Migration Film Festival 2020 - osallistu elokuvallasi!

IOM:n maailmanlaajuisella siirtolaisuusaiheisten elokuvien festivaalilla näytetään elokuvia, jotka kuvaavat siirtolaisuuden monia puolia ja siirtolaisten osallisuutta uusissa yhteisöissään. Tavoitteena on antaa tilaa rakentavalle keskustelulle siirtolaisuudesta. Elokuvantekijät voivat lähettää siirtolaisuutta käsitteleviä elokuviaan 21. kesäkuuta 2020 mennessä Film Freewayn kautta. Elokuvakategorioita on kolme: täyspitkät elokuvat, lyhytelokuvat ja verkkoelokuvat. Kaikki ajoissa lähetetyt ehdotukset otetaan huomioon festivaalin valikoimaa kootessa.

GMFF järjestetään tänä vuonna viidettä kertaa. Festivaali on ainut laatuaan: se on maailman ainoa elokuvakilpailu, joka järjestetään samanaikaisesti kuudella eri mantereella. Viime vuonna IOM:n toimistot 108 maassa järjestivät yhtensä yli 700 näytöstä. Katsojia oli yhteensä noin 60 000.

Festivaali huipentuu vuosittain palkintojenjakotilaisuuteen 18. joulukuuta, joka on myös kansainvälinen siirtolaisten päivä. Elokuva-ammattilaiset, tutkijat, muuttoliikeasiantuntijat ja yleisö valitsevat palkittavat elokuvat.

IOM huomioi festivaalijärjestelyissään koronaviruspandemian (COVID-19) aiheuttaman maailmanlaajuisen poikkeustilanteen ja seuraa tilanteen kehittymistä. Sosiaalisen etäisyyden kunnioittamiseksi elokuvanäytöksiä, keskusteluja ja haastatteluja elokuvantekijöiden ja muuttoliikeasiantuntijoiden kanssa on tarjolla verkossa.

 

Lisätietoa ja linkkejä

Elokuvat tulee lähettää Film Freewayn kautta.

Global Migration Film Festivalin nettisivu (englanniksi)

Global Migration Film Festival Twitterissä

Kestävän kehityksen tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

 

 

15.4.2020 Helsinki

In March 2020, IOM Finland assisted 22 persons to return voluntarily from Finland to their countries of origin. In 2020 IOM Finland has assisted a total of 68 beneficiaries to return to their countries of origin. Most beneficiaries returned to Iraq, Russian Federation and Belarus.

Currently, IOM continues to assist migrants on a case by case basis. Beneficiaries may be able to travel depending on restrictions in transit and destination countries, as well as the availability of travel options. The AVRR Team continues to counsel beneficiaries online and register new referrals. Reintegration support is also being delivered to those beneficiaries who have already returned to their countries of origin.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information, please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

Assisted voluntary return and reintegration statistics of March 2020.

 

 

8.4.2020 Helsinki

IOM keskittyy koronaviruksen (COVID-19) vastaisissa toimissaan tavoittamaan haavoittuvimmassa asemassa olevia ja kehittämään valmiuksia ihmisten siirtymisten seurannalle. IOM:n Suomen-toimiston koordinoimat projektit jatkuvat edelleen koronavirustilanteen sallimissa rajoissa.

Uuden koronaviruksen (COVID-19) leviäminen on ennen kaikkea terveysongelma, mutta sillä on myös ennenkuulumaton vaikutus ihmisten liikkuvuuteen. IOM:n yli 14 000 työntekijää pyrkii vastaamaan tähän kansanterveydelliseen hätätilanteeseen muuttoliikkeen näkökulmasta. Järjestö hyödyntää näin toimiessaan aiemmista hätätilanteista – etenkin viimeisimmästä ebolan puhkeamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa – saatuja kokemuksiaan ja tekee tiivistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa.

Handwashing point in Cox's Bazar during Corona virus pandemia. Photo by IOM.IOM:llä on vuosikymmenien kokemusta kentältä. Järjestön kenttätoimintaan COVID-19:n aikaisessa tilanteessa kuuluvat seuraavat osa-alueet:

 • Riskiviestintä ja yhteisötoiminta. Yhteisöjen verkostoja hyödyntämällä IOM varmistaa, että terveyttä koskevaa tietoa välitetään helposti saavutettavalla ja kulttuurit huomioivalla tavalla haavoittuvimmassa asemassa oleville, siirtolaiset mukaan lukien. Viranomaisilta tulevaa terveystietoa levitetään Afganistanissa, Bangladeshissa, Kreikassa ja Jemenissä. Kreikassa IOM on järjestänyt tiedotustilaisuuksia siirtolaisille.
 • Rajat ylittävä koordinointi ja terveysvalvonnan tehostaminen useiden valtioiden maahantulo- ja maastapoistumispaikoilla (lentokentät, satamat ja maarajojen ylityspaikat), esimerkiksi Afganistanin Pakistanin ja Iranin vastaisella rajalla. IOM tuottaa päivittäin raportteja liikkumisen rajoituksista ja maakohtaisista rajoituksista.
 • Sidosryhmien välisen tiedonvaihdon helpottaminen. IOM on tiiviissä ja säännöllisessä yhteydessä esimerkiksi Kreikan, Maltan ja Norjan hallitusten edustajien kanssa tulevien koronaviruksen vastaisten toimien koordinoimiseksi. Belgiassa IOM on perustanut hallituksen kanssa kriisinhallintaryhmän varmistaakseen, ettei ketään jätetä jälkeen koronan vastaisissa toimissa.
 • Koulutukset valtioiden työntekijöille. IOM on järjestänyt koulutuksia terveyteen liittyvien hätätilanteiden aikaisista toimintatavoista maahantulopisteissä Ebolan vastaista työtä tehdessään. Koulutuksia voidaan muokata COVID-19:n vastaiseen työhön sopiviksi ja ne voidaan pitää internetin välityksellä.
 • Väestön liikkuvuuden kartoitus. Väestön liikkuvuutta kartoittamalla voidaan selvittää ihmisten tarpeita ja päättää tarvittavista koronan vastaisista toimista yhteistyössä WHO:n kanssa.
 • Tehostettu valvonta sekä vesi, sanitaatio ja hygieniapalvelut maahantulopisteissä. IOM lisää veden saatavuutta ja parantaa hygieniatoimintojaan kaikissa operaatioissaan koronatartunnan riskin minimoimiseksi.

 

IOM staff in Mauritania presenting equipment to border officials. Photo by IOM/Ciré Ly.IOM tekee perusteellisia arvioita pandemian vaikutuksesta järjestön päivittäiseen työhön varmistaakseen työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja avustamiensa siirtolaisten turvallisuuden. Tämän takia IOM:n toiminnassa on tällä hetkellä seuraavia poikkeuksia:

 • IOM on yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) kanssa väliaikaisesti keskeyttänyt siirtolaisten uudelleensijoittamiset. Uudelleensijoittaminen on kuitenkin monien pakolaisten kannalta elintärkeää, joten IOM ja UNHCR työskentelevätkin valtioiden kanssa varmistaakseen, että kriittisissä hätätapauksissa liikkumiset voidaan yhä toteuttaa.
 • Monia siirtolaisten terveystarkastus- ja viisumihakemusohjelmia on vähennetty tai väliaikaisesti keskeytetty. Yhä jatkuvissa operaatioissa IOM on ottanut käyttöön varotoimenpiteitä, kuten siirtolaisten terveysneuvonnan ja ennen lähtöä tehtävät terveystarkastukset.
 • Siirtolaisille ja heidän yhdistyksilleen tarjotaan virtuaalista neuvontaa ja koulutustilaisuuksia.

IOM seuraa tarkkaan tilanteen kehittymistä ja on valmiudessa jatkamaan väliaikaisesti keskeytettyjä toimintojaan heti, kun olosuhteet sallivat.

 

IOM:n Suomen-toimisto jatkaa toimintaansa

Suomen avustetun vapaaehtoisen paluun ohjelma toimii myös poikkeustilan aikana. IOM:n Suomen-toimisto ottaa vastaan uusia hakemuksia, neuvoo asiakkaita puhelimitse sekä sähköpostitse ja avustaa jo kotimaahansa palanneita asiakkaitaan uudelleenkotoutumisessa. Vapaaehtoisten paluiden suhteen järjestö seuraa jatkuvasti tilannetta ja avustaa asiakkaita tapauskohtaisesti mahdollisuuksien mukaan riippuen paluumaan tilanteesta ja lentoyhteyksien saatavuudesta. 

IOM:n Suomen-toimiston hallinnoima Islannin avustetun vapaaehtoisen paluun ohjelma toimii myös poikkeustilan aikana, vaikka paluulentojen järjestäminen ei olekaan tällä hetkellä mahdollista. Toimiston tiimi tekee kuitenkin valmistelevaa työtä paluisiin liittyen: prosessoi avustetun vapaaehtoisen paluun hakemuksia, antaa asiakkaille neuvontaa paluuprosessista sekä avustaa tarvittavien asiakirjojen hankkimisessa.

Paluutukiprojekti, jossa Ruotsista vapaaehtoisesti palanneille henkilöille maksetaan käteistukea uudelleenkotoutumista varten, jatkaa myös toimintaansa. Projektista vastaava tiimi neuvoo asiakkaita puhelimitse ja tuottaa infomateriaalia eri kielillä. Lisäksi projektissa kehitetään osa-aluetta, jossa seurataan paluutuen vaikutusta kestävään paluuseen.

Kotoutumista tukevissa hankkeissa keskitytään parhaillaan niihin toimintoihin, jotka eivät edellytä matkustamista tai tapaamisia kasvokkain. Hankkeissa laaditaan julkaisuja ja muita kirjallisia materiaaleja kotoutumisen tukemiseksi hankesuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi koulutus- ja kotouttamistiimi on jakanut Suomen viranomaisten ja IOM:n laatimia monikielisiä koronaan liittyviä tiedotusmateriaaleja kotouttamisen kentällä toimiville verkostoille kuten kunnille ja maahanmuuttajien yhdistyksille.

MIDA FINNSOM -hankkeissa tehdään suunnitelmia koronaviruksen torjuntatoimista ja tarjotaan tukea Somalian terveysministeriölle. Terveydenhuollon ammattilaiset kouluttavat sairaaloiden henkilöstöä. MIDA FINNSOM -hankkeisiin myös rekrytoidaan uusia diaspora-asiantuntijoita. Helsingin yliopiston ja Somali National Universityn yhteistyönä tekemä opetussuunnitelman kehittäminen jatkuu etänä edelleen.

IOM:n Suomen-toimiston hoitama siirtolaisten uudelleensijoittamisprojekti on väliaikaisesti keskeytetty, kuten muissakin maissa, mutta palaa toimintaan heti, kun mahdollista. Uudelleensijoittamistiimi jatkaa kuitenkin koordinointia rahoittajien ja lähtömaiden välillä ja etsii aktiivisesti ratkaisuja siirtolaisille, joilla on kriittinen tarve uudelleensijoittamiselle.

 

Lisätietoa

Katso video IOM:n koronaviruksen vastaisista toimista täältä.

Lisätietoa aiheesta englanniksi IOM:n päämajan sivuilla.

 

 

17.3.2020 Helsinki

Due to the Corona virus (COVID-19) situation, IOM Finland is not receiving visitors at the office for the time being. Please contact us by phone or e-mail.

Family reunification self-payer services

Assisted Voluntary Return

 • The Assisted Voluntary Return telephone helpline is open Mon–Fri 10–12.30 hrs.
 • The AVRR team can also be reached via email: fiavrrcases@iom.int. We reply to your message as soon as possible.

 

 

Koronavirustilanteen (COVID-19) takia IOM:n Suomen-toimisto palvelee asiakkaitaan toistaiseksi vain puhelimitse ja sähköpostitse.

Omarahoitteiset perheenyhdistämispalvelut perheenkokoajille

 • Voit lähettää perheenyhdistämispäätöksen meille sähköpostitse osoitteeseen iomHelsinkiResettlement@iom.int tai voit täyttää hakemuksen nettisivujemme kautta täältä.
 • Yhteydenotot puhelimitse: ti–to klo 10–12, puhelinnumero: +358 9 684 11 50.

Avustettu vapaaehtoinen paluu

 • Neuvontapuhelin palvelee asiakkaita ma–pe klo 10–12.30, puhelinnumero: +358 40 350 1758
 • Voit lähettää myös sähköpostia osoitteeseen fiavrrcases@iom.int ja vastaamme mahdollisimman pian.

 

 

3.3.2020 Helsinki

In February 2020, IOM Finland assisted 28 persons to return voluntarily from Finland to their countries of origin. Most beneficiaries returned voluntarily to Iraq, Russian Federation and Greece.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information, please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

Assisted voluntary return and reintegration statistics of February 2020.

 

 

Our projects in numbers, 2019.14.2.2020 Helsinki

The numbers of IOM Finland’s work from 2019 are now published. The table presents the numbers of IOM Finland’s projects that were active during 2019.

IOM Finland assisted a total number of 406 beneficiaries to return voluntarily from Finland to 39 countries of origin. Most beneficiaries returned voluntarily to Iraq, Russian Federation and Georgia. 374 migrants received reintegration assistance, which can be either a cash grant to help them reintegrate in their country of origin or in-kind-support such as assistance for starting a micro business.

IOM organizes the safe movement of people for temporary and permanent resettlement. Last year IOM Finland organized the resettlement of 7082 people from 66 different countries. The resettlement activities include for example family reunification cases and the transport of quota refugees to their new home countries.

767 quota refugees received pre-departure cultural orientation, meaning a training course that provides practical information on destination country and its culture. The pre-departure cultural orientation is given for refugees selected to resettle in Finland or in Iceland.

IOM Finland supports the implementation of MIDA FINNSOM project. Last year it financed the temporary return of 45 health and education professionals belonging to the Somali diaspora aiming to rehabilitate the health and education sectors in Somaliland, Puntland and South Central Somalia. The health and education professionals were working in 18 different institutions.

IOM Finland’s counter-trafficking team educated 370 Finnish social and health care professionals on the impact of trafficking on victims’ health and well-being. The trainings provided information on recognizing human trafficking cases, caring for victims of trafficking and promoting their health and well-being.

 

 

5.2.2020 Helsinki

In January 2020, IOM Finland assisted 19 migrants to return voluntarily to their countries of origin. Most beneficiaries returned voluntarily to Iraq, Greece and Russian Federation.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information, please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

Assisted voluntary return and reintegration statistics of January 2020.

 

 

3.2.2020

Siirtolaisuus ja muuttoliike ovat yksi aikamme ajankohtaisimmista aiheista. Yksi IOM:n tehtävistä on jakaa tutkimuksiin perustuvaa faktatietoa sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä globaalista siirtolaisuudesta ja muuttoliikkeestä. Tämän tehtävän täyttämiseksi IOM on julkaissut raportin nimeltä World Migration Report 2020.

Raportin ensimmäinen osa sisältää lukuja ja faktoja siirtolaisuudesta. Toisessa osassa tutkijat kertovat ajankohtaisista muuttoliikkeeseen liittyvistä teemoista, kuten siirtolaisten osallistumisesta yhteiskuntaan sekä ilmastonmuutoksen ja muuttoliikkeen yhteydestä.

Siirtolaisuus ja muuttoliike ovat monimutkaisia ja moniulotteisia asioita. World Migration Report auttaa ymmärtämään niitä. Se toimii lähdeteoksena ja tietopankkina niille, jotka työskentelevät muuttoliikkeen parissa, opiskelevat aihetta tai tekevät siihen liittyvää tutkimusta. Sähköinen versio raportista on vapaasti ladattavissa.

 

IOM julkaisi ensimmäisen World Migration Reportin jo vuonna 2000, ja siitä on tullut järjestömme lippulaivajulkaisu. Uusi raportti julkaistaan joka toinen vuosi, ja 2020-julkaisu on jo kymmenes sarjassaan.

Katso IOM:n pääjohtajan esitys World Migration Reportista tästä.

Lataa World Migration Report 2020:n tästä.

 

Poimintoja raportista:

- 3,5 % maailman väestöstä oli kansainvälisiä siirtolaisia vuonna 2019

- Suurin osa kansainvälisistä siirtolaisista oli lähtöisin Intiasta vuonna 2019.

- Vuonna 2018 eniten rahaa lähetettiin Intiaan, toisiksi eniten Meksikoon ja kolmanneksi eniten Kiinaan.

 

 

2.1.2020 Helsinki

In December 2019, IOM Finland assisted 23 persons to return voluntarily from Finland to their countries of origin. This is a slightly lower number than in the same month previous year. In 2019, IOM Finland assisted a total number of 391 beneficiaries to return voluntarily from Finland to 35 countries of origin. Most beneficiaries returned voluntarily to Iraq, Russian Federation and Georgia. 

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business. 

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information, please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int
Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

 

 

18.12.2019

International Migrants Day - OpEd 

IOM Director General António Vitorino 

 

Social Cohesion: Recognizing Migration is a Benefit that Works for All  

Too often, when we speak of migrants, we find ourselves having to speak about moments of extreme hardship, caught up in a narrative of crisis. Those who find themselves in detention in Libya, trafficked in the back of trucks, having sought new lives away from failing states, conflict and disaster.  

Today is International Migrants Day, a day to remember these individuals and reiterate the need to respect the rights and dignity of all. It is a day set aside by the United Nations to recognize the estimated 272 million migrants that are integral members of all our societies today. 

But it is also a day to recognize the generosity and warmth of the host communities that have embraced newcomers arriving with little or nothing to their names. In Colombia, in Germany and across the globe, we have seen examples of communities that have shared their homes and lives with those less fortunate. Many of the communities into which migrants arrive already are fragile, limited in resources and struggling to flourish.

This year on International Migrants Day, IOM has chosen to focus on social cohesion, in recognition not just of migrants, but of the communities in which they can and do flourish. Our societies are not static; our networks of community are constantly fracturing and rebuilding when faced with change, whether due to economic recession, aging populations or the tensions of different political world views.

Too often, when we speak of migration, we debate whether it is good or bad, costs too much or pays out too little and the precise contributions that migrants make to our lives. But to view migration as an accounting practice is to reduce it to a fraction of its whole. It is an evolving – often challenging – yet integral part of our societies, enriching them in multiple, intangible ways.

Too often, we forget that migrants are quietly already part of our lives, their contributions woven into our daily interactions. Some are scholars studying to acquire new skills. Others are workers seeking to leverage their expertise for better pay or a wider range of opportunities. Some are family members who have joined loved ones, to care for them and start new chapters in their own lives. 

Many migrants have crossed a nearby border for opportunities in countries not very different from their own. Indeed, more and more, we see workers routinely crossing borders, living in one country, working in another. Others cross continents or oceans, taking giant steps – and giant risks – to join new societies with different languages, religious practices, foods and cultural norms. They risk a great deal to succeed among us.  

Migrants need to change to cope with the challenges of adapting to a new social and cultural environment and respect the values – gender equality, for example – of the communities which they have joined. Mutual respect for diverse beliefs is a cornerstone of a social cohesion that works for the benefit of all.

The communities that thrive are those that embrace change and adjust to it. Migrants are an integral and welcome element of that change. Migrants can also become – often surprising – champions of resilience when times are tough, when a community experiences unexpected shocks, including environmental change and disaster, unemployment, and political turmoil.

But communities cannot adapt alone. They need support from governments and organizations such as IOM, to ensure adequate provision of public services, orientation and language support, human capital investment, and broader strengthening of community infrastructure.

Today’s political climate is challenging; oftentimes migrants make for an easy scapegoat for all the ills of society, rather than one elesocment of a cure. Thus, on this day, we need to constantly remind the international community of the reality – both historic and contemporary – that when well managed migration works, closed societies can become open, and political tensions fade away.

Whether we are living, working, loving or building, we do so together.

More information

IOM's International Migrants Day website

Youtube playlist #WeTogether

 

 

17.12.2019 Helsinki

IOM Bangladesh Chief of Mission Giorgi Gigauri

Bangladeshin Cox’s Bazarin kaupungissa on lähes miljoona rohingya-väestöön kuuluvaa pakolaista. Kyseessä on maailman suurin pakolaiskriisi. Rohingyat pakenivat Myanmarista heihin kohdistuvan väkivallan takia.

IOM:n Bangladeshin-toimiston johtaja George Gigauri vieraili IOM:n Suomen-toimistolla kertomassa järjestömme työstä Bangladeshissa ja Bangladeshin pakolaiskriisistä.

IOM johtaa yhdessä YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) kanssa pakolaisten avustustyötä Cox’s Bazarissa. IOM:n tekemään humanitaariseen työhön kuuluvat vesi-, sanitaatio- ja hygieniapalveluiden tuottaminen, mielenterveystuen ja psykososiaalisen tuen tarjoaminen sekä viestintä yhteisöjen välillä. IOM:n lääkärit ja sairaanhoitajat tarjoavat pakolaisille terveystarkastuksia. Leirillä leviävät erityisesti hengitystieinfektiot ja ripulitaudit.

Majoitustiimimme auttaa pakolaisia rakentamaan itselleen kestävämpiä ja turvallisempia majoituksia. Lisäksi teemme mm. lastensuojelutyötä sekä parisuhdeväkivaltaa ja ihmiskauppaa ehkäisevää työtä.

IOM osallistuu myös maahanmuutto- ja rajavalvontaan, tukee Bangladeshin viranomaisten maahanmuuton hallintaa, järjestää siirtolaisten uudelleensijoituksia ja tarjoaa vapaaehtoista paluuta ja tukea uudelleen kotoutumiseen.

IOM Bangladeshin kuukausittaisia tilannekatsauksia Cox’s Bazarista voit lukea täältä.

 

TAUSTAA

Rohingya-väestön Myanmarissa kokeman syrjinnän ja väkivallan seurauksena monet rohingyat ovat paenneet rajan toiselle puolelle Bangladeshiin. Pakolaisia saapui Bangladeshiin erityisen paljon vuonna 2017, kun yli 700 000 henkilöä saapui Cox’s Bazarin kaupunkiin muutamassa kuukaudessa, ja rohingya-väestön kokonaismäärä saavutti 925 000. Suurin osa rohingya-väestöstä on yhä kansainvälisen yhteisön tarjoaman tuen varassa. Cox’s Bazarin pakolaisleiri on maailman suurin.

 

 

 

2.12.2019 Helsinki

In November 2019, IOM Finland assisted 16 persons to return voluntarily from Finland to their countries of origin. This is a slightly higher number than in the same month previous year. In 2019, most beneficiaries have returned voluntarily from Finland to Iraq, Russian Federation and Georgia.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information, please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2019 Helsinki

Töitä etsimässä? -esitteestä on nyt julkaistu päivitetty turvapaikanhakijoille suunnattu versio viidellä eri kielellä. Esite tarjoaa turvapaikanhakijoille perustietoa suomalaisesta työelämästä ja vinkkejä työnhakuun.

IOM:n Suomen-toimisto on julkaissut päivitetyn Töitä etsimässä? -esitteen turvapaikanhakijoiden työllistymisen tueksi. Se tarjoaa turvapaikanhakijoille tukea työnhakuun ja ensiaskeliin suomalaisessa työelämässä. Esitteeseen on koottu selkeällä kielellä tietoa työnhausta ja suomalaisesta työkulttuurista. Se on suunnattu niille turvapaikanhakijoille, joiden turvapaikanhakuprosessi on meneillään.

Työllistyminen on monien turvapaikanhakijana Suomeen saapuneiden tavoite. Suomessa eläminen ja työnhaku edellyttävät tietoa paikallisista työmarkkinoista, säännöistä ja toimintatavoista. On tärkeää, että turvapaikanhakijat saavat tietoa omalla äidinkielellään. Esite on saatavissa tällä hetkellä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi ja ranskaksi. Lataa ja tulosta se haluamallasi kielellä täältä.

Esitteet ovat vapaasti käytettävissä. Turvapaikanhakijoiden ohella niitä voi hyödyntää asiakastyössä eri sektoreilla. Vinkkaa kollegoillesi!

Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta migri.fi saa lisää tietoa turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeudesta Suomessa ja työnantajan velvollisuuksista. Oikea tieto ennaltaehkäisee työperäistä hyväksikäyttöä ja sääntöjen vastaista työntekoa.

 

 

 

 

Morabeza – the Force of Movement

 

20.11.2019 Helsinki

A documentary film called Morabeza, the Force of Movement will be screened in Helsinki and Oulu as part of IOM’s annual Global Migration Film Festival (GMFF).

The film is about the African island country Cabo Verde and the massive migration from the island into different countries that has taken place. It shares the stories of several Cabo Verdean migrants and their descendants while showing the island’s beautiful, mountainous and bare landscape. The migrants reflect on their integration to their new homelands, but at the same time tell about their sense of rootlessness and otherness. The interviews of Cabo Verdeans take the spectator to Paris, Lisbon and Rotterdam to explore culture and identity and to hear a range of unique life experiences.

The Global Migration Film Festival features films and documentaries that capture the promise and challenges of migration as well as the unique contributions that migrants make to their new communities. The goal of the festival is to pave the way for greater discussion around one of the greatest phenomena of our time. IOM launched the Global Migration Film Festival (GMFF) in 2016, and the event has become a global celebration of culture and diversity.

 

 

 

Screening schedules in Oulu and Helsinki

Screening in Oulu

On Thursday 28 November at 18h at Studio Cinema, Cultural Centre Valve. More information here.

 

Screening in Helsinki

On Tuesday 10 December at 17h at Think Corner, University of Helsinki. Facebook event here.

The event is organized in cooperation with UNRIC Nordic, Finnish UN Association and Tiedekulma and is also this year's last UN Cinema.

 

The events in Helsinki and Oulu are both free of charge. However, registration is required for the screening in Helsinki. You can register here.

 

Information about Morabeza – the Force of Movement

 • Languages: French, English, Portuguese, Creole.
 • Subtitles: in English.
 • Duration: 74 min

The screening will be followed by a panel discussion.

 

 

12.11.2019 Helsinki

The reintegration of voluntary returnees from Finland to their countries of origin has been moderately sustainable, according to a survey conducted by the International Organization for Migration (IOM) in Finland. While slightly more sustainable outcomes were observed concerning social and psychosocial aspects of returnees’ reintegration, livelihood was a concern for a majority. Some particular reintegration challenges were noted for those who returned to places other than their community of origin.

The aim of the survey was to learn to which extent migrants who returned voluntarily from Finland reintegrated in a sustainable manner in their communities. Survey respondents had been assisted in their voluntary return by the Finnish Immigration Service Migri and IOM. For the study, IOM interviewed 200 persons who had returned in 2017-2018 to their countries of origin. The returnees were mainly 18-34-year-old men, and most of them returned to Baghdad, Iraq.

The study results show that reintegration assistance may help to start a new life in the country of origin. However, it does not resolve major social or structural problems, such as unemployment or insufficient health care services. Supporting individuals is often not enough – rather, joint and coordinated efforts by ministries, public administration and other actors would be needed to address these issues.

The reintegration sustainability monitoring survey was conducted by IOM as part of the AUDA project, which is implemented by Migri in cooperation with the Ministry for Foreign Affairs of Finland and the Crisis Management Center Finland with funding by the Asylum, Migration and Integration Fund. You can read the whole report here.

 

 

11.11.2019 Helsinki

In October 2019, IOM Finland assisted 25 persons to return voluntarily from Finland to their countries of origin. This is slightly a lower number than in the same month previous year. In 2019, most beneficiaries returned voluntarily from Finland to Iraq, Russian Federation and Georgia.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business. In 2019 from January to October, more than 50% of the returnees received in-kind support.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information, please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

 

7.11.2019

Pakolaisen matka lähtömaasta suomalaiseen kuntaan on monivaiheinen. Jotta kiintiöpakolaisena Suomeen valitut kotoutuisivat mahdollisimman hyvin, kuntien työntekijöillä ja toimijoilla täytyy olla selkeä yleiskuva kiintiöpakolaisuuden vaiheista ja palvelun tarpeista.

Suomen Pakolaisapu ja IOM:n Suomen-toimisto ovat aloittaneet kuntien peruspalveluiden työntekijöille ja järjestötoimijoille suunnatut koulutukset, joissa kerrotaan kiintiöpakolaisen matkasta Suomeen ja uuteen kotikuntaan. Ensimmäinen koulutus järjestettiin Järvenpäässä 24.10.2019 ja paikalla oli ilahduttavan paljon osallistujia eri ammattiryhmistä ja kunnista. Koulutus on osa IOM:n Suomen-toimiston, Suomen Pakolaisavun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Navigaattori-hanketta.

 

Pakolainen on selviytyjä

Pakolaisuuden taustalla on aina vaino, konfikti tai sota, jota on ollut paettava selviytyäkseen hengissä. “Vaikka pakomatkasta puhutaan yksikössä, ei tarkoiteta yhtä yhteneväistä matkaa, vaan pitkää, usein vuosien kestävää ajanjaksoa ihmisten elämässä. Tähän jaksoon voi sisältyä maan sisäistä pakolaisuutta alueelta toiselle ja valtioiden rajat ylittävää pakoa”, alusti IOM:n Suomen-toimiston projektiasiantuntija Minna Savolainen.

Saavuttuaan uuteen kotikuntaan kiintiöpakolaisista tulee kuntalaisia – täysine oikeuksine ja velvollisuuksineen. “Monille Suomeen saapumispäivämäärä jää tarkasti mieleen ja on vähän niin kuin toinen syntymäpäivä. Se tarkoittaa uutta alkua, uutta elämää ja pakomatkan päättymistä”, Savolainen kertoi.

Kaikilla kiintiöpakolaisilla on osaamista, potentiaalia ja kielitaitoa, monilla jopa tutkintoja. Heillä ei kuitenkaan ole juurikaan tietoa Suomesta, ja kun uuden kotimaan käytännöt ja uusi kotikieli ovat vielä vieraita, ovat he tuntemattoman edessä.

On tärkeää, että pakoajan kokemukset osataan ottaa huomioon kotoutumista tukevassa työssä. Jokainen kohtaaminen kunnassa rakentaa kuvaa Suomesta ja parhaimmillaan luo kuuluvuuden tunnetta.

 

Tukiverkosto ja kielen oppiminen ovat tärkeitä

Kotoutumisen asiantuntija ja kiintiöpakolaisena itsekin Suomeen saapunut Sirwa Farik kertoi koulutuksessa oman tarinansa ja suosituksensa asiakastyöhön. Hän on ollut ahkera ja määrätietoinen, kouluttautunut ja työllistynyt. Hän tiedostaa kuitenkin olleensa hyvässä tilanteessa, sillä hänellä on ollut Suomessa asuvien sukulaistensa tuki. Kaikilla pakolaisilla ei ole tukiverkostoa. Kiintiöpakolaisten kanssa tekemisissä olevilla kunnan työntekijöillä ja muilla toimijoilla on siksi merkittävä rooli kotoutumisen tukemisessa.

Farik pitää tärkeänä, että kuntaan muuttaneet saisivat mahdollisimman pian opetusta yhteiskunnasta, jotta he ymmärtäisivät uuden kotimaansa tavat ja kulttuurin ja oppisivat samalla velvollisuutensa ja oikeutensa.

Kiintiöpakolaisen matka Suomeen ja kotikuntaan. Klikkaa kuvaa suuremmaksi!

Myös suomen tai ruotsin kielen taito on tärkeää. “Kielen oppiminen avaa monia koulutus- ja työmahdollisuuksia”, Farik kertoi. Lisäksi hän nosti esille kaverien merkityksen; kenen kanssa uutta kotikieltä voi harjoitella ja miten harjoittelua voisi tukea kunnissa?

 

Kysy, kerro ja anna aikaa

Farik rohkaisi osallistujia kysymään asiakkaalta suoraan työtehtäviin liittyvistä asioista. Lisäksi hän muistutti, että uudelle kuntalaiselle on tärkeää perustella, selittää ja toistaa asioita useampaan kertaan.

Alkuvaiheessa tulkin käyttö on välttämätöntä. Tulkkien tulisi olla ammattitulkkeja eikä perheenjäseniä.

Kotoutumista tukeva työote edellyttää myös riittävästi aikaa. Asiakasta tulee tavata välillä yksin, jotta hän voi kertoa vapaasti itseään koskevista asioista. “Kaikki tämä lisää luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan”, Farik painotti.

 

Yhteiskuntaorientaatio varhaisen kotoutumisen tukena

Koulutuksen lopussa osallistujat pohtivat ryhmissä, millaisia haasteita asiakkaiden tai potilaiden suomen tai ruotsin kielen osaamattomuus tai kansalaistaidottomuus aiheuttavat. Erityisesti digitaidottomuus vaikeuttaa monien palveluiden käyttöä, koska ne ovat verkossa ja kielellä, jota kukaan ei ymmärrä. Kotoutumisen alku vaatiikin aikaa ja ohjaavaa työotetta.

Kiintiöpakolaisen matka Suomeen ja kotikuntaan. Klikkaa kuvaa suuremmaksi!

Suomen Pakolaisavun suunnittelija Heidi Nikula esitteli Pakolaisavun kehittämää 70-tuntista yhteiskuntaorientaatiota alkuvaiheen kotoutumisen tukemiseen. Kurssi tarjoaa tietoa Suomen yhteiskunnasta, kulttuurista, historiasta ja työelämästä osallistujien omalla kielellä. Näin kotoutuja voi omaksua nopeammin suomalaisen kulttuurin, arvot ja lainsäädännön.

Yhteiskuntaorientaation oppikirja on vapaasti ladattavissa ja käytettävissä suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, somaliaksi, arabiaksi ja dariksi. Lisätietoa aiheesta saa Suomen Pakolaisavusta: yhteiskuntaorientaatio.fi

Kiitos Järvenpään kaupunki, maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima ja Setlementti Louhela tuestanne koulutuksen järjestämiseksi ja kiitos kaikille osallistujille!

Seuraava koulutus kiintiöpakolaisen matkasta ja kotoutumisesta keskiuusimaalaisille kunta- ja järjestötyöntekijöille järjestetään Vihdin kunnantalolla 27.11.2019 kello 13.00 alkaen. Keskiuusimaan kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Kysyttävää koulutuksista? Ota meihin yhteyttä: msavolainen [at] iom.int

 

Lisätietoa kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisesta täältä.

Katso koulutuksessa käytetty kuva täältä.

Ilmaisia ja vapaasti käytettäviä esitteitä kiintiöpakolaisille työelämän alkuun arabiaksi, englanniksi, ruotsiksi, suomeksi, ranskaksi ja kongon swahiliksi täältä.

Lisätietoa Navigaattori-hankkeesta täältä.

 

 

5.11.2019

FROM TAMPERE 20 TO TAMPERE 2.0 conference was organized byt the European Network for Migration from 24 to 25 October at the Finlandia Hall in Helsinki, Finland. The theme of the conference was "Towards a new programme (2020-24) for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?" IOM Director General António Vitorino was one of the keynote speakers in the opening panel.

IOM Director General Antonio Vitorino, Remarks for Opening Panel, Helsinki, 24 October 2019

Good morning and thank you for the invitation to be here today for a discussion on the Tampere Programme’s 20th Anniversary, and particular thanks to the Odysseus Network, the European Network on Migration, and the European Policy Centre. As I was present at the inception of Tampere in 1999, once more with the Finnish Presidency of the EU, I am now wondering if I also qualify for a 2.0 software upgrade.

That this conference is timely goes without saying. But we are also having this conversation in the aftermath of an existential crisis for the European Union with respect to many of the lofty goals of the Tampere Conclusions, that has strained the concepts of solidarity and responsibility-sharing, and the relationships between many Member States and institutions.

Three years after the arrival of a large -- unmanaged -- number of refugees and migrants across the Eastern Mediterranean, and a series of emergency midnight European summits culminating in the EU-Turkey statement, there are signs that Europe is now slowly emerging from the trauma of that experience, and reflecting upon the lessons learned. Lessons that will be important for the new incoming Commission and the European Parliament. This conference will be, I hope, an opportunity to draw deeply on that learning.

But the EU should not be complacent. The situation today on the Syrian border with Turkey demonstrates the fragile nature of displacement that still affects millions in the region and may yet have implications for Europe. The same can also be said about Libya. While it is difficult to see a resumption of the large numbers of 2015-2016, it will sadly not take much to recreate a sense of crisis across Europe, and a real crisis in terms of reception capacity in Greece, already struggling to manage current arrivals.

Has the EU managed to learn lessons over the last 20 years? Or have we drifted apart? And where might the dynamics of the next five years take us?

 

Then and Now

Two decades ago, it was easy to be ambitious. We had a blank page, upon which we could set out goals without – yet—having to address the realities of realising them, or dive into the details.

Every decade has its own tone and topic of conversation with respect to migration. In the aftermath of the Balkans conflict, there was a strong recognition that some form of common approach would be needed for the EU to respond effectively to humanitarian crisis in its neighbourhood. This was cut through by concerns that so-called “asylum shopping” was taking place.

In the last years of the twentieth century, few countries had established the comprehensive immigration systems that exist today. Germany, now a leader in this regard, had not yet convened the Independent Commission on Immigration. And the European Union was a smaller collective of states, awaiting the accession in 2004 and 2006 of a dozen new members. Our understanding of what it means to build systems that can respond to changing needs, shocks, and competing interests was far less sophisticated than it is today.

But many of the conversations were eerily similar to those we have today. As the background papers for this conference highlight, and the Tampere Programme attests, the importance of strong partnerships with third countries, the value of creating a robust space for adjudication of asylum claims, and the need for consistent legal means of migration. Little has changed concerning the chapters of immigration and asylum policy we discuss. And -- rhetorically, at least, the EU28 (27) -- still believe in solidarity.

The changes are, instead, about the means through which these policies are achieved. 20 years ago, Justice and Home Affairs was an island as much as an area, using legislation to expand the common space. Today Justice and Home Affairs is part of a broader network of actors working on migration – though not always in agreement. Legislation, while still critical, is just one tool in the toolbox. Policymakers have learned that law, in the absence of adequate resource or operational capacity, is rendered meaningless to those it is intended to serve and protect.

And effective responses to migration challenges (and opportunities), require the whole of government. Ministries need to work together within countries, as well as across them. The European Union has also been on a sharp learning curve with respect to diplomacy. Understanding that migration is an integral part of foreign policy is still a work in progress, but essential.

Tampere was a statement of recognition that no state can manage migration without international cooperation. At the end of 2018, the world, including many states within the EU, made a similar statement of recognition through the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. The Compact is different in that it is entirely state-led and non-binding. But many of the ideals espoused in Tampere can also be found there.

But, the devil is in the detail. Many of the Tampere phrases that have now become apocryphal, were used then with little explicit interrogation. What does solidarity mean in practice? How does Dublin link to Schengen? Many of these concepts and interlinkages were discussed in Tampere on the basis of a strong, yet implicit, common understanding between states. And sometimes a gentle recognition that avoiding specifics is useful!

 

Today, the drafters may regret the decision to leave some things unsaid. The ideas in Tampere mean different things to different Member States today, which is a challenge to the foundations of the JHA space. But this is also due to very real experiences at the external borders of Europe. Migration and asylum dynamics today are very different from those in 1999. And so are the concerns. That Tampere holds as well as it does, in terms of goals and priorities, speaks to its universality.

The last five years have been a particular challenge for the European Commission. Rather than building, many officials have been engaged in a battle to prevent backsliding. But in doing so, have also created new tools and opportunities, not least the renewed mandate of agencies such as EASO and Frontex. 

There is the belief amongst some in Brussels, and the capitals, that with some breathing space, there is an opportunity regroup, rebuild trust that has been lost between Member States, between EU institutions, and with publics, and continue the work of Tampere. And, one hopes, avoid the tragedies of the past years. And I must confess here I am not envious of the task ahead of the incoming Commission.

But as Director General of IOM, I have some suggestions, and some warnings, about the next phase of policy development.

Do not wait for breathing space. There will never be a perfect moment to undertake this work, but efforts to build stronger common standards and protections require forward momentum. Volatility – both political and empirical, will become part of the global, and European, agenda.

Budget is important, but it is not the only concern. Gaps in funding will leave some mobile populations vulnerable across the world, and we should not be driven solely by proximity of those movements to Europe. But money alone does not solve problems. There is a need to constantly evaluate and review progress.

Do not assume the status quo today will be the status quo of tomorrow and design policies accordingly. The drivers affecting mobility are constantly evolving. These can include for example lack of jobs, lack of rule of law, and insecurity or terrorism. Policies will need to be flexible enough to adapt, or they will break. And this requires constant evaluation, monitoring, and review.

Do not assume public sentiment is influenced by flows and legal status alone. There is a strong pride amongst populations in Europe that the respectful and dignified treatment of all people, including refugees and migrants, is a core part of the European identity and values. While EU Member States have the sovereign right to manage borders, our treatment of people should always respect fundamental rights, regardless of migrants' legal status.

Consensus on policy in Brussels is just the first step: finding ways to translate text into impact on the ground will be key, and particularly for vulnerable groups. And it is particularly important to close the gap between rhetoric and action. All governments agree on the advantages of legal migration, and expanded pathways for migrants.

 

 

Töitä etsimässä -esite kiintiöpakolaisille. Saatavilla kuudella kielellä.4.11.2019 Helsinki

IOM:n Suomen-toimiston julkaisema Töitä etsimässä? -esite tukee kiintiöpakolaisten työllistymistä.

Työllistyminen on monien kiintiöpakolaisena Suomeen saapuneiden päämäärä. Varhainen kotoutuminen edellyttää siis tietoa paikallisista työmarkkinoista, säännöistä ja toimintatavoista.

IOM:n Suomen-toimisto on julkaissut näppärän, sivun kokoisen Töitä etsimässä? -esitteen kiintiöpakolaisten tueksi ja työllistymisen helpottamiseksi. Siihen on koottu selkeällä kielellä tietoa työnhausta ja suomalaisesta työkulttuurista.

On tärkeää, että kiintiöpakolaiset saavat tietoa omalla äidinkielellään. Viime aikoina Suomi on valinnut kiintiöpakolaisia Syyriasta ja Kongosta, joten esitteestä on tehty versiot arabian ja Kongon swahilin kielellä. Lisäksi esitteestä on versiot suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja ruotsiksi. Lataa ja tulosta esite haluamallasi kielellä täältä.

Esitteet ovat vapaasti käytettävissä. Työnhakijoiden ja kotoutujien lisäksi niitä voivat hyödyntää mm. TE-palveluiden, kuntien ja järjestöjen työntekijät sekä vapaaehtoiset, vertaistukijat ja mentorit. Vinkkaa kollegoillesi!

On kaikkien yhteisen edun mukaista, että kiintiöpakolaiset saavat paikkansa pitävää tietoa työmarkkinoista, säännöistä ja toimintatavoista. Oikea tieto ennaltaehkäisee työperäistä hyväksikäyttöä ja sääntöjen vastaista työntekoa.

Kiintiöpakolaiset saavat jo ennen Suomeen saapumistaan oleskeluluvan, joka sisältää täyden työnteko-oikeuden.

 

 

2.10.2019 Helsinki

In September 2019, IOM Finland assisted 29 persons to return voluntarily from Finland to their countries of origin. The numbers of voluntary returnees are approximately at the same level as in the previous year at this time. Similarly to the past months, most beneficiaries in September returned to Iraq. 

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business. In 2019 from January to September, 54% of the returnees received in-kind support. This is a significant increase compared to last year's figures at the same time, when only 9 % of the returnees had benefited of the in-kind support.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

In September 2019, IOM Finland assisted 29 persons to return voluntarily from Finland to their countries of origin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.9.2019

YK:n taloudellisten ja yhteiskunnallisten asioiden yksikön (UN DESA) väestöosasto julkaisi tällä viikolla arvionsa maailman kansainvälisten siirtolaisten määrästä.

Tänä vuonna maailmassa on noin 272 miljoonaa kansainvälistä siirtolaista. Määrä on noussut vuodesta 2010, jolloin kansainvälisiä siirtolaisia oli noin 221 miljoonaa. Kansainvälisten siirtolaisten osuus maapallon kokonaisväestöstä on kasvanut, ja tällä hetkellä se on 3,5 % kokonaisväestöstä. Vielä vuonna 2000 se oli 2,8 %.

Suurin määrä kansainvälisiä siirtolaisia (82 miljoonaa) on Euroopassa. Toiseksi eniten siirtolaisia (59 miljoonaa) asuu Pohjois-Amerikassa. Siirtolaisten alueellinen jakauma on kuitenkin muuttumassa, sillä siirtolaisten määrä kasvaa nopeammin Pohjois-Afrikassa, Länsi-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa kuin muilla alueilla.

Kaksi kolmasosaa kaikista kansainvälisistä siirtolaisista asuu vain 20 maassa. Listan ensimmäisenä on Yhdysvallat, jossa asuu 51 miljoonaa siirtolaista. Toiseksi eniten siirtolaisia asuu Saksassa ja Saudi-Arabiassa, noin 13 miljoonaa molemmissa.

Suurin osa maailman kansainvälisistä siirtolaisista (17,5 miljoonaa) on lähtöisin Intiasta. Toiseksi eniten siirtolaisia on Meksikosta, 11,8 miljoonaa.

74 % kansainvälisistä siirtolaisista on niin sanotusti työikäisiä, eli 20–64-vuotiaita. Itä- ja Kaakkois-Aasiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa enemmän kuin kolme neljästä kansainvälisestä siirtolaisesta on työikäisiä.

UN DESA päivittää arvioitaan kansainvälisten siirtolaisten määrästä joka toinen vuosi. Tilastot sisältävät tiedon siirtolaisten iästä, sukupuolesta sekä lähtö- ja kohdemaasta.

 

 

16.9.2019

Detention of child immigrants has been recognized as a violation against children’s rights. It can have highly damaging effects on children’s physical and psychological health and well-being. The harm can occur even as a result of a short-time detention. 

Today, the United Nations Network on Migration strongly reiterates its position that child immigration detention must be ended in every region of the world. Detention of child immigrants - whether traveling alone or with their families – has been recognized as a violating against children’s rights and can be highly damaging to their physical and psychological health and well-being. Detention of children based on their migratory status is thus never in their best interests.

Studies consistently show that detention and family separation are traumatic experiences that have a profound negative impact on children’s health and long-term cognitive and physical development. This harm can occur even when the detention is of short duration, regardless of the conditions in which children are held, and even when children are detained with their families. Children in detention are at risk of suffering depression, anxiety, and psychosomatic problems such as insomnia and nightmares.

Keeping families together over the course of immigration proceedings does not necessitate detention. Detention is expensive and burdensome to administer, and there is no evidence that it deters individuals from migrating or claiming asylum.

The United Nations organizations that make up the Network are supporting governments in all regions to tackle these issues in a humane way, in accordance with international human rights and labour standards, to put in place viable non-custodial and community-based alternatives to immigration detention that are in line with international law, to keep families together, and to ensure that the best interests of every child always take precedence in immigration and asylum proceedings.

Read the whole statement here

 

For media enquiries, please contact:

UNICEF
Christopher Tidey, Communications Specialist for Emergencies, UNICEF New York

+1 917 340 3017
ctidey [at] unicef.org

 

IOM
Leonard Doyle, Director, Media and Communication Division Spokesperson of the Director General

+41 22 717 95 89
ldoyle [at] iom.int or media [at] iom.int

 

OHCHR
Ravina Shamdasani, OHCHR Deputy Spokesperson

+41 22 917 9169
shamdasani [at] ohchr.org

 

 

TIEDOTE

11.9.2019 Bryssel/Geneve

Children at school. Photo by NeONBRAND/Unsplash

Päähaasteet ovat opetustilojen puute, puutteet opettajien koulutuksessa, kielimuurit ja rajallinen pääsy psykososiaalisen tuen piiriin, raportoivat Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja YK:n lastenjärjestö UNICEF tuoreessa selvityksessään.

IOM, UNHCR ja UNICEF pyytävät Euroopan valtioita lisäämään koulutukseen annettavaa tukea, jotta kaikille pakolais-, turvapaikanhakija- ja siirtolaislapsille voidaan taata pääsy koulutukseen ja pysyminen laadukkaan koulutuksen piirissä.

11. syyskuuta julkaistussa selvityksessä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, YK:n lastenjärjestö UNICEF, ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM raportoivat, mitä ongelmia Euroopan ulkopuolella syntyneet lapset ja nuoret kohtaavat pyrkiessään koulutuksen piiriin.

Euroopan ulkopuolella syntynyt lapsi jättää koulunsa kesken kaksi kertaa todennäköisemmin kuin Euroopassa syntynyt.

Siirtolaislasten oppimistulokset ovat myös heikommat, mikäli he eivät saa tarvitsemaansa tukea. Esimerkiksi noin kolme neljästä syntyperäisestä eurooppalaisoppilaasta saavuttaa vähintään välttävät tiedot luonnontieteissä, lukemisessa ja matematiikassa, mutta samaan yltää vain kolme viidestä siirtolaistaustaisesta oppilaasta.

Raportin mukaan päähaasteet ovat

 • riittämättömät taloudelliset resurssit, 
 • opetustilojen puute, 
 • opettajat, joita ei ole koulutettu toimimaan siirtolais- ja pakolaislasten kanssa, 
 • kielimuurit, 
 • psykososiaalisen tuen puute ja tukiopetuksen rajallisuus. Tukiopetus on äärimmäisen tärkeää lapsille, jotka ovat olleet pitkiä aikoja poissa koulusta tai ovat opiskelleet erilaisessa koulutusjärjestelmässä. 

 

3–5 vuotiaat lapset sekä 15-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat erityisen alttiita putoamaan pois koulutuksen piiristä, koska he ovat usein pakollista koulutusta koskevan kansallisen lainsäädännön ulkopuolella.

Selvitys antaa valtioille suosituksia ja esimerkkejä hyvistä ja lupaavista toimintatavoista koulutussektorilla ympäri Eurooppaa.

Suomen osalta selvitys nostaa esiin muun muassa kaksi hyvää toimintatapaa: 

 • Suomi on yksi seitsemästä EU-jäsenmaasta, joissa paperittomilla siirtolaislapsilla on virallisesti tunnustettu mahdollisuus peruskoulutukseen. 
 • Suomessa pakolais- ja siirtolaislapsilla on ensimmäisen virallisen kouluvuotensa aikana oikeus henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan, joka on räätälöity lasten erityistarpeiden mukaiseksi. 

“Koulutus ei ole elintärkeää ainoastaan pakolaislapsille vaan myös heidän yhteisöilleen. Laadukas koulutus lisää elämän mahdollisuuksia, helpottaa kotiutumista ja voittajia ovat sekä opiskelija että yhteiskunta. Koulutukseen sijoittaminen on yksi parhaista sijoituksista, joita hallitus voi tehdä”, sanoo UNHCR:n Euroopan toimiston johtaja Pascale Moreau.

Kolme YK-järjestöä kehottaa valtioita vahvistamaan koulujen ja muiden tärkeiden julkisten palveluiden, kuten terveydenhuollon ja lastensuojelun, välistä yhteyttä. Näin varmistettaisiin, että kouluun ilmoittautumisen esteisiin ja koulun keskeyttämiseen johtaviin tekijöihin päästäisiin puuttumaan varhaisessa vaiheessa. 

Järjestöt myös rohkaisevat toimiin, joiden ansiosta yhä useampi lapsi pääsisi varhaiskasvatuksen piiriin ja nuoret saataisiin mukaan lukiotasoiseen koulutukseen sekä harjoitteluohjelmiin. 
“Poliittisella tahdolla ja lisäinvestoinneilla Euroopan hallitukset pystyvät rakentamaan julkisen kouluverkoston, joka varmistaa, että kaikkien lasten oikeus koulutukseen toteutuu siirtolaisuustaustasta riippumatta”, toteaa UNICEFin Euroopan pakolais- ja siirtolaisasioiden erityiskoordinaattori Afsan Khan

Selvityksen tehneet järjestöt pyytävät valtioita tekemään enemmän töitä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kerätäkseen laadukasta ja yhdenmukaistettua tietoa pakolais-, turvapaikanhakija- ja siirtolaislasten koulutuksesta poliittisen päätöksenteon ja varojen jaon tueksi.
 
“Puutteiden korjaaminen pakolais- ja siirtolaislasten koulutuksessa on tärkeää heidän kehityksensä ja hyvinvointinsa kannalta. Sillä voi olla myönteinen kerrannaisvaikutus koko yhteiskuntaan. Koulutus antaa myös voimaa pakolais- ja siirtolaislapsille ja heidän perheilleen rakentaa siteitä paikalliseen yhteisöön ja toimia yhteisön hyväksi”, sanoo IOM:n Euroopan ja Keski-Aasian neuvonantaja Manfred Profazi

Lue selvitys täältä
 

Lisätietoa: 

IOM: Joel Millman, jmillman [at] iom.int, +41 79 103 8720

UNHCR: Shabia Mantoo, mantoo [at] unhcr.org, +41 79 337 7650

UNICEF: Chulho Hyun, chyun [at] unicef.org, +41 22 909 52 86 

 

 

 

4.9.2019

In August 2019, IOM Finland assisted 35 persons to return voluntarily to their home countries.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business. In 2019 from January to August, approximately 50% of the returnees received in-kind support. This is a significant increase compared to last year's figures at the same time, when only 8 % of the returnees had benefited of the in-kind support.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information, please contact IOM Finland:

39 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland in July 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.2019

In July 2019, a total of 39 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or in-kind-support such as assistance for starting a micro business. In 2019 from January to July, approximately 50% of the returnees received in-kind support. This is a significant increase compared to last year's figures at the same time, when only 7% of the returnees had benefited of the in-kind support.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

39 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland in July 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.7.2019

Lapset piirsivät ja kirjoittivat suomea.IOM:n Suomen-toimisto järjesti alkukesästä kaksi kulttuuriorientaatiokoulutusta Suomeen valituille syyrialaisille kiintiöpakolaisille. Osanottajia oli yli 400, eli yli puolet Suomen vuosittaisesta 750 pakolaisen kiintiöstä.

Kahden kolmipäiväisen koulutuksen aikana pakolaisille annettiin tietoa Suomen yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä vinkkejä kotoutumisprosessiin lähtömaassa ennen kuin he matkustavat Suomeen. Osallistujille kerrottiin myös, miten matkalle lähtöön ja uuteen kotimaahan muuttamiseen kannattaa varautua.

Koulutuksessa osallistujille annettiin kulttuuri- ja yhteiskuntatiedon lisäksi suomen kielen opetusta. Lisäksi he saivat mahdollisuuden kysyä mieltä askarruttavista asioista suomalaiseen yhteiskuntaan liittyen. Lapsille ja nuorille järjestettiin omat, juuri heille suunnatut kulttuuriorientaatiokoulutukset.

Ensimmäistä kertaa koulutusta järjestänyt, IOM:n projektikoordinaattorina keväällä aloittanut Julia Jänis oli vaikuttunut koulutuksen sisällöstä.

”Olen työskennellyt aiemmin pakolaisten parissa tulkkina ja kunnan maahanmuuttajapalveluissa, ja tiesin jo etukäteen, miten tärkeä rooli kulttuuriorientaatiolla oli väylänä tutustuttaa Suomeen muuttavia ihmisiä uuteen kotimaahansa. Pidin itse orientaatiotunnin esiteini-ikäisille nuorille ja monelle Suomeen muuttaminen on valtava muutos. Osa lapsista ei esimerkiksi ole koskaan päässyt käymään koulua, joten tämä on hyvä tilaisuus heille oppia uudesta kotimaasta ja kysyä mieltä painavia kysymyksiä. Aikuisilla on myös valtava tiedonjano, ja he kyselivät paljon muun muassa Suomen ilmastosta, eri palveluista ja työmahdollisuuksista.”

 

Koulutuksia ja vuodesta 2001

Kouluttajat kertovat lumesta.IOM:n Suomen-toimistolla on kokemusta kulttuuriorientaatiokoulutusten järjestämisestä jo monen vuoden takaa; ensimmäiset koulutukset pidettiin vuonna 2001 ja tähän päivään mennessä niihin on osallistunut yli 4000 kiintiöpakolaista. Niitä pyritään tarjoamaan kaikille Suomeen saapuville kiintiöpakolaisille.

Koulutukset ovat osa hanketta, jota hallinnoi Maahanmuuttovirasto ja jonka käytännön toteutuksesta vastaa IOM yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

Kansainvälisesti IOM järjestää kotoutumista tukevia kulttuuriorientaatioita ympäri maailmaa. Viimeisen 25 vuoden aikana niihin on osallistunut yli 500 000 pakolaista 75 eri maassa.

Kulttuuriorientaatiokoulutukset ovat tärkeä osa kotoutumisprosessiaan aloittaville kiintiöpakolaisille. Useat pakolaisia vastaanottavat maat ovat huomanneet, että jo lähtömaassa toteutettavalla kulttuuriorientaatiolla voidaan edesauttaa tehokkaasti kotoutumista. Ne myös antavat uusille tulokkaille motivaatiota muuttaa pysyvästi uuteen kotimaahan.

 

Lisätietoa

Julia Jänis, Projektikoordinaattori, IOM Finland

jjanis [at] iom.int

Kotoutumisen tukeminen

 

 

19.7.2019

IOM:n ihmiskauppakoulutuksen osallistujia Turussa 2019Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön Suomen maatoimiston HOIKU - Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa ​-hanke päättyy heinäkuussa 2019.

Yli kaksi vuotta kestänyt hanke tuki ihmiskaupan uhrien varhaista tunnistamista ja palveluohjausta terveydenhoidon ja sosiaalityön piirissä ja se toteutettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoituksella. Hankkeessa myös vahvistettiin terveydenhoidon ja sosiaalityön toimijoiden valmiutta vastata ihmiskaupan uhrien erityisiin hoidon ja tuen tarpeisiin.

Kaiken kaikkiaan vuosina 2017–2019 aikana koulutettiin 639 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista eri puolilla Suomea. Hankkeessa myös julkaistiin terveydenhoitoon ja sosiaalityöhön soveltuva ohjeistus ihmiskaupan uhrien varhaiseen tunnistamiseen ja palveluohjaukseen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu oppimateriaali Avaa ovi avulle, joka kertoo ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

HOIKU-hankkeessa tuotettu oppimateriaali julkaistiin keväällä 2019Lisäksi hankkeessa järjestettiin koulutus ihmiskaupan vastaisen työn kouluttajille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Kesäkuussa 2019 koulutetut uudet kouluttajat ovat sitoutunet järjestämään omia koulutuksiaan edustamissaan työpaikoissa ja oppilaitoksissa syksystä 2019 alkaen.  

Hankekoordinaattori Jaana Sipilä on ollut tyytyväinen hankkeen työhön ja tuloksiin.  

“On ollut upeaa saada työskennellä sitoutuneiden ihmiskaupan vastaisen työn toimijoiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tässä hankkeessa. On tärkeä tietää, että niin viranomaisilta kuin kansalaisjärjestöiltäkin on saatavilla asiantuntevaa neuvontaa ja tukea. Yhdenkään ammattilaisen tarvitse jäädä yksin ja neuvottomaksi asiakkaan mahdolliseen uhriutumiseen liittyvän huolen kanssa.

Ihmiskaupan vastainen työ on pitkäjänteistä ja toiveemme on, että hankkeen tuloksia ja materiaaleja käytetään laajalti ja että meihin otetaan rohkeasti yhteyttä, jos jatkossa haluaa vaikkapa järjestää omia ihmiskaupan vastaisia koulutuksia. Kollegani neuvovat ja auttavat mielellään.”  

IOM:n ihmiskaupan vastaisen työn tiimi: Jane Karimi Ngui, Miila Nieminen ja Jaana Sipilä IOM on kansainvälisesti johtava toimija ihmiskaupan vastaisessa työssä. YK:n siirtolaisuusjärjestö toimii yli sadassa maassa ja se työskentelee ihmiskauppaa vastaan ympäri maailmaa.

IOM:n Suomen-toimisto vastaa mielellään kyselyihin ihmiskauppaan liittyvissä aiheissa.

 

Yhteydenotot

Email: IOMHelsinki@iom.int

 

HOIKU-hanke pähkinänkuoressa

 • STEA:n rahoittama hanke vuosina 2017–2019.
 • 639 koulutettua ammattilaista eri puolilla Suomea.
 • 2019 julkaistu ohjeistus ihmiskaupan uhrien varhaiseen tunnistamiseen ja palveluohjaukseen. 3000 kopiota jaettu.
 • 2019 julkaistu oppimateriaali Avaa ovi avulle, joka kertoo ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. 450 kappaletta painettu ja käytetty kevään 2019 koulutuksissa.
 • Kesäkoulu uusille ihmiskaupan vastaisen työn kouluttajille sosiaali- ja terveydenhoitoalla järjestetty kesäkuussa 2019. Uudet kouluttajat järjestävät koulutuksia syksystä 2019 alkaen edustamissaan oppilaitoksissa ja työpaikoissa.

 

 

16.7.2019

 

Be part of a global celebration of diversity and win a chance for your film to be screened in over 100 countries! IOM's Global Migration Film Festival is open for entries. Films of all genres and lengths are eligible for submission until 9 August.

 

Four years of festival, hundreds of screenings every year

Global Migration Film Festival 2018 Opening event in Geneva IOM launched the Global Migration Film Festival (GMFF) in 2016, and the event has grown to a global celebration of culture and diversity. Last year, an Official Selection of 42 films led to over 500 screenings in 104 countries around the world, attended by a global audience of over 30,000 people.

The goal of the Festival is to pave the way for greater discussion around one of the greatest phenomena of our time: migration. Furthermore, it is an innovative avenue for normalizing discussions of migration through storytelling, and an advocacy tool that can draw attention to the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs), thus helping all nations as they work to meet them.

The Global Migration Film Festival has an itinerant and unique format. The films that make up the Official Selection are included in a list which is then shared with about 100 IOM offices and partners worldwide. Each participating country office will then select the films to be screened locally during the Festival, which runs from 28 November – 18 December 2019, worldwide.

Filmmakers will receive a final list of countries where their films will be screened by mid-November. Films can be screened in impromptu scenarios, from traditional cinemas and universities worldwide, to open-air theatres in the desert in Niger and detention centers in Libya. All screenings are entrance free. This means that IOM needs the authorization from the films' rightsholder(s) to host screenings without territory and frequency limitations for the duration of the Festival.

Deadline for entry

The call for entries is now open. Films of all genres (feature, documentary, animation, etc.) and lengths will be accepted from July 9 until August 9, 2019.

Festival theme

All submissions should portray the challenges and promises of migration, and the unique contributions migrants make to their new communities. Films that tackle negative perceptions of migrants, defy stereotypes and portray positive and welcoming actions by and toward migrants are encouraged.

Language

Films should be in English or subtitled in English. Subtitles are encouraged, even if the dialogue is in English, to ensure maximum comprehension for global audiences. Films in other languages are encouraged but must have subtitles in English.

Production year

Films completed on or after January 1, 2016, are eligible for consideration.

There is no submission fee.

GMFF and Finland

IOM's country office in Finland has organised local GMFF screenings since 2017 in Helsinki and Kuopio.

The Festival will also be coming to Finland again in the fall 2019. Further information about the local event will be shared later.

 

For more information, visit: filmfreeway.com/GlobalMigrationFilmFestival

 

 

3.7.2019

In June 2019, a total of 40 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. The number is lower than in the previous month and also lower compared to the same month last year. Most of the beneficiaries returned to Iraq.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

 

AVRR statistics Jan-June 2019

 

 

IOM recommendations to Finland's EU presidency2.7.2019 

The International Organization for Migration (IOM) in recommendations released yesterday (01/07), encouraged the new Presidency of the Council of the European Union (EU) to advance a long-term EU budget that promotes orderly, safe, regular and responsible migration as key to sustainable development in countries of origin, transit and destination.  

“The Finnish Presidency will play an essential role in advancing the next long-term EU budget, which IOM recommends be designed to ensure that well-managed migration positively contributes to the achievement of the 2030 Agenda,” said Ola Henrikson, IOM’s Regional Director for the EU, European Economic Area and North Atlantic Treaty Organization (NATO). 

Finland July assumed the EU Presidency for the next six months on 1 July and will be leading the Presidency when Heads of State and Government gather at the United Nations in New York in September to review progress on the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

“SDG target 10.7 calls on governments to facilitate orderly, safe, regular and responsible migration. This budget is an opportunity to do so with a long-term perspective,” Henrikson said.  

IOM’s key recommendations encourage coherent, evidence-based EU migration policies across the spectrum that can help to ensure that well-managed migration is a driver of development and well-being for migrants, communities and countries in Europe and beyond. The Finnish Presidency is equally encouraged to promote a change in the narrative on migration at the highest levels. 

Concerning the EU’s approach to return, readmission and reintegration, IOM believes that EU migration funds within the EU’s next Multiannual Financial Framework (MFF) should be designed to fully respect fundamental rights and guarantee humane, dignified return conditions. 
Finally, because migration plays a key role in today’s environment and climate change challenges, IOM recommends that EU Member State planning integrates migration into climate and environment policies and ensures that regional cooperation frameworks address this issue.  

IOM's twice-yearly recommendations to the rotating EU Presidencies are guided by its Migration Governance Framework (MiGOF) which is the first, and so far, only detailed articulation of planned and well-managed migration policies. 

IOM's recommendations can be downloaded here. 

For more information please contact Melissa Julian at IOM Brussels, Tel: +32 287 7133, Email: mjulian@iom.int 

 

 

TIEDOTE

28.6.2019 

Neljäs Fatal Journeys -raportti keskittyy lapsiin

YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM (international Organization for Migration) on julkaissut tänään neljännen Fatal Journeys -raporttinsa siirtolaisten kuolemista. Uusi raportti keskittyy kuolleisiin ja kadonneisiin lapsiin.

Raportin mukaan vuoden 2014 jälkeen järjestön siirtolaiskuolemia tutkiva Missing Migrants -projekti on raportoinut yli 32 000 kuolemaa, ja noin 1 600 lasta on ilmoitettu kuolleeksi tai kadonneeksi. 

Tiedossa olevat lapset ovat olleet kotoisin 46 maasta ja kaiken ikäisiä. Nuorimmat olivat muutaman kuukauden ikäisiä vauvoja ja vanhimmat 17-vuotiaita. Nämä määrät ovat mitä todennäköisimmin alhaisempia kuin todelliset luvut. Valtaosa kuolemista jää virallisesti raportoimatta ja suurta osaa kadonneista siirtolaisista ei koskaan löydy.

Välimeri edelleen vaarallinen

Suuri osa raportoiduista kuolemista on tapahtunut Välimerellä. Vuosien 2014 ja 2018 välillä yli 17 900 ihmistä kuoli tai katosi ylittäessään Välimerta. Heistä 678 oli lapsia. 

”Viime aikojen traagiset tapahtuvat ovat muistuttaneet meitä siitä, että lapset ovat siirtolaisista kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleva ryhmä”, sanoo IOM:n Global Migration Data Analysis Centre (GMDAC):n johtaja Frank Laczko.

Laczkon mukaan puutteelliset tiedot siirtolaisten iästä, ominaisuuksista ja haavoittuvuuksista vaikeuttavat lasten suojelemiseksi tehtävää työtä.

“Siirtolaislasten kuolemien ja katoamisten pitäisi huolestuttaa meitä kaikkia”, sanoo raporttia päätoimittanut tutkija Ann Singleton Bristolin yliopistosta. ”Tarvitsemme kiireellisesti parempia päätöksiä ja toimia, jotka perustuvat parempaan tietoon, jotta voimme ehkäistä tällaiset kuolemat ja suojella lapsia”, hän jatkaa.

Tiedon puute vaikeuttaa suojelua

Raportin mukaan riskiryhmässä olevien lasten määrä maailmassa kohoaa jatkuvasti. On kuitenkin vaikea löytää iän mukaan jäsenneltyä tietoa kadonneista siirtolaisista. Kattavampi tieto siitä, kuinka paljon lapsia on liikkeellä, missä he liikkuvat ja miksi sekä mitä riskejä he kohtaavat, auttaisi estämään tragedioita tulevaisuudessa.

Raportti muistuttaa, että viime vuonna 160 YK-jäsenmaan toimesta hyväksytyn uuden turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista siirtolaisuutta koskeva globaalin asiakirjan (GCM):n yksi tavoite on pelastaa ihmishenkiä ja laatia yhteensovitettuja kansainvälisiä toimia kadonneita siirtolaisia varten. Suomi on hyväksynyt asiakirjan.

Valtioilla velvollisuus suojella lapsia

YK:n lastenjärjestö UNICEF on kirjoittanut osan Fatal Journeys -raportista. Järjestön mukaan maailmassa oli vuonna 2017 30 miljoonaa lasta, jotka asuivat synnyinmaansa ulkopuolella. Heistä 12 miljoonaa oli pakolaisia ja miljoona turvapaikanhakijoita.

UNICEFin mukaan siirtolaislapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, koska matkat saattavat altistaa heidät suuremmalle riskille joutua väkivallan ja hyväksikäytön uhriksi. Erityisen haavoittuvaisia ovat lapset, jotka matkustavat yksin ilman vanhempiaan tai perheenjäseniään laillisten ja säännönmukaisten reittien ulkopuolella. Tytöt ovat poikia suuremmassa vaarassa joutua seksuaalisen ja muun hyväksikäytön uhriksi.

Lasten riskit kasvavat matkan jokaisessa vaiheessa ja ulottuvat lähtömaasta määränpäähän. Raportti muistuttaa, että valtioilla on velvollisuus suojella alueellaan olevia lapsia riippumatta siitä, ovatko he maan kansalaisia, oleskelevat maassa vakituisen oleskeluluvan turvin tai ovat väliaikaisesti siirtolaisina.

 

Fatal Journeys 4: Missing Migrant Children -raportti:

https://publications.iom.int/books/fatal-journeys-volume-4-missing-migrant-children

 

Lisätietoja

Simo Kohonen
Suomen maatoimiston päällikkö
Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Viron alueellinen koordinaattori
International Organization for Migration (IOM)
 

T.  +358 9 684 11 519
M. +358 40 585 88 48
Email: skohonen@iom.int

 

 

Helsinki, 24.6.2019

LGBTI Safe Space logo

IOM Finland sends a message of support to the Helsinki Pride week which starts today.

“Working for equality and against discrimination are at the core of our values”, says Chief of Mission Simo Kohonen.

“IOM is committed to protecting the migrants we serve from any abuses and we recognise that being a member of a minority can increase migrants’ vulnerability in many ways. We also aim to build a safe space for all our members of staff. As an employer, we have a zero-tolerance policy for any abuse or discrimination.”

IOM offers an LGBTI training package for staff members to introduce topics related to working with LGBTI people in humanitarian settings.

The aim is to increase awareness on the related terminology, global issues, the types of discrimination and persecution LGBTI people face, how to successfully communicate with LGBTI people and problematic assumptions staff members may have that can impact the provision of effective assistance.

“We wish everyone a great Pride week and send our message of support to the organisers and participants,” Kohonen continues.

IOM staff members will join the Pride parade in Helsinki this Saturday.

 

 

 

Read more about IOM’s LGBTI policy.

IOM LGBTI on Twitter

 

 

20.6.2019

Did you know, that human trafficking victims have mental health problems similar to prisoners of war?  

IOM Finland interviewed Hanni Stoklosa, an American expert on human trafficking in a 3-part video series discussing identification, trauma-informed care and effects of trafficking on victims' health. Stoklosa works as an emergency physician at Brigham and Women’s Hospital in Boston and has collaborated with IOM globally for several years.

The video series is out on IOM Finland's Youtube. 

 

 

IOM:n Suomen maatoimiston johtaja Simo Kohonen20.6.2019

Vuoden 2008 jälkeen keskimäärin yli 21 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa joka vuosi säähän liittyvien katastrofien takia. Vuoteen 2050 mennessä maailmassa arvioidaan olevan 25 miljoonasta miljardiin ympäristösiirtolaista.

Tänään vietetään maailman pakolaispäivää. Sen kunniaksi IOM:n Suomen maajohtaja Simo Kohonen pohtii ilmastopakolaisuutta Fingo ry:n blogissa. 

"Ilmastoon liittyvä siirtolaisuus on paljon monimutkaisempi ilmiö kuin se, että ihminen lähtee etsimään kotia uudesta maasta, kun nouseva lämpötila ja sen seuraukset tekevät elämästä mahdotonta. Siksi myös ratkaisuja ympäristösiirtolaisuuteen täytyy miettiä useammalta kantilta", Kohonen kirjoittaa.

Teksti löytyy täältä. 

Maailman pakolaispäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. Päivän viralliset sivut löytyvät täältä. 

 

 

3.6.2019

In May 2019, a total of 48 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a higher number than in the previous month, but lower compared to the same month last year. Most of the beneficiaries returned to Iraq.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

 

AVRR statistics January-May 2019

 

 

23.5.2019

IOM:n kansainvälinen Holding On -kampanja saapuu Suomeen huomenna. Kampanjalla juhlistetaan maan sisäisten pakolaisten suojelusta ja avustamisesta sovittujen periaatteiden 20-vuotista historiaa. 

"Maan sisäinen pakolaisuus ei ole näiden 20 vuoden aikana vähentynyt  päin vastoin", muistuttaa IOM:n Suomen-toimiston johtaja Simo Kohonen.

"Vuosittain miljoonat ihmiset joutuvat edelleen jättämään kotinsa ja ovat pakotettuja siirtymään oman kotimaansa sisällä uusille alueille. Yhä useammin taustalla ovat ympäristösyyt, kuten myrskyt tai kuivuus", Kohonen jatkaa. 

Holding On -virtuaaliesityksessä nähtävillä on maan sisäisten siirtolaisten tarinoita ympäri maailmaa Irakista Ukrainaan ja Nigeriaan. Tarinat kietoutuvat niiden esineiden ympärille, joita ihmiset ottivat mukaansa lähtiessään. 

Näyttely on esillä uudessa Keskustakirjasto Oodissa perjantaina 24.5. ja Maailma Kylässä -festivaalin YK-teltassa lauantaina ja sunnuntaina 25.-26.5. 

 

 

22.5.2019

 

TIEDOTE

Ryhmä Suomessa toimivia YK-järjestöjä haluaa yhdessä muistuttaa vastavalittuja kansanedustajia ja sunnuntaina valittavia europarlamentaarikkoja, että ilmastonmuutokseen on reagoitava poliittisella tasolla nopeasti.

"Ilmastonmuutos voi jopa estää Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja ilmastoteot kulkevat käsi kädessä. Ihmiskunnalla on paljon pelissä, joten on tärkeää, että ryhdymme heti toimiin rajoittaaksemme maapallon lämpötilan nousun 1,5 celsiusasteeseen esiteollisesta ajasta. Ilmastonmuutoksen torjunta on moraalinen, eettinen ja taloudellinen velvollisuutemme", muistuttaa Jenni Kauppila, Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava.

"Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on olennainen osa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. YK-toimijat Suomessa työskentelevät laajasti eri aiheiden parissa ja ovat tietoisia siitä, että onnistuaksemme työssämme ilmastonmuutokseen on vastattava. Ryhmä YK-toimijoita vetoaa vastavalittuihin kansanedustajiin yhtenä rintamana, jotta he katsoisivat tieteellisiä todisteita, kuuntelisivat kansalaisten huolenaiheita, ja tekisivät vastuullisia päätöksiä yhteisen tulevaisuutemme eteen", sanoo Kunal Sen, Helsingissä sijaitsevan YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen (UNU-WIDER) johtaja.

Viitaten YK:n johtokunnan 10.5. julkaisemaan ilmastovetoomukseen UNU-WIDER-instituutti, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto, YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL, YK:n kehitysohjelma UNDPSuomen YK-liitto, Suomen YK-nuoretHelsingin YK-nuoretSuomen UN Women ja Väestöliitto käynnistävät sosiaalisen median kampanjan Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä 25.5. Kampanja rohkaisee kävijöitä jakamaan ilmastotoimia koskevat viestinsä päättäjille käyttäen hashtagia #Deadline2030.

2030 on avainvuosi. Viime vuonna Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) julkaisi raportin ilmaston lämpenemisestä ja antoi ihmiskunnalle vuoteen 2030 aikaa leikata päästöjä radikaalisti (45 % vuoden 2010 päästöjen määrästä), jotta päästäisiin nettotasolla nollaan vuoteen 2050 mennessä. Näin voitaisiin rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Raportissa varoitetaan, että "ilmastoon liittyvät riskit koskien terveyttä, asuinoloja, ruokaturvallisuutta, vesivarantoja, ihmisten turvallisuutta ja taloudellista kasvua tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä 1,5 astetta ja edelleen 2 astetta".

Toukokuussa 2019  hallitusten välinen luontopaneeli IPBES julkaisi raportin, joka tiivisti löydökset maapallon biodiversiteetin pienenemisestä. Raportissa varoitetaan kiihtyvästä lajien vähenemisestä, jolla tulee olemaan vakavia seurauksia ihmiskunnalle. Ilmastonmuutoksella on keskeinen vaikutus biodiversiteetin pienenemisessä. Ennusteiden mukaan lajien kirjo kapenee yhä enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Jos emme ryhdy välittömästi toimiin, emme tule saavuttamaan Pariisin sopimuksen tai kestävän kehityksen tavoitteita emmekä yllä Aichin biodiversiteettitavoitteisiin.

Meidän on toimittava nyt, mikäli haluamme juhlia Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista 11 vuoden päästä.

 

Allekirjoittajat:

 • UNU-WIDER-instituutti
 • YK:n innovaatio- ja teknologialaboratorio UNTIL
 • Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto
 • YK:n kehitysohjelma UNDP
 • Suomen YK-liitto
 • Suomen YK-nuoret
 • Helsingin YK-nuoret
 • Suomen UN Women
 • Väestöliitto

 

Lisätietoja:

Jenni Kauppila

Vaikuttamistyön vastaava 

Suomen YK-liitto

+358 44 781 0302

jenni.kauppila[at]ykliitto.fi

 

Eeva Reittilä

Viestintävastaava

Suomen YK-liitto

+358 44 7810 305 

eeva.reittila[at]ykliitto.fi

 

Ruby Richardson

Viestintäavustaja

UNU-WIDER 

+358 9 6159 9257

richardson[at]wider.unu.edu

 

 

8.5.2019

In April 2019, a total of 30 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a lower number than in the previous month as well as compared to the same month last year. Most of the beneficiaries returned to Iraq, Ukraine and Russian Federation.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

 

AVRR statistics January-April 2019

 

 

3.5.2019

Kouluttaja Miila Nieminen työskentelee IOM:n HOIKU-hankeessa”Jotkut traumapotilaat purevat hampaita yhteen niin kovaa, että ne murentuvat”. – ”Pelokas olemus”. – ”Saattaja”.

Kädet nousevat penkkirivien seasta, kun yhä useampi mainitsee esimerkkejä. Ryhmä sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisia oli kokoontunut huhtikuisena tiistaina Turun Auriga-keskukseen oppimaan ihmiskaupasta. Kouluttaja Miila Nieminen kiittelee opiskelijaryhmän aktiivista osallistumista. ”Kyllä. Nämä ovat mahdollisia merkkejä siitä, että potilas tai asiakas saattaa olla ihmiskaupan uhri."

Nieminen työskentelee Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n Ihmiskaupan uhrien terveydenhoito ja hyvinvointi Suomessa – HOIKU -hankkeessa, joka on kouluttanut kahden vuoden ajan eri alojen ammattilaisia tunnistamaan ihmiskaupan uhreja ja ohjaamaan heidät hoitoon ja tarvitsemansa tuen pariin.

”Kannattaa myös kiinnittää huomiota siihen, jos ihminen kertoo olleensa Suomessa pitkään, muttei puhu kieltä tai tunne paikkoja”, Nieminen jatkaa.

”Jos potilas ei esimerkiksi tiedä, missä hän asuu tai hänen mukanaan on toinen ihminen, joka vastaa hänen puolestaan, tämän pitäisi herättää epäilys."

Turun koulutus on vuoden 2019 viides ja viimeinen. Kevään aikana lähes 200 ammattilaista on saanut koulutuksen, ja koko kaksivuotisen hankkeen aikana yli 600 ammattilaista on koulutettu eri paikkakunnilla ympäri Suomea Oulusta Helsinkiin.

 

Suuri osa uhreista jää edelleen vaille apua

IOM:n koulutuksiin osallistui keväällä 2019 noin 200 sosiaali- ja terveuydenhuollon ammattilaista”Vaikka tilanne on parantunut viime vuosina, uhrien paremmalle tunnistamiselle ja palvelulle on edelleen suuri tarve”, kertoo hankkeen koordinaattori Jaana Sipilä.

”Viime vuonna (2018) kunnissa toimivat viranomaiset ohjasivat ainoastaan seitsemän asiakasta Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, ja vielä kaksi vuotta aiemmin luku oli ainoastaan yksi. Yhä useampi saa siis apua, mutta osa ihmiskaupan uhreista jää edelleen vaille tarvitsemaansa tukea”, hän jatkaa.

Sipilä kertoo, että ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on hankalaa jopa kokeneille ammattilaisille. ”Uhri saattaa tulla vastaanotolle jonkin tavanomaisen syyn takia, eikä vaikuta aina erityisen pelkäävältä. Siksi he saattavat jäädä huomioimatta, kun muita tunnusmerkkejä ei osata etsiä.

IOM aloitti HOIKU-hankkeen vuonna 2017. Koulutusten lisäksi projektissa on tuotettu oppimateriaaleja aiheesta.

Ensimmäisessä vaiheessa julkaistiin ohjeistus ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja siihen, miten heitä voi auttaa hakeutumaan oikeiden palveluiden pariin. Toisessa vaiheessa keväällä 2019 julkaistiin Avaa ovi avulle -oppimateriaali, jossa käsiteltiin ihmiskaupan vaikutuksia uhrin terveyteen ja hyvinvointiin sekä asiakaslähtöistä, traumainformoitua lähestymistapaa ihmiskaupan uhria autettaessa.

 

Uusia kouluttajia etsitään

IOM:n HOIKU-hankkeen koordinaattori Jaana Sipilä toivoo, että koulutetut ammattilaiset vievät tietoa ihmiskaupasta eteenpäin omassa työssäänJaana Sipilä on tyytyväinen hankkeen aikana toteutettuihin koulutuksiin ja julkaistuihin materiaaleihin. Seuraava askel on viedä tietoa eteenpäin.

”IOM järjestää kesäkuussa koulutuksen tuleville kouluttajille. Toiveenamme on luoda pysyvyyttä ja vahvistaa osaamista erilaisissa organisaatiossa oppilaitoksista järjestöihin ja muualle. Ajatuksena on, että uudet kouluttajat järjestävät omissa organisaatioissaan vähintään 1–2 ihmiskauppakoulutusta omien aikataulujensa puitteissa ja vievät osaamista eteenpäin omilla työpaikoillaan.

”Toivon että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ottavat ihmiskaupan uhrien asiat omakseen, ja tuovat asiantuntemustaan ihmiskaupan uhrin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioita aktiivisesti esille”.  

Lisätietoa:
Jaana Sipilä
jsipila@iom.int 
M. +358 50 414 0803

 

Kesäkoulu

Ihmiskaupan vastainen kesäkoulu järjestetään 6.–7.6.2019 Helsingissä. Löydät ilmoittautumislomakkeen, koulutuspäivien ohjelman ja muuta hyödyllistä tietoa tästä linkistä.

 

IOM ja ihmiskauppa

Suomen IOM on tehnyt ihmiskaupan vastaista työtä jo vuodesta 2001. Työ on sisältänyt viestintää ja aiheen tutuksi tekemistä eri muodoissa, koulutusta sekä ja ihmiskaupan uhrien avustamista eri tavoin.

Suomessa IOM on kouluttanut vuoden 2014 jälkeen lähes tuhat eri alojen ammattilaista tunnistamaan ihmiskaupan uhreja ja ohjaamaan heitä avun pariin. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilasten lisäksi koulutuksia on järjestetty esimerkiksi matkustajalaivojen henkilökunnalle, lähetystötyöntekijöille ja partiolaisille.

 

 

16 April 2019 

IOM Finland organised a workshop in Iceland in early April on Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) of Victims of Trafficking. The participants were 26 local counsellors working with migrants, and the aim was to enhance their knowledge on the support available for victims of trafficking when returning home.  

“IOM started AVRR services in Iceland in 2016, but the programme is not very well known yet”, tells IOM’s project coordinator Cayan Fahim

“We want to ensure that if a victim of trafficking wanted to return home, they would receive all the support that is available and wouldn’t return home without the knowledge of the support that AVRR programme could offer”.  

The programme offers victims of trafficking cash support to help them restart their lives. IOM also conducts a risk assessment prior to travelling, to ensure that the return will be safe and in the best interest of the person. The goal is to ensure, that the person will not be revictimized and is not in the risk of being trafficked again. 

“If the person in question prefers to move to a new area or if there would be another problem with reintegrating to the society, we connect them with our local counterparts who can offer help, for example shelter homes and NGOs offering assistance”, Fahim adds. 

The workshop was facilitated by Anna Hardy from IOM Brussels' Migrant Protection and Assistance Unit. She also introduced global trends of human trafficking to the audience.    

More information:

AVRR project pages here and here.

Cayan Fahim 
Project coordinator, AVRR
IOM Finland
cfahim@iom.int 

 

Koulutus uusille ihmiskaupan vastaisen työn kouluttajille sosiaali- ja terveysalalla kesäkuussa 2019 Helsingissä

Helsinki, 16.4.2019 

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) järjestää kaksipäiväisen kesäkoulun ihmiskaupan vastaisesta kouluttamisesta kiinnostuneille sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille, organisaatioille ja järjestöille 6.-7.6.2019 Helsingissä. 

Koulutus järjestetään osana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskuksen (STEA) rahoittamaa hanketta Ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi (HOIKU).

Koulutukseen osallistuvat organisaatiot saavat tukea ja ohjausta oman ihmiskaupan vastaisen koulutuksensa suunnitteluun ja sparrausta alan asiantuntijoilta. Koulutus on maksuton, mutta organisaation tulee vastata kesäkouluun osallistuvien matka-, majoitus- ja päivärahakuluista.

Osallistumisen edellytys on sitoutuminen vähintään 1-2 ihmiskaupan vastaisen koulutuksen järjestämiseen kesäkoulun jälkeen organisaation oman aikataulun mukaisesti. 

On suositeltavaa, että organisaatiosta valitaan 2-3 henkilöä osallistumaan koulutukseen, jotta osaamisen pysyvyys ja leviäminen voidaan parhaiten varmistaa. Kesäkouluun kuuluu ennakkotehtävä, joka sisältää ihmiskauppa-aiheen itsenäistä opiskelua ja oman organisaation kouluksessa käytettävän suunnitelman ja esityksien valmistelua. Osallistujat esittävät koulutuspäivässä Helsingissä etukäteen sovitun osan suunnittelemastaan koulutuksesta ja saavat siihen ryhmäpalautetta ja asiantuntijoiden neuvoja. Koulutuksessa korostetaan osallistavien menetelmien käyttöä. 

Kesäkoulupäivän jälkeen osallistujat viimeistelevät koulutusmateriaalinsa valmiiksi organisaationsa käyttöön. Koulutus on osallistujille myös hyvä mahdollisuus verkostoitua ihmiskaupan vastaistella kentällä toimivien asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. 

Aika: 6.-7.6.2019
Paikka: ARCADA AMK, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki

Ilmoittautumiset tästä linkistä 20.5.2019 mennessä. 

Kesäkoulun ohjelman, ennakkotehtävän ja vertaisarviointilomakkeen löydät kesäkoulusivulta.

 

Lisätietoja: 
Jaana Sipilä 
jsipila@iom.int, 050 4140803 tai 
Miila Nieminen mnieminen@iom.int 050 4479423

 

 

1 April 2019

In March 2019 a total of 44 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a higher number than in the previous month but a lower one compared to the same month last year. Most of the beneficiaries returned to Iraq, Ukraine and Russian Federation.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

 

AVRR statistics January-March 2019

 

 

IOM country office in Finland lowered the flag today to honour the victims of the accident

 

11 March 2019

The IOM country office in Finland extends it condolences to everyone affected by the tragic Ethiopian Airlines accident which happened yesterday morning, Sunday 10 March.

The accident has claimed the life of one IOM staff member, Junior Professional Officer Anne-Katrin Feigl, who had been working in Sudan and was on her way to a training course in Nairobi.  

According to early indications, among the 157 deceased passengers, altogether 19 UN staff members perished in the accident. In addition to IOM, the World Food Program (WFP), the UN Refugee Agency (UNHCR), the International Telecommunications Union (ITU), the UN Environment Program (UNEP), the World Bank and others also lost colleagues in the tragedy.  

As a mark of respect IOM will fly its flag at half-mast at its offices today. A minute of silence in memory of the victims will be also observed. 

Statement from IOM’s Director-General António Vitorino

Statement attributable to the spokesman for UN Secretary-General

 

1 March 2019

In February 2019 a total of 33 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a higher number than in the previous month but a lower one compared to the same month last year. Most of the beneficiaries returned to Iraq, Ukraine and Turkey.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

AVRR statistics January-February 2019

 

 

Helsinki, 20.2.2019

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto järjesti uudelle Avaa ovi avulle -oppimateriaalille julkaisutilaisuuden yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 19. helmikuuta 2019.    

Uusi materiaali tarjoaa alan toimijoille tietoa ihmiskaupasta ja sen vastaisesta työstä Suomessa, uhrien oikeuksista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten roolista uhrien auttajina. Materiaali antaa myös tietoa ja välineitä uhrien kohtaamiseen, ja heidän sosiaalisen hyvinvointinsa tukemiseen ja terveytensä edistämiseen.

Tapahtuman pääpuhujiksi oli kutsuttu Ruotsin tasa-arvoviranomaisen ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijat Johan Christiansson ja Catrin Sandman. Heidän tavoitteenaan on lisätä viranomaisten tietoja ihmiskaupasta ja opettaa heitä tunnistamaan ihmiskaupan uhrit. ”Olennaista on eri viranomaisten välinen yhteistyö”, Christiansson sanoi.

Ihmiskaupan uhrien auttamisessa tärkeintä Christianssonin ja Sandmanin mukaan on osoittaa uhrille, että hänestä välitetään. Häntä ei jätetä yksin, vaan pidetään läheistä yhteyttä tapaamisin, kuunnellaan häntä ja annetaan tietoa saatavilla olevista palveluista ja tuesta. Viranomaisten lisäksi kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli ihmiskaupan uhrin oikeuksista tiedottamisessa.

Tilaisuuden avannut sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde painotti julkaistun oppimateriaalin tärkeyttä, sillä tietoa ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja terveyden edistämisestä on tarpeen lisätä Suomen 300 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen parissa. Työtä on siis paljon tehtävänä.   Ruotsin tasa-arvoviranomaisen asiantuntijat Catrin Sandman ja Johan Christiansson vierailivat Suomessa.

IOM:n Suomen-toimiston johtaja Simo Kohonen kertoi järjestön tavoitteena olevan täydentää ja tukea Suomessa tehtävää ihmiskaupan vastaista työtä. Keskiössä on aiheeseen liittyvien tietojen ja taitojen lisääminen esimerkiksi kohdennettujen koulutuksien avulla. ”Ihmiskaupan vastainen työ linkittyy myös YK:n globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, tärkeimpänä kohta 5.2, jossa puhutaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaisesta työstä. Tähän kuuluu myös ihmiskaupan sekä seksuaalisen hyväksikäytön kitkeminen”, Kohonen muistutti.

Tilaisuuden lopuksi puhunut yhdenvertaisuusvaltuutettu Venla Roth otti esille ihmiskaupan vastaisen työn sisällyttämisen alan koulutusohjelmiin. ”On erittäin tärkeää, että ihmiskaupan uhrien tunnistaminen ja auttaminen tulisi olemaan osa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opintoja.”   

Nyt julkaistuja oppimateriaaleja käytetään kevään aikana ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa, joita järjestetään yhteensä viidellä paikkakunnalla. Materiaali on tuotettu osana IOM:n Ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi Suomessa (HOIKU) -hanketta, jonka rahoittaa ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituskeskus (STEA).  

 

Lisätietoja:​

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Avaa ovi avulle -oppimateriaali

Ihmiskaupan uhrin terveys ja hyvinvointi (HOIKU) -hankkeen sivut

 

Aiheeseen liittyvää:

Yhdysvaltalainen lääkäri Hanni Stoklosa vieraili Suomessa syksyllä 2018 ja kertoi ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta. Katso hänen haastattelustaan tehty video tästä.

 

1 February 2019

In January 2019, a total of 29 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a higher number than in the previous month but a lower one compared to the same month last year. Most of the beneficiaries returned to Iraq.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

 

AVRR statistics January 2019

 

 

Helsinki, 1.2.2019

 

IOM järjesti Helsingissä 28. ja 29. tammikuuta teemakoulutuksen siirtolaisten terveydestä ja ihmiskaupasta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

 

Ensimmäisen päivän koulutuksen aiheena oli siirtolaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin. IOM järjesti koulutuksen yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa, ja kouluttajina toimivat DIAKin Marja Katisko sekä Jaana Tilli. Päivän aikana osallistujat pääsivät muun muassa analysoimaan nuoren miehen kohtaamia terveysriskejä hänen matkallaan Somaliasta Eurooppaan. Pohdittiin myös, miten kulttuuri vaikuttaa terveysongelmien esille ottamiseen ja hoitoon hakeutumiseen, ja miten hoitohenkilökunnan avoimuus eri kulttuureja ja tapoja kohtaan on tärkeää. Lopuksi kerrattiin sekä fyysisiä että psyykkisiä ensiaputaitoja.

 

Toisena päivänä IOM:n asiantuntijat Jaana Sipilä ja Miila Nieminen kertoivat ihmiskaupan uhrien auttamisesta terveydenhoidon ja sosiaalityön näkökulmasta. Mietittiin, miten ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön voi tunnistaa, miten hänen kanssaan viestitään vastaanotolla ja miten häntä voi tukea. Olennaista on kertoa asiakkaalle hänen oikeuksistaan ja mahdollistaa hänen pääsemisensä avun ja tuen piiriin. Sosiaalityöntekijä Paula Olkkonen Helsingin Maahanmuuttoyksiköstä perehdytti kuulijat palveluihin, joita Maahanmuuttoyksikkö tarjoaa ihmiskaupan uhreille. Anniina Jokinen Euroopan kriminaalipolitiikan instituutista (HEUNI) esitteli sosiaali- ja terveysammattilaisille suunnatun julisteen, johon oli koottu vinkkejä ihmiskaupan uhrin kotouttamiseen.

 

Euroopan unioni rahoittaa siirtolaisterveysaiheista koulutusta. Ihmiskaupan uhrin auttamista käsittelevä koulutus järjestettiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella.

 

Helsingin koulutukset olivat alku tammi-huhtikuun aika koulutusten sarjalle. Seuraavaksi tiimimme suuntaa Tampereelle, jossa koulutukset järjestetään 20. ja 21. helmikuuta. Katso koko kevään aikataulut täältä.

Helsinki, 22 January 2019

IOM will organize today a seminar to celebrate the MIDA FINNSOM projects’ 10-year anniversary. The Finnish Minister for Foreign Trade and Development will open the seminar, followed by two panel discussions about the Somali diaspora experts’ experiences in the project as well as on maternal and child health aspect. The day is to recognize the efforts and give voice to the long-term Somali diaspora participants of the projects. In the event, IOM will also launch a publication about the projects’ milestones and achievements.

Within the MIDA FINNSOM, qualified Somali diaspora professionals temporarily return to their country of origin to transfer their skills and knowledge to local professionals. The MIDA FINNSOM Health project has had in total 115 participants since 2008. The MIDA FINNSOM Health and Education, which aims to improve the health and education services, has benefitted from 58 professional assignments since 2015. Somali diaspora experts from both projects will today share their personal and professional insight and experience on their assignment.

MIDA FINNSOM’s focus on the most vulnerable populations, especially women’s and children’s health, is in line with the Finnish development policy’s priority areas. For instance, the work done at the Hargeisa Group Hospital has led to a significant decrease in maternal and infant mortality in the area. The MIDA FINNSOM projects are funded by the Finnish Ministry for Foreign Affairs.

You can read the publication by clicking here.

 

 

 

 

 

 

8 January 2019

In December 2018, a total of 27 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a higher number than in the previous month but a lower one compared to the same month last year. In 2018, IOM Finland assisted 646 migrants to return voluntarily to 40 different countries of origin.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

 

 

 

 

7 January 2019

In the spirit of the Holiday Season and as an act of Social Responsibility, two Finnish companies donated 100 Finnish Baby Aid Kits to IOM’s MIDA FINNSOM projects. The kits will be distributed in Somalian hospitals where the project’s diaspora experts work in areas of child and neonatal health. The Finnish Baby Aid Kit, a modification of Finland’s famous Maternity Package, includes baby and maternity products, and a basic childbirth kit. Its content is suitable for use in rough conditions.

 

Logonet and Nuovo Nordic Healthcare Services are the two Finnish companies that have contributed to IOM’s MIDA FINNSOM project by donating to IOM 100 Finnish Baby Aid Kits. These will be distributed in Somalian hospitals where the diaspora experts of the project work in areas of child and neonatal health. The main goal of MIDA FINNSOM project is to improve maternal and child health in Somalia.

 

The Finnish Baby Aid Kit is a modification of the Finnish innovation called Maternity Package, which dates back to the 1930s. The Maternity Package was a vital part of the maternal and child health program placing Finland among the top countries in the world in terms of maternal and child health.

 

Besides basic hygiene products, the Baby Aid Kit includes a mosquito net to protect the baby from insects spreading diseases, such as malaria. The baby clothes offer also some protection from insects as they are treated with a non-toxic insect repellent that lasts up to 100 washes. To ensure the availability of sterile equipment at the time of delivery, the kit contains a basic childbirth set.

 

The content of the Finnish Baby Aid Kit is especially designed to be suitable for use in harsh and extreme conditions, for example during humanitarian crisis or in refugee camps. It has been developed with the help of medical and humanitarian aid experts in cooperation with Somalian health authorities. 

 

The designers of the Finnish Baby Aid Kit have also given a thought for the world’s plastic problem and have therefore minimized the amount of plastic in the kit by packing all the clothes in one canvas bag instead of separate plastic bags. However, the box itself is plastic and has a tight lid, to make it durable and a safe place for storing its content even in rough conditions. The box can also be used for bathing the baby, as well as for example storing food items after use.

 

In Somalia, the neonatal mortality rate is very high. Only some women attend prenatal care during their pregnancy and choose to deliver in hospitals or clinics where trained staff can ensure safe delivery. The Finnish Baby Aid Kit will be used as an incentive for pregnant women to attend regular prenatal check-ups, as well as to encourage them to come to health care centers for delivery.

 

The MIDA FINNSOM projects facilitate temporary returns of qualified Somali diaspora to their country of origin to work in the field of health and education. The projects are funded by the Finnish Foreign Ministry. They are implemented in close cooperation with the local Ministries of Health and Education. Moreover, some private sector actors, like Logonet and Nuovo Nordic, are involved in the projects enabling access to their innovative services. The cooperation of all the actors has been crucial in the project.

The message both companies want to convey is that Finland and the organizations based in the country are willing and able to use their expertise to promote maternal health in Somalia.

 

 

 

 

 

 

Text by António Vitorino, Director General International Organization for Migration (IOM)

 

Migration is the great issue of our era. Migration With Dignity (#WithDignity) is the theme of 2018’s International Migrants Day, which we observe on Tuesday (18 December).

 

Dignity is at the core of our mission. Treating all migrants with dignity is the fundamental requirement we face before anything else we attempt on migration—a troubling issue coming at a troubling time for the world community—because our future depends on it. So, too, does our present.

 

I am newly arrived at the International Organization for Migration, recently chosen to lead one of the international community’s oldest and most effective organizations. Yet migration is as old as humankind. Which means that IOM, at a mere 67 years of age, is a relative newcomer.

 

We are today a species on the move; approximately one of every seven people planet-wide – in the broadest sense – are migrants. There remains much to do. And learn. But dignity comes first. Foremost, the dignity to choose.

 

Migration is a force for dignity because it allows people to choose to save themselves, protect themselves, educate themselves, or free themselves. It lets millions choose participation over isolation, action over idleness, hope over fear and prosperity over poverty.

 

We must dignify those choices by paying them respect. We respect them by treating those who make such choices with dignity.

 

We also have the choice. To answer migrants’ hopes with our acceptance; to answer their ambition with opportunities. To welcome rather than repudiate their arrival.

 

We must also respect and listen to those who have become frightened of the changes that migration brings to their lives. Whether their fears are warranted or not, they are authentic and deserve to be addressed with dignity.

 

Unless we give all citizens the assurance their choices, too, are respected, we risk losing a real opportunity for progress. Migration embodies choices we make together—either by responding to our new neighbours (or potential new neighbours) with a sense of community, or not.

 

The adoption earlier this month (10 December) in Marrakech of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) by an overwhelming majority of UN Member States takes us one step towards dignity for all, and towards a more balanced discourse and widespread cooperation on migration.

 

The GCM strikes a delicate balance between the sovereignty of nations and the security, and dignity, we demand for every individual.

 

As we turn now to celebrate the United Nations’ annual International Migrants Day we’ll do well to remind ourselves of that balance, and how the two sides do not compete with each other. They complement.

 

The Compact stresses all states need well-managed migration, and that no one state can achieve this on its own. Cooperation at all levels is fundamental to addressing migration.

 

The United Nations General Assembly proclaimed 18 December as International Migrants Day in 2000. That same year, in its annual World Migration Report, IOM stated that more than 150 million international migrants celebrated the turn of the millennium outside their countries of birth.

 

Eighteen years on, the trend of men, women and children on the move has continued upward. Eighteen years on, we’ve seen the number of international migrants grow to an estimated 258 million people. Another 40 million people are currently internally displaced by conflict, and every year millions of others (18.8 million in 2017) are forced from their homes by climate-related disasters and natural hazards.

 

For many people, the mere act of migration exposes them to great dangers.

 

IOM’s data show that close to 3,400 migrants and refugees have already lost their lives worldwide in 2018. Most died trying to reach Europe by sea; many others perished attempting to cross deserts or pass through dense forests seeking safety far from official border crossings. These numbers, compiled daily by IOM staff, shame us.

 

IOM reaffirms that migration is a driving force for progress and development not just for those on the move, but also for transit countries and especially, receiving communities in destination countries.

 

We renew our call to save lives by ensuring migration is safe, regular and dignified for all.

 

I am newly arrived at the International Organization for Migration, recently chosen to lead one of the international community’s oldest and most effective organizations. Yet migration is as old as humankind. Which means that IOM, at a mere 67 years of age, is a relative newcomer.

 

We are today a species on the move; approximately one of every seven people planet-wide – in the broadest sense – are migrants. There remains much to do. And learn. But dignity comes first. Foremost, the dignity to choose.

 

Migration is a force for dignity because it allows people to choose to save themselves, protect themselves, educate themselves, or free themselves. It lets millions choose participation over isolation, action over idleness, hope over fear and prosperity over poverty.

 

We must dignify those choices by paying them respect. We respect them by treating those who make such choices with dignity.

 

We also have the choice. To answer migrants’ hopes with our acceptance; to answer their ambition with opportunities. To welcome rather than repudiate their arrival.

 

We must also respect and listen to those who have become frightened of the changes that migration brings to their lives. Whether their fears are warranted or not, they are authentic and deserve to be addressed with dignity.

 

Unless we give all citizens the assurance their choices, too, are respected, we risk losing a real opportunity for progress. Migration embodies choices we make together—either by responding to our new neighbours (or potential new neighbours) with a sense of community, or not.

 

The adoption earlier this month (10 December) in Marrakech of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) by an overwhelming majority of UN Member States takes us one step towards dignity for all, and towards a more balanced discourse and widespread cooperation on migration.

 

The GCM strikes a delicate balance between the sovereignty of nations and the security, and dignity, we demand for every individual.

 

As we turn now to celebrate the United Nations’ annual International Migrants Day we’ll do well to remind ourselves of that balance, and how the two sides do not compete with each other. They complement.

 

The Compact stresses all states need well-managed migration, and that no one state can achieve this on its own. Cooperation at all levels is fundamental to addressing migration.

 

The United Nations General Assembly proclaimed 18 December as International Migrants Day in 2000. That same year, in its annual World Migration Report, IOM stated that more than 150 million international migrants celebrated the turn of the millennium outside their countries of birth.

 

Eighteen years on, the trend of men, women and children on the move has continued upward. Eighteen years on, we’ve seen the number of international migrants grow to an estimated 258 million people. Another 40 million people are currently internally displaced by conflict, and every year millions of others (18.8 million in 2017) are forced from their homes by climate-related disasters and natural hazards.

 

For many people, the mere act of migration exposes them to great dangers.

 

IOM’s data show that close to 3,400 migrants and refugees have already lost their lives worldwide in 2018. Most died trying to reach Europe by sea; many others perished attempting to cross deserts or pass through dense forests seeking safety far from official border crossings. These numbers, compiled daily by IOM staff, shame us.

 

IOM reaffirms that migration is a driving force for progress and development not just for those on the move, but also for transit countries and especially, receiving communities in destination countries.

 

We renew our call to save lives by ensuring migration is safe, regular and dignified for all.

IOM järjestää teemakoulutuksia siirtolaisuusterveydestä ja ihmiskaupasta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille useilla eri paikkakunnilla vuoden alussa.

Koulutukset ovat jaettu kahteen eri kokonaisuuteen: 1) siirtolaisuusterveys ja hyvinvointi sekä 2) ihmiskaupan uhri terveydenhuollon asiakkaana. Kumpikin kokonaisuus on yhden koulutuspäivän mittainen.

 

 

Kokonaisuus 1: Siirtolaisuusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin

Kenelle:               

Maahanmuuttajataustaisia asiakkaita kohtaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kunnissa ja järjestöissä

Tavoite:               

Ammattitaidon päivittäminen globaaleissa siirtolaisuusterveyteen ja siirtolaisten hyvinvointiin liittyvissä erityiskysymyksissä

Teemat:              

 1. Globaalin liikkuvuuden monet muodot ja Suomeen kohdistuva siirtolaisuus
 2. Ihmisoikeuslainsäädäntö ja Suomen lainsäädäntö koskien siirtolaisuutta
 3. Siirtolaisuuden reitit ja niihin liittyvät terveyden ja hyvinvoinnin riskit (sis. psykososiaalinen ensiapu)
 4. Kulttuurikompetenssistä kulttuurienväliseen kompetenssiin

Koulutuksen järjestää Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)

 

Kokonaisuus 2: Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon ja sosiaalipalvelujen asiakkaana

Kenelle:               

Ihmiskaupan uhreja ja riskiryhmiä työssään kohtaavat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Tavoite:               

Osaamisen lisääminen ihmiskaupan vaikutuksista asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin, ja ihmiskaupan huomioiminen asiakastyössä.

Teemat:              

 1. Ihmiskaupan kuva Suomessa ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli ihmiskaupan uhrin auttamisessa
 2. Ihmiskaupan uhrin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (sis. traumainformoitu työote)
 3. Asiakastyön erityispiirteitä ja moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen ihmiskaupan uhrin auttamisessa

Koulutuksen järjestää Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)

 

Koulutus on useimmissa kaupungeissa kaksipäiväinen, mutta osallistua voi myös vain yhteen koulutuspäivään. Osallistuminen on maksuton, mutta rekisteröityminen vaaditaan.

Koulutuksiin voi rekisteröityä alla olevista linkeistä.

 

Helsinki              

Rekisteröidy tästä

Metropol Hietaniemi, Arabia-sali, Hietaniemenkatu 14

28.1.      Siirtolaisuusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin (klo 9-16) - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

29.1.      Ihmiskaupan uhri terveydenhoidon ja sosiaalityön asiakkaana (klo 10-15) - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

HUOM! Ilmoittautuminen sulkeutuu 18.1.2019.

 

Tampere             

Rekisteröidy tästä

Metson kirjasto, Kuusisali, Pirkankatu 2

20.2.      Siirtolaisuusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin (klo 9-16) - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

21.2.      Ihmiskaupan uhrin auttaminen terveydenhoidon ja sosiaalityön näkökulmasta (klo 10-15) - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

HUOM! Ilmoittautuminen sulkeutuu 15.2.2019.

 

Oulu

Rekisteröidy tästä

Technopolis Oulu, Reykjavik-Sali, Sepänkatu 20

20.3.      Siirtolaisuusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen moniammatillisin keinoin (klo 9-16) - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

21.3.      Ihmiskaupan uhrin auttaminen terveydenhoidon ja sosiaalityön näkökulmasta (klo 10-15) - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

HUOM! Ilmoittautuminen sulkeutuu 15.3.2019.

 

Kuopio                

Rekisteröidy tästä

Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16

9.4.         Ihmiskaupan uhrin auttaminen terveydenhoidon ja sosiaalityön näkökulmasta - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

HUOM! Ilmoittautuminen sulkeutuu 5.4.2019.

 

Turku                   

Rekisteröidy tästä

Auriga Business Center, Juhana Herttuan puistokatu 21

23.4.      Ihmiskaupan uhrin auttaminen terveydenhoidon ja sosiaalityön näkökulmasta - Lataa koulutuspäivän ohjelma tästä.

HUOM! Ilmoittautuminen sulkeutuu 16.4.2019.

 

Tiedot koulutuksista voi tulostaa täältä.

6 November 2018

In October 2018 a total of 41 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a higher number than in September but a lower one compared to the same month in the previous year. Overall this year, 604 migrants have returned to their countries of origin through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) programme.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

 

 

 

Koulutuksiin osallistuvat sekä aikuiset että lapset.

A large part of the quota refugees bound for Finland in 2018 got their pre-departure orientation in Turkey in July. The pre-departure orientation is a training meant for all quota refugees chosen to come to Finland and is organized by IOM Finland in collaboration with Diakonia University of Applied Sciences. It is administered by the Migration Agency of Finland. The orientations are financed by the EU’s AMIF-fund (Asylum, Migration and Integration Fund).

There were all in all 322 persons participating in the cultural orientation in Ankara, also counting all the smallest children. That is a large part of the 750 quota refugees that make up the refugee quota for 2018.

As the group was so large there were two three-day trainings held. The trained were all Syrians bound for Finland. The pre-depature orientation participants are usually divided into groups to make learning more efficient. In these trainings there were three groups of the adult groups, those 12 years and older. During both orientations one of these groups was for the young 12-16-year olds, so that the content could be adapted to suit their interests and need.

These groups were all given the new Moving to Finland – workbook, that contains information and exercises on the upcoming move and on Finnish society. The workbook can be found on the Moving to Finland – website in several languages:

English

French

Arabic

The children from 0-11 years participated in a lighter version of the pre-departure orientation, organized in combination with the childcare. In the children’s orientation they get to familiarize themselves with Finland and the Finnish language in a way that is appropriate for their age group, for instance through play or handicrafts.

The aim of the pre-departure orientations is to give the quota refugees a better understanding of the Finnish society and help them with the integration into the Finnish society. During the orientation days they are several different subjects approached from a practical point of view and with a participatory approach.

Earlier this year IOM Finland has organized a cultural orientation in Zimbabwe for Congolese quota refugees coming to Finland.

 

Suuri osa Suomeen tulevista kiintiöpakolaisista koulutettiin Turkissa heinäkuussa

Suuri osa Suomeen tänä vuonna saapuvista kiintiöpakolaisista sai lähtöä edeltävän kulttuuriorientaation Turkissa heinäkuussa. Kulttuuriorientaatio on tarkoitettu kaikille Suomeen tuleville kiintiöpakolaisille ja sen järjestää IOM:n Suomen-toimisto sekä ammattikorkeakoulu Diak. Maahanmuuttovirasto (Migri) on kokonaisvastuussa koulutuksesta ja sen rahoittajana toimii EU:n kotouttamisrahasto AMIF.

Kaiken kaikkiaan Turkissa järjestettyyn orientaatioon osallistui 322 henkilöä, mukaan lukien pienimmätkin lapset. Tämä on suuri osa Suomen tämän vuoden 750 henkilön pakolaiskiintiöstä.

Koska osallistujamäärä oli niin suuri, järjestettiin kaksi erillistä orientaatiota i. Molempien kolmipäiväisten orientaatioiden kaikki osallistujat olivat syyrialaisia pakolaisia, jotka ovat muuttamassa Suomeen.

Niin kuin tavallisesti kulttuuriorientaatioissa aikuiset ja lapset olivat erillisissä ryhmissä, jotta vanhemmat ja vanhimmat sisarukset pystyisivät keskittymään annettuun tietoon. , Kulttuuriorientaation osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi ryhmä oli 12-16 -vuotiaille. Heille annettu orientaatio sovellettiin vastaamaan heidän tarvitsemaansa tietoa ja mielenkiinnon kohteita.

 

Kaikkia 12-vuotiaat ja yli saivat uuden kulttuuriorientaation osallistujille suunnatun harjoituskirjan. Kirjaan voi tutustua Moving to Finland – nettisivuilla. Se on saatavissa eri kielillä:

Englanti

Ranska

Arabia

 

0-11 -vuotiaat lapset osallistuivat lastenhoidon yhteydessä järjestettyyn kevyempään lasten kulttuuriorientaatioon. Lasten kulttuuriorientaatiossa lapset tutustutetaan Suomeen ja suomen kieleen ikäryhmälle sopivalla tavalla, esimerkiksi leikkien ja askartelun kautta. Kulttuuriorientaation tavoitteena on lisätä kiintiöpakolaisten ymmärrystä muutosta Suomeen, suomalaisesta yhteiskunnasta sekä lisätä heidän valmiuksia kotoutumisen ensivaiheisiin. Kolmeen päivään mahtuu monta eri aihetta, joihin lähestytään käytännönläheisesti ja osallistavasti.

Aikaisemmin tänä Vuonna IOM:n Suomen-toimisto on järjestänyt kulttuuriorientaation Zimbabwessa Kongosta tuleville pakolaisille. 

On Thursday morning an enthusiastic audience of health and social workers, and representatives from organizations and institutions had a chance to listen to American expert on human trafficking, MD, MPH Hanni Stoklosa lecture. The workshop was held at THL, the National Institute for Health and Welfare in Helsinki.

Stoklosa works as a doctor in an emergency department in Boston and says she realized that there were victims of trafficking amongst her patients only after working some time.

“I was a Harvard-trained doctor and I knew nothing about this – it was appalling!”

Sha says that spreading the knowledge and doing research on the health care of victims of human trafficking has become her calling in life.

Stoklosa says that victims of trafficking can react in very different ways, ranging from docile to aggressive.

According to her, medical professionals have both an excellent opportunity and a responsibility to identify victims of trafficking and helping them get the care they need. She points out that the physical trauma is easier to treat – the mental scars can last for a life time.

“They are also invisible, and few people admit to them, so you have to be aware of the signs of depression for instance.”

She quoted a survey that showed that an astounding 71% of victims of trafficking said that they are still afraid of their traffickers even after had gotten out of the trafficking situation. To use trauma-informed care in the treatment of these patients is very important.

One thing she wanted to underline was that doctors and nurses must change the point of view when it comes to victims of trafficking, or of abuse in general.

“The goal is not disclosure, to do a diagnosis. We need to plant seed that keep the door open for them to return – we have to build trust for that to happen.”

In the afternoon the workshop continued with case studies in smaller groups and discussions on how professionals working with victims of trafficking can support their recovery and alleviate the consequences of trauma.

The workshop was a cooperation between IOM Finland, THL and the US Embassy in Finland.

IOM's Jaana Sipilä and Hanni Stoklosa talked about the HOIKU-projects as one resource for professionals wanting to know more

You can read more about how health and social workers can recognize and help victims of human trafficking on our HOIKU-project pages.

On August 23 the Embassy of the United States of America and the International Organization for Migration (IOM) are organizing a workshop with leading US expert Ms. Hanni Stoklosa.

The workshop has the title: Healthcare and Human Trafficking: A Doctor‘s Perspective. Ms. Stoklosa will be facilitating and focusing on the impact of exploitation on health and mental wellbeing of victims of trafficking as well as on special consideration in providing trauma-informed care for victims of trafficking. In addition, case examples will be examined and discussed.

She is a Co-Founder of HEAL Trafficking and an emergency physician at Brigham and Women’s Hospital with appointments at Harvard Medical School, Harvard T.H. Chan School of Public Health, and the Harvard Humanitarian Initiative.

The workshop in English will be held on 23 August 2018 at 10.00-15.00 at THL (the National Institute for Health and Welfare) at Mannerheimintie 166, Helsinki. There is also a chance for online participation!

Please see invitation below for details on registration.

Ms. Stoklosa will also be facilitating another workshop with the same themes in Lappeenranta on 21 August at the Joutseno reception centre. 

 

During the first seven years of the month IOM Finland has assisted almost 500 persons with voluntary return and reintegration to their countries of departure. Almost one third of these have been travling as families or couples.

The total number of voluntary returnees this year is 493. Of these 30% have travelled as families or couples and 70% as single. 15% of the returnees have been children, almost as many boys as girls. Of the adult returnees the majority are men. 13% of those that have travelled this year are women.

The largest country of return is Iraq by far with 371 returnees. Georgia, the Russian Federation and Afghanistan are the three following countries. All in all voluntary returns have been made to 28 countries in 2018.

Reintegration assistance is important to enhance migrant well-being upon return and is therefore a crucial component of IOM's AVRR programmes. The situations people return to vary widely, which is why reintegration assistance should always support the individual needs of a returnee. There are two different kind of reintegration support options: cash or in-kind support.

Overall this year 45% of returnees have received a cash grant of 801-1500 euros and 7% the in-kind support. The rest have received cash grants of varying amounts. In addition to financial support IOM provides for example counselling, acquisition of travel documents, domestic and international travel arrangements,you can read more about it here.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

Assisted Voluntary Return Statistics July 2018

On Wednesday July 18 we organized a discussion on the people who often are not seen in our society: the undocumented migrants and the victims of human trafficking. Top level Finnish politicians and a representative of the Police Board discussed different aspects of how these people are treated and what the government does now and could do in the future.

Due to the vulnerable nature of these groups we had no representatives on the panel, but instead had interviews with two persons – one victim of human trafficking and one undocumented migrant – who could tell the audience about their experiences and life in Finland.

Even though it was a stunning +35 degrees we had a numerous and active audience.

Keskutelun juontajana toimi toimittaja Yagmur Özberkan

 

“Heitä on myös Suomessa”

Porin helteessä keskusteltiin keskiviikoiltapäivänä yhteiskuntamme näkymättömistä ja haavoittuvaisista: ihmiskaupan uhreista ja paperittomista. SuomiAreena -keskustelussa oli mukana politiikan kärkinimiä ja poliisihallituksen edustaja. Monipäinen yleisö oli aktiivisesti mukana ja sai kiinnostavan keskustelun kiitokseksi.

”Oletteko koskaan tavanneet joko ihmiskaupan uhria tai paperitonta?”

Tällä kysymyksellä juontaja Yagmur Özberkan sysäsi käyntiin keskustelun Eetunaukion lavalla keskiviikkoiltapäivänä. Vastaamassa olivat Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta, kansanedustaja ja ihmiskaupan asiantuntija Eva Biaudet, eduskunnan toinen varapuhemies Tuula Haatainen ja sisäministeri Kai Mykkänen.

Tuli ilmi, että kaikki olivat tavanneet molempia tai jommankumman ryhmän edustajia, useimmiten työtehtävien yhteydessä.

SuomiAreenas paneelissa poliitikot ja poliisi keskustelivat ihmiskaupasta ja paperittomuudesta.

Eva Biaudet totesi, että usein ajatellaan, että näitä asioita ei Suomessa voi tapahtua.

”Täällä tapahtuu aivan samoja asioita kuin köyhissäkin maissa. Itse asiassa Suomessa voi jopa olla vaikeampaa elää paperittomana kuin monessa muussa maassa. Täällä kun kaikki on niin järjestäytynyttä. Muualla ei samalla lailla tarvita papereita kouluun tai töihin.”

Yleisön mukaan ilmiöt ovat ongelma

Yleisökysymyksien perusteella, ainakin Porissa keskustelua seuranneet ihmiset pitivät sekä ihmiskauppaa että paperittomuutta ongelmana Suomessa.

Videon välityksellä saimme kuulla miltä työperäisen ihmiskaupan uhrin elämä voi Suomessa näyttää: 17-18 tunnin työpäiviä, nukkumista keittiön lattialla, päänsärkyä ja nenävuotoja, kahdeksan kuukauden eristystä.

Ihmiskaupan uhri kertoi videolla kokemuksistaan. Video oli osa Yhteisvastuu-keräyksen kampanjamateriaalia 2017.

Li Anderssonin mukaan usein ei tunnisteta ihmiskaupan merkkejä. Hän sanoi tavanneensa esimerkiksi thaimaalaisia marjanpoimijoita, joita ei virallisesti tunnistettu ihmiskaupan uhreiksi, vaikka heidän asemansa oli erittäin vaikea.

”Näiden töiden tulisi olla työsuhdeperäisiä. Nyt meidän viralliset rakenteet johtavat joskus siihen, että ihmiset joutuvat haavoittuvaiseen asemaan.”

Kai Mykkänen sanoi, että ne ihmiskaupan uhrit, jotka jäävät viranomaisten haaviin saavat hyvin apua, mutta parannettavaa on uhrien tunnistamisessa.

”Tätä voi verrata vaikka kotiväkivaltaa. Poliisilla on niitä keikkoja paljon enemmän kuin syytteitä nostetaan. Myös ihmiskaupassa poliisi ei aikaisemmin riittävästi ole kyennyt tunnistamaan tapauksia. Joskus on myös vaikea viedä syytteitä eteenpäin, jos asianomainen ei luota poliisiin.”

SuomiAreenas paneelissa poliitikot ja poliisi keskustelivat ihmiskaupasta ja paperittomuudesta.

Poliisin edustaja Måns Enqvist kertoi, että syksyllä poliiseja aletaan kouluttaa ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen yhdessä Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän kanssa kehitetyn koulutuspaketin avulla.

”Ihmiskaupparikoksia on haastavaa tutkia, varsinkin seksikauppaan liittyvät tapaukset. Joskus ei löydy näyttöä ihmiskaupasta vaikka on sellainen kutina, että tässä on kyse ihmiskaupasta.”

Eva Biaudet sanoi, että suuri ongelma on, että auttamisjärjestelmässä ihmiskaupan uhrin oikeudet on sidottu siihen, että saadaan rikosoikeudellinen tuomio ihmiskaupasta – nämä kaksi tulisi hänen mukaansa erottaa toisistaan.

Tuula Haatainen nosti esille sen, että moni ihmiskaupan uhri ei luota viranomaisiin, varsinkin jos he esimerkiksi ovat myös paperittomia.

Elämä paperittomana 

Toisessa kokemus videossa nimettömänä pysytellyt paperiton irakilainen mies kertoi, minkälaista hänen elämänsä on pääkaupunkiseudulla sen jälkeen, kun hänen vastaanottopalvelunsa päättyivät. Hän viettää päivät ulkosalla tai kirjastossa, nukkuu kirkossa. Unelmana hänellä on normaali elämä: asunto, työpaikka, perhe.

Keskustelijat saivat kuulla miltä paperittoman arki näyttää.

Yagmur Özberkan kyseli sisäministeri Mykkäseltä mitä tunteita video hänessä herättää.

”Myötäelämistä ja sääliä tietenkin, vaikka emme tiedä hänen taustastaan mitään. Jokainen tietenkin hakee turvaa, mutta mitä Euroopan pitäisi tehdä, kun tällä hetkellä täällä on puoli miljoonaa ihmistä jotka ovat ainakin kerran saaneet kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseen.”

Li Andersson peräänkuulutti väliaikaisen oleskeluluvan palauttamista Suomen lainsäädäntöön.

”Se olisi parasta, kun ajattelee yhteiskunnan kokonaishyötyä. Olisi parempi, että ihmiset voivat virallistaa olemassaolonsa kuin kadota. Niin he voivat olla hyödyksi ja hyödyntää palveluja – tämäkin henkilö voisi vaikka saada töitä ystävänsä pizzeriasta tai jostain muualta.”

Kun yleisöltä kysyttiin, kokevatko he paperittomia uhkana yhteiskunnan turvallisuudelle valtaosa oli sitä mieltä, että he eivät sitä ole.

Yleisö sai kertoa omat mielipiteensä keskutelun aiheista.

Myös poliisin edustajana toiminut Måns Enqvist totesi, ettei hän maalaisi pirua seinällä ja sanoisi että he ovat uhka. Hänen mukaansa Suomessa meillä on kuitenkin niin pieni osuus harmaata markkinaa ja yhteiskuntaa, ettei se uhkaa turvallisuutta.

Kai Mykkäsen mukaan työnantajille tulisi tulla rajummat seuraukset työntekijöiden hyväksikäytöstä – nyt suurin riski on työntekijällä.

”Realistisin riski on, että harmaa talous ja työnteko yleistyy varsinkin, jos paperittomien määrä kasvaa.”

"Missä ovat paperittomat lapset?"

Tuula Haatainen vaati, että paperittomien tilannetta selvittää kunnolla.

”Ajatellaan että paperittomina on vain nuoria miehiä. Se ei ole totta, ryhmään kuuluu hyvin erilaisia ihmisiä, myös isovanhempia ja lapsia. Varsinkin lasten tilannetta on selvitettävä: missä ovat paperittomat lapset? He kuuluvat kouluun!

Keskustelun päätti kysymys siitä minkä konkreettisen teon keskustelijat haluaisivat nähdä, jotta haavoittuvien asema Suomessa paranisi.

Kai Mykkänen kertoi, että hallitus on päättänyt vakinaistaa ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattorin toimen.

Eva Biaudet’n mukaan linkki rikosprosessin ja ihmiskaupan uhrin avun saamisen kuten vaikka oleskeluluvan välillä tulisi ehdottomasti katkaista.

Måns Enqvist totesi, että ihmiskaupan uhrien tunnistamisen parantaminen on prioriteetti ja, että siihen tarvitaan yhteistyötä niin kuntien, sosiaali- ja terveyssektorin kuin järjestöjen kanssa.

Li Andersson vaati, että alipalkkaus kriminalisoidaan ja ettei palautuksia toimeenpanna, jos työperäisen oleskeluluvan hakemus on vetämässä.

Tuula Haatainen painotti paperittomien oikeutta saada sosiaali- ja terveyspalveluja, sekä lapsien oikeutta käydä koulua.

Keskustelu järjestettiin yhdessä Suomen Pakolaisavun ja Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän kanssa.

Lue taustaa siirtolaisuudesta ja haavoittuvuudesta:

https://iom.fi/fi/siirtolaiset-erityisen-haavoittuvaisia-hyv-ksik-yt-lle

SuomiAreenas paneelissa poliitikot ja poliisi keskustelivat ihmiskaupasta ja paperittomuudesta.

 

 

In June 2018 a total of 51 persons returned voluntarily with the assistance of IOM Finland. This is a lower number than in May and also compared to the same month in the previous year.

Overall this year, 447 migrants have returned to their countries of origin through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) programme.

Iraq is still the most important destination country (37 in June), followed by Georgia and the Russian Federation. However, IOM Finland has already assisted AVRR beneficiaries to return to a total of 25 countries during 2018.

In total IOM Finland has received over 500 (502 by the end of June) applications for return assistance, listed as referrals in the statistic. In June, IOM Finland received almost 70 applications. The reasons for the number of referrals being higher than the actual number of returns vary. One of the main reasons is that the process from application to return takes time, for example, when returnees require travel documents or when returnees’ children were born in Finland and must be registered with authorities in the country of origin before the return. Another reason is that some beneficiaries cancel their return process – which is an option that is always available in IOM’s approach to AVRR.

IOM’s usual processing time from referral to return is approximately two weeks on average, but in some complicated cases (lack of documents etc.) it can take even several months.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are provided in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

 

IOM:n Suomen-toimisto on mukana SuomiAreenassa Porissa tänä vuonna!

Keskustelutilaisuus Näkymättömät – keskustelu haavoittuvuudesta, paperittomuudesta ja ihmiskaupasta järjestetään keskiviikkona 18.7. klo 17.30-18.30 Eetunaukion lavalla Itäpuistossa. Mukana järjestämässä myös Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ja Suomen Pakolaisapu

Suomessa käydään laajasti keskustelua turvallisuudesta. Keskustelusta huolimatta, harvemmin puhutaan yhteiskuntamme sisällä elävistä, haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä. Niistä, joilla on riski joutua hyväksikäytön uhreiksi. Näkymättömiksi meille jäävät usein esimerkiksi ihmiskaupan uhrit ja paperittomat. Heidän tilanteensa ja turvattomuus jää usein huomaamatta.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja Suomen Pakolaisavun järjestämässä keskustelutilaisuudessa pohditaan muun muassa sitä, miten haavoittuvat ihmiset saataisiin sisällytettyä mukaan, kun puhutaan turvallisuudesta?

Puhujat:
Li Andersson,kansanedustaja, puheenjohtaja,Vasemmistoliitto
Eva Biaudet, kansanedustaja, RKP
Måns Enqvist, poliisitarkastaja, Poliisihallitus
Tuula Haatainen, eduskunnan II varapuhemies, SDP
Kai Mykkänen, sisäministeri, Kokoomus

Juontajat:
Susani Mahadura ja Yagmur Özberkan

IOM Finland är med på SuomiAreena i Björneborg i år!

Debatten om sårbarhet, papperslösa och människohandel kommer att äga rum onsdagen den 18.7. kl 17.30-18.30 på Eetunaukios scen.
Medarrangörer: Hjälpsystemet för offer för människohandel och Finlands Flyktinghjälp

Talare:
Li Andersson, riksdagsledamot, ordförande, Vänsterförbundet
Eva Biaudet, riksdagsledamot, SFP
Måns Enqvist, polischef och, polismyndigheter
Tuula Haatainen, riksdagens vice talman, SDP
Kai Mykkänen, inrikesminister, Samlingspartiet

Värdar:
Susan Mahadura och Yagmur Özberkan

IOM Finland is participating in the SuomiAreena in Pori this year!

The debate on vulnerability, irregular migrants and human trafficking will be held on Wednesday 18 July at 17.30-18.30 PM on the Eetunaukio stage. The National assistance system for victims of trafficking and Finnish Refugee Council are co-hosts.

Speakers:
Li Andersson, MP, Chairman,the Left Alliance
Eva Biaudet, MP, Swedish People's Party
Måns Enqvist, Chief Superintendent, National Police Board
Tuula Haatainen, Vice-Speaker of Parliament, Social Democratic Party
Kai Mykkänen, Minister of the Interior, National Coalition Party

Hosts:
Susan Mahadura and Yagmur Özberkan

 

 

Antonio Vitorino has been elected as IOM's next Director General

On Friday 29 June 2018, the member states of the IOM, the United Nations Migration Agency, elected Portugal’s António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino as the International Organization for Migration’s next Director General.
Mr. Vitorino, 61 (DOB 12 January 1957), succeeds the United States’ William Lacy Swing, who is leaving IOM after serving two five-year terms as Director General. Mr. Vitorino’s directorship begins on 1 October 2018.
The latest IOM director general is a former European Commissioner for Justice and Home Affairs (1999-2004) and former Minister of the Presidency and National Defence (1995-1997). He has also enjoyed a distinguished career in Portugal as a lawyer as well as in electoral politics.

Some links to news about the election: 

https://www.iom.int/news/antonio-manuel-de-carvalho-ferreira-vitorino-el...

https://news.un.org/en/story/2018/06/1013532

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/29/un-trump-migration-agency-...

https://www.ksml.fi/ulkomaat/Portugalilainen-Antonio-Vitorino-valittiin-...

 

Kulttuuriorientaatiossa kerrotaan Suomen yhteiskunnasta ja tavoista myös lapsille.

IOM:n Suomen toimisto on tehnyt esitteen kunnille kiintiöpakolaisille tarjottavasta kulttuuriorientaatiosta. Tavoitteena on, että kunnissa kotouttamistyötä tekevät tietäisivät entistä paremmin siitä, mitä kuntiin muuttavat kiintiöpakolaiset ovat jo oppineet Suomesta. Ajatuksena on vahvistaa kotoutumisen jatkumoa.

Kaikille Suomeen valituille kiintiöpakolaisille tarjotaan kulttuuriorientaatio ennen Suomeen muuttoa. Kulttuuriorientaation lähiopetusjaksot kestävät yleensä 3-4 päivää, ja ne toteutetaan niissä maissa, joissa pakolaiset oleskelevat ennen Suomeen muuttoa.

Kulttuuriorientaation aikana koulutukseen osallistujille annetaan perustietoa Suomesta ja tutustutetaan heidät suomen kieleen. Tavoitteena on motivoida osallistujia jatkuvaan oppimiseen sekä innostaa heitä tutustumaan lisää Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kieleen.

Teemoja ovat mm. muuttoon valmistautuminen ja kulttuuri, työelämä Suomessa, julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa sekä jokapäiväinen arkielämä Suomessa. Kulttuuriorientaatio toteutetaan aina pakolaisten kielellä joko suoraan tai tulkattuna.

https://iom.fi/fi/esite-kiinti-pakolaisia-vastaanottaville-kunnille

 

Approximately 40,000 refugees and migrants have arrived in Europe via maritime routes in 2018 to date. This is almost six times less than over the same period in 2016, following a peak in arrivals by sea in 2015. According to EUROSTAT, approximately 30 per cent of those arriving on the European shores were in need of international protection; moreover, some have faced extreme hardship and abuse at the hands of unscrupulous traffickers during the journey.

IOM and UNHCR are calling for a common approach for disembarkation in the Mediterranean.

Despite the reduced arrival rates, new challenges resulting from divergent EU Member State views have revealed a need to revisit regional arrangements to relieve front line states from having the sole responsibility for the disembarkation and further processing of people rescued at sea.

IOM and UNHCR stand ready to support a common approach, and call on all countries in the Mediterranean region to come together to implement a predictable and responsible disembarkation mechanism in a manner that prioritizes human rights and safety first, delinked from the subsequent processing of status and related follow-up responsibilities, post-disembarkation, for those rescued in international waters.

It is increasingly recognized that disembarkation cannot be the sole responsibility of one country or regional grouping. It should be a shared responsibility across the Mediterranean Basin, with due respect for the safety and dignity of all people on the move. A comprehensive approach is required to realize effective and sustainable responses.

People on the move to and through the Mediterranean have different migratory status, with the majority of them not qualifying for international or subsidiary protection. Addressing the drivers of forced displacement and irregular migration needs to be given renewed attention through effective conflict-prevention and crisis settlement processes, strengthening good governance, rule of law, and respect for human rights efforts, stabilization and recovery, as well as poverty reduction.

Priority efforts need to focus on strengthening protection capacities in regions of origin, including through developing sustainable asylum systems; providing sufficient needs-based support for humanitarian operations and adopting a development-oriented approach to assistance; as well as expanding opportunities for resettlement, family reunification and safe pathways for refugees which are currently well below existing needs and pledges being made. Efforts toward opening safe and regular pathways for migrants need also to be undertaken (family reunification, labour and education opportunities, humanitarian visas for vulnerable migrants).

Against this background, with a focus on the immediate disembarkation concerns at hand, the current proposal for a regional disembarkation mechanism aims to ensure that:

People rescued-at-sea in international waters are quickly disembarked in a predictable manner in line with international maritime law, in conditions that uphold respect for their rights including non-refoulement, and avoid serious harm or other risks;
Responsible post-disembarkation processing, supported – as appropriate- by IOM and UNHCR, leads to rapid and effective differentiated solutions and reduces onward movement through an effective cooperative arrangement.

Functioning of the mechanism is premised on a set of principles and common objectives:

The effective functioning of maritime commerce requires ships’ masters to have full confidence in prompt and predictable disembarkation;

Efforts to reduce loss of life at sea are maximized, in line with existing international obligations and frameworks, and saving lives remains the international community’s priority;

Strengthened efforts to build the capacity of Coast Guards in Mediterranean countries (not just in Libya) to perform effective rescue operations in their respective SAR;

National Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC) are able to carry out their work effectively for the purposes of search and rescue operations based on long- standing and effective practices to save lives;

People rescued at sea in the Mediterranean are quickly disembarked in safe ports in a predictable manner in line with established rescue at sea arrangements and international maritime law, coordinated through the responsible MRCCs;

Measures for cooperative arrangements to support States providing for disembarkation are well-established;

The right to seek asylum is safeguarded, and the human rights of all individuals such as non-refoulement are respected, including the right not to be disembarked in or transferred to a place where there is a risk of persecution, torture, or other serious harm;

Efforts to address human smuggling and trafficking are reinvigorated, including measures to ensure protection and/or referrals for victims of trafficking and ensuring the effective prosecution of those involved in / or facilitating human trafficking or smuggling;

Rescue at sea capacity coordinated by effective MRCCs that operate in accordance with international law is reinforced.

As such, the proposal does not affect existing legal norms and responsibilities applicable under international law (Note 1) Rather it seeks to facilitate their application in accordance with a regional collaborative approach and the principle of international cooperation. This proposal relies on functional arrangements for intra-EU solidarity in managing all consequences of rescue, disembarkation and processing. It also relies on operational arrangements which would need to be sought and formalised through a set of understandings among all concerned States.

STEP 1 DISEMBARKATION                                                                                                           

The coordination of responses to SAR events is the legal obligation of States with responsibility for designated SAR areas, through the functioning of their corresponding Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC). In all cases, including where a SAR area is not clearly established or falls short of fully effective functioning, speedy and equitable cooperation among State-managed MRCC s is required to ensure that lives are saved and not put at risk through delayed disembarkation or disembarkation in a location that is not safe.

The determination of places of disembarkation at presently utilized and additional pre- identified disembarkation centres in EU territory and potentially elsewhere should be based on a geographic distribution with due consideration for available capacities in such identified centres, and in a manner that ensures respect for human rights, including respect for the safety and dignity of all people on the move, and the principle of non-refoulement. Achieving this outcome is subject to operational arrangements which would need to be sought and formalised through a set of understandings among concerned States (Note 2)

STEP 2 RECEPTION ARRANGEMENTS                                                                                         

Those rescued-at-sea would be disembarked promptly and transported to State-operated reception centres providing adequate, safe and dignified reception conditions. A range of services would be provided by qualified staff in order to address the basic material and psychosocial needs of all arrivals, including by providing access to adequate safe drinking water, sanitation, food, nutrition, shelter, psychosocial support and immediate health care, with a particular emphasis on persons with specific needs, including children and their best interest assessment.

All will undergo immediate biometric registration, in compliance with applicable international standards – for which UNHCR and IOM could provide support - and security screening would be carried out by the competent national authorities with adequate monitoring and protection safeguards.

STEP 3 PROFILING, CASE PROCESSING AND ASSESSING INTERNATIONAL PROTECTION NEEDS AND OTHER SPECIFIC NEEDS]

States would, with appropriate support from IOM and UNHCR in line with their respective roles and mandates, distinguish between various categories of persons, including persons seeking international protection, and those whose specific needs may require some form of temporary protection and assistance. Options for voluntary return and reintegration should at any stage of post-embarkation processing be available to all those willing to return.

Processing for international protection will occur in line with international, and as applicable, existing national and/or regional standards, and depending on the place of disembarkation, could be carried out by the concerned State alone or supported by UNHCR as need be, including through the deployment of Rapid Response Teams. Appropriate differentiated and accelerated procedures with applicable safeguards could be used for more expedited proceedings, for both manifestly well-founded and unfounded cases.

Specialized support from UNHCR and IOM could also be at hand to help identify persons with specific needs, for appropriate referrals.

Throughout this process, persons seeking international protection, or temporary stay should be supported, including through the provision of appropriate reception conditions and respect for their rights under international, European and national laws, while the human rights of all persons regardless of their status should be upheld and protected.

 STEP 4 SOLUTIONS FOR REFUGEES                                                                                             

For persons disembarked within the EU, following registration and immediate humanitarian assistance, there would be eligibility assessment for possible transfer to another EU Member State, including in accordance with applicable EU law and frameworks, in particular to facilitate reunion with family members located in other EU Member States, and a flexible and swift collaborative arrangement for solutions.

For persons disembarked outside the EU, solutions would include third country resettlement and humanitarian admission, in addition to family reunification, local solutions where possible as well as voluntary repatriation and reintegration in their home country, as appropriate. Support by the international community, led by UNHCR, would be strengthened to build national asylum systems, inclusive of laws and operational protection responses.

In all cases, a solution must be achieved within a reasonable time frame.

 STEP 5 SOLUTIONS FOR PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS                                                         

People not in need of international protection, but who nonetheless find themselves in a vulnerable situation justifying permission to remain on a temporary basis are a category in need of tailored responses. For example, permission to remain has been accorded to separated and unaccompanied children; victims of trafficking; migrants with serious health conditions; and survivors of abuse or trauma, for the duration of treatment, pending recovery. Equally and as appropriate, support to relevant authorities and civil society organizations in countries of origin to provide protection and rehabilitation services, including in the framework of post-return reintegration, notably medical and socio-psychological counselling and assistance, will be considered.

STEP 6 PEOPLE IN NEED OF ASSISTANCE TO RETURN TO THEIR COUNTRIES OF ORIGIN        

People with no claim to international protection or specific needs and who are not otherwise eligible to stay in the country of disembarkation would be returned to their country of origin, with a preference for voluntary return and reintegration. Those expressing a desire to return to their country of origin would benefit from safe and dignified voluntary return assistance and support for sustainable reintegration with IOM’s support.

----------

Note 1:  Including the United Nations Convention on the Law of the Sea (including without prejudice to flag state duties), International Convention for the Safety of Life at Sea, International Convention on Maritime Search and Rescue, as well as applicable international refugee law or international human rights instruments

Note 2:  Model Framework, Para III , Annex I, UNHCR Summary conclusions, Djibouti roundtable on rescue at sea.

Puutteellinen tieto vaikeuttaa siirtolaisten päätöksentekoa ja saattaa johtaa harhaan. IOM:n kehittämä ja julkaisema MigApp-sovellus kokoaa yhteen siirtolaisille hyödyllisiä tiedonlähteitä ja palveluita. Tarkoituksena on, että tarvittavat tiedot kulkevat kätevästi mukana kännykässä. Tällöin tietoa pystyy hyödyntämään nopeasti ja tehokkaasti, myös matkan varrella.

Viime vuoden lopussa IOM:n lanseeraaman MigApp-sovelluksen tarkoituksena on edistää turvallista ja järjestelmällistä siirtolaisuutta. Sovelluksen kautta siirtolaiset saavat tietoa muun muassa riskeistä, viisumeista, terveydenhuollosta, oikeuksistaan siirtolaisena sekä maiden maahanmuuttopolitiikoista. Sovellus mahdollistaa siirtolaisille pääsyn myös erilaisiin palveluihin, kuten edulliseen rahansiirtoon sekä IOM:n tuottamiin palveluihin ja ohjelmiin. Lisäksi sovelluksesta löytyy tietoa tahoista, joihin ottaa yhteyttä ongelmatapauksissa, esimerkiksi tilanteessa, jossa on joutunut ihmiskaupan uhriksi.

Sovelluksen kautta siirtolaiset voivat myös jakaa oman muuttoliiketarinansa I am a Migrant-alustalle, johon on suora pääsy sovelluksesta. Sovelluksen avulla kerätään lisäksi anonyymisti tietoa muuttoliikereiteistä, joiden avulla kehitetään tärkeää tietoa muuttoliiketrendeistä.

Säännösten vastainen ja turvaton siirtolaisuus johtuu yleensä tiedonpuutteesta liittyen erityisesti riskeihin ja matkajärjestelyihin. Puutteellinen ja ristiriitainen tieto tekee vaikeaksi arvioida, mikä tieto on luotettavaa ja oikeaa. Kuitenkin tiedolla on keskeinen rooli siirtoliikkeessä olevien ihmisten päätöksenteossa.

MigApp-sovelluksen avulla IOM kehittää myös omia ohjelmiaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin siirtolaisten tarpeita. Samalla nämä palvelut saadaan laajemmin siirtolaisten käyttöön. Sovellus mahdollistaa myös IOM:n ja siirtolaisten välisen suoran kommunikoinnin. Saatu palaute parantaa IOM:n toiminnan vastuullisuutta ja tehokkuutta.

MigApp-sovelluksen voi ladata Google Play:n ja App Store:n kautta.

Lisätietoa sovelluksesta (more information about the MigApp in English)

https://www.iom.int/news/empowering-migrants-migapp

https://www.iom.int/sites/default/files/migapp/MigApp_Datasheet-dec2017.pdf

https://www.iom.int/news/ioms-migapp-wins-global-award

http://weblog.iom.int/travelling-made-easy-migapp

MigApp on Twitter

MigApp on Facebook

 

In May 2018 a total of 58 persons returned with the assistance of IOM Finland. There is a slight increase compared to the previous month this year but it is a lower number compared to the year before.

Overall this year 396 migrants have returned to their countries of origin through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration -programme.

The majority have returned to Iraq (44 in May), but there have been returns to a total of 22 countries, an increase of two countries in May. Georgia and the Russian Federation are the second and third biggest countries of return.

Reintegration assistance is important to enhance migrant well-being upon return and is therefore a crucial component of IOM's AVRR programmes. The situations people return to vary widely, which is why reintegration assistance should always support the individual needs of a returnee. There are two different kind of reintegration support options: cash or in-kind support. Overall this year a 49% of returnees have received a cash grant of 801-1500 euros and 8% the in-kind support. Rest have received a cash grants with variying amounts. In addition to financial support IOM provides for example counselling, acquisition of travel documents, domestic and international travel arrangements,you can read more about it here.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

 

 

IOM Finland celebrated the 25th anniversary of the founding of the office in Helsinki with a high-level seminar for invited guests. The seminar was held in cooperation with the Ministry of the Interior and the Ministry of Foreign Affairs, at the House of the Estates in Helsinki.

IOM Finland’s Chief of Mission, Mr. Simo Kohonen, opened the seminar. He made the point that Finland and other states should shift to a more holistic/comprehensive view on migration governance, one that involves migrants in the decision making and planning processes, one that involves all government entities into the process, and one that encourages and promotes narratives that see migrants as equal and fully empowered members of the society instead of the ‘us vs. them’ thinking, that often prevails in the public discussions.

He also underlined that we need to work together to change the anti-migration narrative that unfortunately prevails also here in Finland. This not only affects the country brand and the interest of the much-needed talents and workers to move to Finland.

Mr. Kai Mykkänen, Finland’s Minister of the Interior, also made the point that Finland need to be more international and that it important that the country has a flexible system for attracting international experts.

The Minister of the Interior, Kai Mykkänen, congratulated IOM on the organization's work.

He also stressed the need to respect the human rights of all migrants, be they labour migrants or refugees. But at the same time, he said, as open borders are not a possibility there need to be an effective system for people who need to return home.

He thanked IOM for the cooperation with the government during the past 25 years and hoped for innovative ideas and cooperation during the 25 next ones.

Present at the seminar were also two veteran IOM staff, who both were involved in the founding of the office in Helsinki. Mr. Anders Wenström was the Director of the Bureau for Europa end North America at that time and Mr. Hans-Petter Böe was his deputy and in 2009 became Regional Representative in Helsinki.

They opened up their treasure chest of memories to give the audience a glimpse of the world in the year just after the Cold War had ended, and the Soviet Union had collapsed.

Anders Wenström and HP Böe have seen IOM evolve during the decades.

Ms. Elisa Tsakiri, Deputy Chief of Staff at IOM headquarters in Geneva, reflected on the migration landscape in Europe in the past years after the big upheaval of 2015. In her keynote speech she pointed to some matters of importance, like creating legal channels for migration into the European Union and addressing anti-immigrant sentiment. She also mentioned the work going on to forge the Global Compact on Migration, a negotiated agreement on migration.

Ms. Jaana Vuorio, the Director General of the Finnish Immigration Service (Migri), touched upon the subject of how digitalization is changing the way of migration management. She also looked back upon the decades of cooperation between Migri and IOM Finland, a cooperation that actually started even before the office was opened within the scope of quota refugee resettlement.

Jaana Vuorio summed upp decades of cooperation between IOM Finland and the Finnish Immigration Service.

After an invigorating coffee break Mr. Peter Mörkeberg, Designated Migration officer at the Embassy of Canada in Sweden, astounded the audience by giving the number of migrants moving to Canada this year only: 310,000. And that is excluding students and short-term labour migrants for instance.

Mörkeberg talked about the importance of involving civil society, and mentioned a Canadian speciality: privately sponsored refugees, who receive financial, emotional and resettlement support by private individuals who have grouped together for this purpose.

Ms. Paula Laine, from the Finnish Innovation Fund Sitra, gave the audience a fascinating overview of the current megatrends that are shaping our world. She mentioned three megatrends that especially concern developed nations like Finland: The riddle of work and income in the future, the representative democracy losing steam and the economy being at a crossroads.

The panel looked forward to a positive vision for integration.

The panel discussion, led by the seminar’s moderator Mr. Raine Tiessalo, had the theme: Opportunities from Migration – visions for the future. The participants were Mr. Mörkeberg, Ms. Laine, Ms. Sonja Hämäläinen, Migration Director at the Ministry of Economic Affairs and Employment, Mr. Mohamed Deerow Malin, from the City of Helsinki’s Youth Speaker’s Forum and IOM Finland’s Mr. Tobias van Treeck, Programme Officer for the Voluntary Return and Reintegration.

The panel discussed a varying range of subjects relating to migration and integration. At the end the moderator asked each one to name one thing that would help integration.

Paula Laine saw the lack of a positive vision as one main thing: "People are too pessimistic! We need much more positive visions and much more discussion."

Peter Mörkeberg thought about the negative views on migration that are common in Europe and saw that much of that is due to a feeling of lack of control: "In Canada we have a carefully managed migration system. The Canadians feel that the government is in control of the migration to Canada."

Mohammed Deerow Malin said that thye authorities still don't recognize the skill levels of migrants: "We would need more cooperation with the contries of origin, but also to motivate and encourage the migrants themselves to put our their expertize."

For Sonja Hämäläinen the inclusion of migrants ia desicive factor in how inclusive a society really is: "We need to take migrants into the planning of programs and partnerships.

Tobias van Treeck said that as a representative for IOM he hopes that the international cooperation on migration finally will take a step forward. "Personally I think that it is so important for people to meet. You can have your prejudices broken down by meeting people in real life, even those who you are criticizing online. It makes all the difference."

 

 

UN Village Mini Talks:

Many goals, one target - how do I contribute to a more sustainable world?

UN and the Un actors workd with very different themes, but the target is one: to achieve the Sustainable Development Goals. In the Mini Talks at the UN Village stage representatives of the Nordic UN organizations and actors working with UN themes will talk about how they advance sustainable development in their own work. The talks are from 5 to 10 minutes.

YK-kylän minipuheenvuorot:

Monta tavoitetta, yksi päämäärä - Miten minä edistän kestävämpää maailmaa?

YK ja YK-toimijat tekevät töitä hyvin erilaisten teemojen kanssa, mutta päämäärä on yhteinen: kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen. YK-kylän minipuheenvuoroissa lavalle nousevat pohjoismaisten YK-järjestöjen ja YK-teemaisten toimijoiden edustajat kertomaan, kuinka he edistävät omassa työssään kestävää kehitystä. Puheenvuorot kestävät noin 5-10 minuuttia.

More about our participation at the World Village Festival: http://iom.fi/en/news/un-village-world-village-festival

Check out our Facebook-event for the latest information!

THE SDG's were a theme also at last years World Village Festival in Helsinki

Lauantai/Saturday 26.5.

12.00 Resettlement and the Sustainable Development Goals Vishnu Indukuri (IOM, Operations Assistant)

12.30 Partnerships for change: SDG Accelerator - Camilla Bruckner (Director of UNDP's Nordic Office)

13.00 Women`s bodies and reproductive rights - Pernille Fenger (Chief of UNFPA Nordic Office)

13.30 Kestävää kehitystä ilman ihmiskauppaa - Jaana Sipilä (IOM, projektikoordinaattori, ihmiskaupan vastainen työ)

14.00 Why taxes? Importance of taxation for economic development and governance Kyle McNabb (UNU-WIDER, Research Fellow)

14.30 Abortti ja kestävä kehitys Elina Korhonen (Väestöliitto, kansainvälisen kehityksen yksikön esimies)

15.30 Invest in the future: protect the vulnerable from extreme hardship and poverty Miguel Nino-Zarazua (UNU-WIDER, Research Fellow)

16.00 Assisting victims of Trafficking (Ruotsin AVRRTiPP-SWE-projekti) - Eveliina Karhu (IOM, caseworker)

16.30 Tasa-arvo kestävän rauhan edellytyksenä Elina Multanen (Suomen UN Womenin toiminnanjohtaja)

17.00 Why is international cooperation needed to reach Zero Hunger by 2030 – Heidi Olli (World Food Programme, Government Partnership Officer)

17.30 Nuorten rauhaa edistämässä (Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma 2250) - Jenni Ruotsalainen (Suomen YK-nuorten puheenjohtaja)

 

Sunnuntai/Sunday 27.5.

12.00 Ilmastonmuutos on tasa-arvoasia Hanne Lyytikkä (Suomen UN Women)

12.30 Understanding better how taxes and benefits affect poverty and inequality in developing countries - Pia Rattenhuber (UNU-WIDER, Research Fellow)  

13.00 Miten seksuaalioikeudet liittyvät ympäristöasioihin? Laura Lipsanen (Väestöliitto, kehitysyhteistyön asiantuntija)   

13.30 Mielenterveysongelmainen maailma - Jonne Juntura (YK-nuorisodelegaatti 2018)

14.00 The importance of understanding inequality between and within countries for more inclusive societies - Carlos Gradín Lago (UNU-WIDER, Research Fellow)

14.30 Muuttoliike ja kestävän kehityksen tavoitteet Simo Kohonen (IOM:n Suomen toimiston päällikkö)

15.00 Suomen somalit Somaliaa jälleen rakentamassa (MIDA FINNSOM) - Jutta Marjanen (IOM, projektikoordinaattori, MIDA)

16.00 Improving inequality in ethnically-diverse societies - Rachel Gisselquist (UNU-WIDER, Research Fellow)

 

IOM Finland and the Icelandic authorities have agreed to continue their cooperation on migrant returns.

IOM Finland will continue to provide Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) services to eligible migrants who wish to return home from Iceland at least until January of 2020.

The AVRR programme in Iceland started as pilot project in August 2016 and has assisted over 100 migrants to return home safely.

The programme’s aim is to offer a practical alternative for migrants to return voluntarily to their country of origin in a humane, sustainable and dignified manner. Eligible migrants will receive counselling as well as administrative, logistical and financial support.

IOM Finlands assists voluntary returnees from Finland and Iceland.

 

 

In April 2018 a total of 49 persons returned with the assistance of IOM Finland. It is a lower number compared to the year before.

Overall this year 339 migrants have returned to their countries of origin through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration -programme. Among the returned four have been victims of trafficking, two more cases in April. Of the total number of returnees (339), 83% have been adult (male 71%, female 12% ). In total of the returnees there have been 58 children. 68% of the returnees have travelled alone and 32% as a couple or family.

The majority have returned to Iraq (35 in April), but there have been returns to a total of 20 countries. Georgia and the Russian Federation are the second and third biggest countries of return.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

From the beginning of the year 290 persons have returned to their countries of origin through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration -programme. The majority, 231 persons, have returned to Iraq, but there have been returns to a total of 18 countries.

Georgia and the Russian Federation are the second and third biggest countries of return.

In March 2018 a total of 93 persons returned with the assistance of IOM Finland. It is a lower number compared to the year before.

Ot the 290 persons who have returned two have been victims of trafficking and one has been an unaccompanied minor (under 19 years). Nine cases have been so called aged-out-minors, persons who have arrived as minors but are now between 18 and 21 years of age.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

What kind of world do you want to see in 2030? Come to the UN-tent at the World Village Festival in Helsinki at the end of May to envision a more sustainable world together with us!

UN and the UN organizations play a vital role in achieving the Sustainable Development Goals (the SDG's). This year the organizations working on UN-themes will gather together under the same roof at the World Village Festival, at the UN Village. Welcome to discuss sustainable development and the goals of our work with us!

We will also have a program at the tent - more information will be available in April. Follow our news - the hashtags are: #YKkylä #parhaatuutiset #UNvillage

Time: May 26-27, 2018. Saturday from 11 AM to 9 PM, Sunday from 11AM to 7 PM.

Place: The Railway Square in Helsinki

More information on the festival: https://www.maailmakylassa.fi/en

More information on IOM and the SDGs: http://iom.fi/fi/node/104

Organizers: IOM, Finnish UN Association, United Nations University UNU-Wider, Finland National Committee for UN Women, World Food Programme WFP, United Nations Development Programme UNDP, United Nations Population Fund UNFPA, the Family Federation of Finland, Peacekeeping Finland, UN Youth of Finland, UN Youth of Helsinki

YK-kylä Maailma kylässä -festivaaleilla

Minkälaisen maailman haluat nähdä vuonna 2030? Tule YK-teltalle visioimaan kanssamme kestävämpää maailmaa!

YK ja YK-järjestöt ovat tärkeässä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Tänä vuonna YK-teemojen kanssa työskentelevät järjestöt kokoontuvat Maailma kylässä -festivaaleille saman katon alle YK-kylään. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme kestävästä kehityksestä ja työstä tavoitteiden parissa!

Teltalla voit myös pohtia maailman muutostarpeita kirjoittamalla hyviä uutisia tulevaisuuteen. Minkä Maailman parhaan uutisen haluaisit kuulla eriarvoisuudesta vuonna 2025? Entä vaikka ilmastonmuutoksesta? Yhdessä järjestöjen kanssa voit pohtia, miten näistä uutisista tehdään todellisuutta.

Teltalla on myös ohjelmaa, lisätiedot julkaistaan huhtikuussa.

Seuraa uutisia tapahtumasta, hashtagit ovat: #YKkylä #parhaatuutiset #UNvillage

Aika: 26.–27.5.2018, lauantaina kello 11.00–21.00 ja sunnuntaina kello 11–19

Paikka: Helsingin Rautatientori

Lisätietoja Maailma kylässä -festivaalista: https://www.maailmakylassa.fi/yleisinfo

Lisää IOM:stä ja Agenda 2030:sta: http://iom.fi/fi/iom-osallistuu-maailma-kyl-ss-festivaalille-2017

Mukana ovat:

Suomen YK-liitto

YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitos UNU-Wider

Suomen UN Women

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM

YK:n kehitysohjelma UNDP

Maailman ruokaohjelma WFP

YK:n väestörahasto UNFPA

Väestöliitto

Rauhanturvaajaliitto

Suomen YK-nuoret ja Helsingin YK-nuoret

 

Geneva –Tuberculosis, or TB, continues to be the leading cause of death from a single infectious agent worldwide, according to the Global TB Report 2017. Every day, there are 28,000 new TB cases and 4,500 related deaths.

On 24 March, IOM, the UN Migration Agency, and other partners will honor the many ‘Leaders for a TB-free world’ for World Tuberculosis Day.

It is estimated that public health systems miss approximately 40 per cent of the new TB cases. Social determinants of health such as poor nutrition status, poor living and working conditions, low education and awareness and low access to health care contribute to the potential of contracting TB. Therefore, missed cases often occur in the populations most vulnerable to TB: migrants, internally displaced persons (IDPs), refugees and other crisis-affected communities.

IOM advocates for the inclusion of migrant populations as the fastest way to achieve the TB targets of the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs) and the Global Plan to End TB 2016 – 2020. IOM’s TB programmes are implemented among migrants, crisis-affected populations and their host communities around the world. These programmes include TB prevention, early diagnosis, treatment, health service availability and sensitization against stigma and discrimination.

Governments are preparing for the high-level meeting on TB at the 2018 UN General Assembly. Joining the World Health Organization (WHO) and the Stop TB Partnership on this World TB Day, IOM recognizes the crucial role that migrants play in leading the TB response by assisting other migrant populations, refugees, IDPs and their own communities.   

“This year we honor the migrant leaders for a TB-free world. Migrants can play an important role working within camps, cities or rural areas, local communities and many other places dedicating their lives to work against TB,” said IOM Director General Ambassador William Lacy Swing. “As IOM’s campaign on this World TB Day shows, migrants serve as medical doctors, nurses and community health workers to provide treatment, information and support in their communities, and are vital to achieving a migrant-centered TB and health response.  

Many migrants are leaders in creating a future TB-free world. Abdel Karim conducts door to door awareness raising on TB in Azraq refugee camp in Jordan. He studied nursing in Syria before the conflict erupted. For the past three years, he has aided and provided information about TB to his community.

Bhumika Bhattarai is also leading the fight against TB. Coming from Nepal’s eastern region, she decided to join IOM’s TB response in Damak. Since 2015, she has been involved in TB case management, providing counseling and working with Directly Observed Treatment services (DOTS). “Being a nurse, HIV and TB counselor, I am fully focused on patient treatment and care, providing health education, treatment observation, contract tracing, recording and reporting. As TB is a treatable and curable disease I believe that I can make life better for people affected by TB and achieve good outcomes,” she said.

Read more about migrant TB leaders here.

Jacqueline Weekers, IOM Director of Migration Health stressed IOM’s commitment to fight TB. “Following the mandate given by the Moscow Declaration to End TB, IOM reaffirms its commitment to work in partnership with WHO to end the TB epidemic by 2030, specially by actively engaging people and communities affected by and at risk of TB. Many leaders are wanted from all disciplines, sectors and expertise. Today we thank and honor those migrant leaders who are making a TB-free world possible in an interconnected context with unprecedented migration and human mobility.” (Learn more)

There are many challenges, but together we can achieve a TB-free world. We can make history. End TB.

For more information please contact IOM HQ:

Alice Wimmer, Tel: +41227179251, Email: awimmer@iom.int

Jorge Galindo, Tel: +41227179205, Email: jgalindo@iom.int

 

Last year, IOM’s global social media accounts reached some 94 million users worldwide, 23 million of these on Twitter alone.

There’s a well-documented evaporation of public trust in the world today and it’s proving to be a major challenge to international organizations. In the current political climate, IOM’s narrative on Migration is also suffering.

Thus IOM’s communications help answer the call for providing factually accurate, timely information and joining the public debate.

To increase the reach and acceptance of IOM’s voice, we have been turning to our expert, globally-scattered professional staff to include social media as a key communication tool, especially Twitter. To this end, we have created a new global Twitter Dashboard on IOM’s  global website, aimed at leveraging the credibility and insights of our staff and missions: https://www.iom.int/dashboard/

The dashboard collates all the Organization's global, regional, special liaison offices, mission and officials accounts. It provides a single repository to external actors to the latest news about IOM's work all over the world, in particular our updates on migration.

The platform remains central to IOM’s digital strategy, and it is easily accessible by journalists who are interested in our work.

You can find more sources on IOM's data and facts on migrations on our website here!

  

IOM julkaisee uuden maailmanlaajuisen Twitter-tietokannan

Viime vuonna, IOM saavutti noin 94 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti sosiaalisen median kanavien kautta, 23 miljoonaa näistä oli Twitterin avulla.

Julkinen luottamus maailmaan on vähentynyt ja se on haaste myös kansainvälisille organisaatoille. Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä, IOM:n viesti siirtolaisuudesta on myös kärsinyt.

IOM:n viestinnän täytyy siis vastata ja tuottaa faktapohjaista, luotettavaa ja ajankohtaista tietoa sekä olla mukana julkisessa keskustelussa.

Saavuttavuuden ja IOM:n äänen kuuluvuuden lisäämiseksi IOM on, yhteistyössä asiantuntevan ja ympäri maailmaa sijoittuvan henkilöstön kanssa, ottanut sosiaalisen median keskeiseksi viestinnän työkaluksi, erityisesti Twitterin. Tämän vuoksi IOM on luonut uuden maailmanlaajuisen Twitter-tietokannan kansainvälisille sivuilleen. Tavoitteena on lisätä luotettavuutta ja nostaa esille osaamista järjestön sisällä. Twitter-tietokanta löytyy osoitteesta: https://www.iom.int/dashboard/

Tietokannasta löytyy kaikki organisaation eri toimistojen viralliset Twitter-tilit. Sivuston kautta löytää yhdestä paikasta viimeisimmät uutiset IOM:n työstä ympäri maailman ja erityisesti päivitykset siirtolaisuudesta.

Tietokanta on keskeisessä osassa IOM:n digitaalista strategiaa. journalistien, jotka ovat kiinnostuneet työstämme on nyt helppo saada tietoa sen kautta nopeasti.

Löydät sivuiltamme myös laajemman koonnin IOM:n erilaisista lähteistä löytää tietoa siirtolaisuudesta täältä!

 

This year the national campaign on the week against racism 19-25 of March highlights how everyone can take part in creating an equal and safe community and society that is open to all.

The idea is to focus on the indivídual. Everyone needs someone to be close to and to support them in their everyday life. People are different and everyone acts in their own way, but in the end, everyone knows the right way to act in racist situations. Everyone, even the smallest children, know that everybody should be treated equally.

The hashtags for this year are: #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou

The campaign in coordinated by the Finnish Red Cross. IOM Finland is taking part in the campaign as we want to show our support for a society without racism.

Osa IOM:n Suomen-toimiston henkilökunnasta osoittaa tukensa rasisiminvastaiselle viikolle.

Osa IOM:n Suomen-toimiston henkilökunnasta osoittaa tukeaan Rasisiminvastaisen viikon kampanjalle.

 

Rasisminvastaisella viikolla 19.–25.3.2018 edistetään yhdenvertaisuutta ja korostetaan yksittäisen ihmisen vastuuta toimia oikein rasistisessa tilanteessa. Jokainen kantaa vastuun omista asenteistaan ja valinnoistaan.

Rasisminvastainen viikko koskettaa kaikkia ja sen tehtävä on saada pysyvä vaikutus ihmisten asenteisiin. 

Esimerkiksi julkisissa kuluvälineissä rasistiseen ja kaikkeen syrjivään käytökseen voi puuttua niin, että menee syrjityn viereen ja osoittaa tukensa hänelle. Myös poliisin tai vartijan voi kutsua tarvittaessa paikalle.

Tämän vuoden hashtagit ovat: : #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou

Kampanjaa koordinoi Suomen Punainen Risti. IOM:n Suomen-toimisto osallistuu kampanjaan koska haluamme tukea yhteiskuntaa ilman rasismia.

https://www.eirasismille.fi/

 

JOINT STATEMENT: Coercion of children to obtain fingerprints and facial images is never acceptable

Brussels, February 28, 2018: We, the undersigned civil society and UN organizations, are concerned by proposals now under consideration as part of the ongoing reform of the Common European Asylum System which would allow the use of coercion to take the fingerprints and facial images of children.

The new EURODAC proposal being considered by the European Commission, Council and Parliament expands the purpose of the current database of asylum applicants to facilitate the identification of “irregularly staying third country nationals” through the use of biometric data. It also lowers the age at which a child must be registered from 14 to six. 

We are concerned that the European Institutions are actively discussing allowing national authorities to use coercion to obtain fingerprints and facial images of children. The claim that obtaining biometric data by coercion is necessary to protect children from going missing, being exploited or ‘absconding’ is misguided.

The identification and registration of children contributes to their protection within and across borders. This must be done in a child-sensitive and child protective manner and the best interests of the child must be a primary consideration in such matters, in accordance with Article 3 of the Convention on the Rights of the Child (CRC). We agree with the opinion of the European Fundamental Rights Agency, and guidance from the UN Committee on the Rights of the Child, which say that collecting and using children’s data can only be justified if it pursues a clear child protection objective.

However, even when done with a child protection objective in mind, coercion of children in any manner or form in the context of migration related procedures, violates children’s rights, which EU Member States committed to respect and uphold.

 Those working with children at the EU’s borders confirm that the most successful way to facilitate their registration is by employing appropriate child care and protection professionals to explain children’s rights and procedures in a child-appropriate manner and in a language children understand. This requires building trust and providing child-appropriate reception and care arrangements. In the case of unaccompanied children, trained guardians should be immediately appointed to make sure that the fingerprinting process happens in a child-appropriate context and in line with the best interest principle as set out in Article 3 of the CRC.

We urge the Council of the European Union, the European Parliament and the European Commission to exempt all children, no matter their age, from all forms of coercion in the EURODAC Regulation, in full compliance with the UN Convention on the Rights of the Child.

Signatories: UNHCR, UNICEF, OHCHR Regional Office for Europe, IOM, Save the Children, Missing Children Europe, Terre des Hommes, World Vision, Caritas Europe, Danish Refugee Council, International Commission of Jurists, PICUM, Child Focus, Act Alliance, CIRE, CNCD-11.11.11, Flemish Refugee Action, Kopin, The Smile of the Child, CIRE, European Evangelical Alliance, Centre for Missing and Exploited Children, Astra

 ----- NOTE: The UN Convention on the Rights of the Child (UN CRC)statesthat every person below the age of eighteen years is a child (art. 1). States Parties should take all appropriate measures to protect children from all forms of physical or mental violence (art. 19.1) and no child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily (art. 37). The Committee on the Rights of the Child has affirmed that “No violence against children is justifiable; all violence against children is preventable”, where violence includes both physical and mental violence (General comment No. 13). It has equally clarified: “that the detention of any child because of their or their parents’ migration status constitutes a child rights violation and contravenes the principle of the best interests of the child’’. Both the UN CRC and EU Charter of Fundamental Rights state that child's best interests must be a primary consideration in all actions relating to children (art. 3 UN CRC, art. 24.2 EU Charter).

 

Over the first two months of the year 2018 almost 200 hundred persons chose to return to their countries of origin from Finland through IOM's programme for Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR). Of these, 161 persons returned to Iraq.

The total for this period is 197 persons to a total of 13 countries. Apart from Iraq, the other TOP-5 return countries are Georgia, the Russian Federation, Iran and Afghanistan. The number for these countries compared to Iraq are relatively low with under 10 returnees per month and for most under 5 persons in overall during the period.

The number of applications for return is 219, listed as referrals in the statistics. The number is slightly higher than at the end of last year. The number of returns in the same period is lower that the previous year.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

 

IOM Director General William Lacy Swing's message on International Women's day

Switzerland – Women and girls represent a significant proportion of people on the move worldwide, all of whom carry with them a heart full of hope, a mind filled with ideas, and a diverse range of migration experiences.

IOM, the UN Migration Agency, stands with each and every one of them on International Women’s Day 2018 and embraces the official United Nations theme: Time is Now: Rural and urban activists transforming women’s lives. We stand together with them and raise our voices with and in support of all migrant women and girls.

On this day, we honour the women who have worked tirelessly to make their voices heard and pave the way towards women’s rights and empowerment. Displaying great strength and resilience, these women have highlighted the injustice they and others have experienced simply because of their gender.

Migrant women often play essential roles in sustaining and rebuilding their families and communities. We now know that they send a greater portion of their overseas earnings home than men do. We also know they often take on more caring responsibilities related to family and household than men do – wherever they may be.

More women are in the workforce than ever before – which means that more women are seeking opportunities abroad, and contributing to their home countries by empowering themselves, their homes and communities at large. In crisis situations, women often are among the first responders. Nevertheless, the distinctive voices of women and girls usually go unheard.

We must always remember that women carry with them their own unique set of advantages and disadvantages.  Indeed, their gender shapes every stage of the migration experience, starting with their motivations to migrate and continuing throughout their entire journey and on to their destination and, for some, upon their return home. For example, many women migrate to seek financial independence and empowerment, to escape from poverty, to expand their knowledge or to join loved ones. Unfortunately, many women on the move encounter hardship because of both lack of information and knowledge about information access points.

Violence against women is one all-too-common denominator underlying the distinctive challenges that female migrants face along the migration route. We must not forget that violence against women is a manifestation of deeply-rooted unequal power relations between men and women that we all must condemn.

As we have heard time and time again, many women experience sexual violence, harassment and exploitation inflicted by complete strangers, state officials, fellow migrants and even family members. IOM condemns any form of violence and discrimination against women and girls and calls for its elimination.

Women’s empowerment means emancipation and the freedom to contribute to the community and society at large. Every day IOM works side by side with migrants to prevent and combat all forms of violence and discrimination against women and girls, and to address the many different structural issues that fuel this violence and discrimination.

IOM, the agency I am proud to lead, values the diversity of migrant women on the move and recognizes the importance of actively listening to the different voices of these migrant women. We strive for their empowerment, and we endeavour to amplify their voices for better policies, better practices and better programmes designed to protect and assist all.

At IOM, we work together with hundreds of talented women who serve in every one of our 169 member states—and dozens of other locations worldwide where IOM operates, many of whom are fighting tirelessly to further women’s rights and empowerment to make gender equality a reality.

Allow me to mention two of these women here:

Lina is a lawyer who fled from the Syrian Arab Republic and works at a community centre in Turkey that is run by an IOM partner Syrian Social Gathering (SSG). She fights injustice by providing legal advice to disadvantaged women and amplifying their voices via legal representation. “I’ve always felt a powerful need to help those who do not fully know their rights. I have often seen too many women in situations where they feel like they have no legal recourse.”

Thant is a medical doctor who works in Myanmar for IOM to improve maternal and child health by raising awareness of health issues and to build the capacity of midwives in rural communities. "If there are equal rights for all human beings, it will lead to the development of my country." Thant approaches the frontline to empower women by supporting them through health care. The craft that she brings, like many others, is instrumental in assessing the different implications on women and men of planned health policy and action. Such actions on legislation, government programmes, and practices and behaviours can often lead to a positive impact on the individual women and girls.

On the occasion of International Women’s Day, IOM stands with all women and pays special homage to the allies who fight to secure the rights of women and girls of all ages. IOM will continue to stand with the many different voices of migrant women, value diversity on the move, strive to meet every migrant’s different needs and give equal opportunities for the benefit of all.

 

 

In summer, the woods and fields in Finland are so ripe with wild forest berries that seasonal migrant  workers are needed for the harvest. IOM, the UN Migration Agency, is working with a multitude of interested parties in Finland to ensure that the rights of agricultural migrant workers are respected. On Monday (12/02) the organization brought the stakeholders together to find solutions and ways forward.

Representatives from unions and employer unions, the Finnish Immigration Service (Migri), the retail chains and the Regional State Administrative Agencies joined in the round table. The discussion focused on practical measures for preventing exploitation of seasonal migrant workers in agriculture, berry picking and fruit gardens.

“Many of the farms or employers are small family businesses, who do not have the resources to read long leaflets or instructions,” said Miika Ilomäki, executive director of the Fruit and Berry Farmers Union of Finland. “We need easy materials.”

IOM Finland has recognized this and already last summer produced a two-page-leaflet, directed at those employing berry and fruit pickers, with tips on how to recognize signs of human trafficking in their workers. It has raised a lot of interest at the level of the national unions and in the retail sector.

The number of seasonal workers coming to pick forest berries has hovered around 3,500 for many years, but the numbers dropped last year. Most of these workers come from Thailand. There have been some cases of human trafficking in the berry sector – in January, for instance, a man was sentenced to jail for trafficking 26 Thai berry pickers.

The forest berry industry has been taking steps to prevent exploitation and has introduced a voluntary contract to safeguard the migrants’ rights. The contract has been signed by most of the employers in the industry.

The Finnish law on seasonal migrant workers changed at the beginning of the year because of EU directives. The government agencies are expecting an influx of applications before summer. The number of seasonal migrant workers is usually around 6,000-7,000 yearly. These categories of migrant workers stay in the country for more than three months, and they need work contracts and temporary residence permits.

“We have received 200 applications so far,” said Ansa Mäntysola, Inspector at the Finnish Immigration Service.

Since the new law came in to force at the beginning of the year, there has been a clear rise in the number of recruitment agencies in Ukraine offering services to seasonal migrant workers to Finland. Ukraine is the country of origin for most seasonal agricultural migrant workers coming to Finland.

“The recruitment is the most vulnerable part of the process,” said Hannah Plumb, from the Labour and Human Development Department from IOM Headquarters. “Recruit as directly as you can.” Plumb presented IOM’s international initiatives on ethical recruitment (IRIS) and on Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking (CREST) at the meeting.

Leaflet on preventing exploitation of seasonal migrant workers (in Finnish):
http://iom.fi/sites/default/files/leaflets/IOM_Pikaopas_Kausity%C3%B6_FINAL_FI.pdf

Leaflet on managing the risks in Labour Supply Chains (by FIBS and IOM):

Migration, human trafficking and forced labour: How to avoid risks and increase transparency in labour supply chains

IOM’s International Recruitment Integrity System
https://iris.iom.int/

IOM's Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking (CREST)
https://vietnam.iom.int/en/iom-crest-programme

Present regulations on working in Finland:
http://migri.fi/en/working-in-finland

IOM and FIBS's publication:

Migration, human trafficking & forced labour: how to avoid risks and increase transparency in labour supply chains

For more information please contact: Jaana Sipilä at IOM Finland, Tel: +358 9 684 11522 Email: jsipila@iom.int

 

Mariem, 8, a refugee from the Syrian Arab Republic, at her family's shelter in Pikpa Village, a refugee camp outside the Mytilini, Lesvos, Greece, on Tuesday, March 14, 2017.

An estimated 28 million children were living in forced displacement in 2016, but the true figure is likely much higher

Gaps in data covering refugees, asylum seekers, migrants and internally displaced populations are endangering the lives and wellbeing of millions of children on the move, warned five UN and partner agencies today (15/02). In ‘A call to action: Protecting children on the move starts with better data’, IOM, UNICEF, UNHCR, Eurostat and OECD together show how crucial data are to understanding the patterns of global migration and developing policies to support vulnerable groups like children.

© UNICEF/UN057954/Gilbertson VII Photo Mariem, 8, a refugee from the Syrian Arab Republic, at her family's shelter in Pikpa Village, a refugee camp outside the Mytilini, Lesvos, Greece, on Tuesday, March 14, 2017

The Call to Action confirms alarming holes in the availability, reliability, timeliness and accessibility of data and evidence that are essential for understanding how migration and forcible displacement affect children and their families. For example:

 • There is recorded information on age for just 56 per cent of the refugee population under UNHCR’s mandate;
 • Only 20 per cent of countries or territories with data on conflict-related internally displaced persons (IDP) break it down by age;
 • Nearly a quarter of countries and territories do not have age disaggregated data on migrants, including 43 per cent of countries and territories in Africa; and
 • Lack of information on migrant and displaced children deprives the affected children of protection and services they need.

“We need reliable and better data on child migrants to protect them and guarantee their best interests. Data disaggregation by age, sex and origin can inform policymakers of the real needs of child migrants. This will ensure that no child is left behind and that they are not exploited. All migrant children are entitled to care and protection regardless of their migratory status,” said IOM Director General William Lacy Swing.

“Information gaps fundamentally undermine our ability to help children,” said Laurence Chandy, UNICEF Director for the Division of Data, Research and Policy. “Migrant children, particularly those who migrate alone, are often easy targets for those who would do them harm. We can’t keep children safe and provide them with lifesaving services, both in transit and at their destination, if we don’t know who they are, where they are or what they need. We urge Member States to fill these gaps with reliable disaggregated data and to improve cooperation so that data is shared and comparable.”

“Many refugee children have experienced or witnessed appalling violence and suffering in their countries of origin and sometimes also during their flight in search of protection and security. They need and deserve care and protection but in order to provide this, we need data on their identity and needs. In no area is coordination on data and strengthening capacity more important than for children, especially the most vulnerable,” said Volker Türk, UNHCR’s Assistant High Commissioner for Protection.

“Time is of the essence when it comes to integration into education,” said OECD Director for Employment Labour and Social Affairs Stefano Scarpetta. “Success or failure at this vulnerable age can have lifelong labour market consequences. Only with a comprehensive knowledge – backed up by appropriate data – can we identify and address the needs of these children, better protect them and build upon their skills and capabilities as they make their way through the school system and into the labour market.”

In many countries, available national data do not include information on migrants’ and refugees’ age, sex and origin, or if they travel unaccompanied or with their families. Differing criteria for age categories and for recoding data make disaggregation extremely challenging.

This makes it very difficult to estimate accurately how many children are on the move worldwide. Data on children moving undocumented across borders, those displaced or migrating internally, or children left behind by migrant parents, are even scarcer.

While much of global migration is positive, with children and their families moving voluntarily and safely, the experience for millions of children is neither voluntary nor safe, but fraught with risk and danger. Children who do not have access to safe and regular migration pathways often turn to irregular and dangerous routes, putting them at risk of violence, abuse and exploitation. Many children lose their lives taking perilous informal migration routes – drowned at sea or lost in the desert – but their deaths regularly go unreported and uncounted.

In 2016, over 12 million children around the world were living as refugees or asylum seekers, while an estimated 23 million children were living in internal displacement – 16 million as a result of conflict and 7 million due to natural disasters. Yet the true number of children driven from their homes remains unknown and is apt to be significantly higher than the estimate because of gaps in reporting and data.

In the absence of reliable data, the risks and vulnerabilities facing children on the move remain hidden and unaddressed. In some contexts, children who cross borders irregularly may be held in detention alongside adults or prevented from accessing services that are essential for their healthy development, including education and healthcare. Even in high income countries like, the number of refugee and migrant children out of school is unknown because it is not counted.

The need for better data collection and analysis are key features of the related but distinct Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and the Global Compact on Refugees currently being developed for adoption in 2018. While there are ongoing efforts to strengthen data collection and analysis at both the global and country levels, far more needs to be done. As Member States work towards finalizing these two agreements, the five agencies and partners urge them to address the evidence gaps and include the rights, protection and wellbeing of children as central commitments in the final texts. If these gaps are not addressed, it will be impossible to implement and monitor the Compacts and the impact they could have for children on the move.

Key points:

IOM, UNICEF, UNHCR, Eurostat and OECD urge Member States to address the data and evidence gaps pertaining to children on the move, and include the following child-specific considerations in the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and the Global Compact on Refugees:

 1. Disaggregate data by age and sex;
 2. Cover key issues relating to children affected by migration and displacement;
 3. Make better use of existing data, and share it;
 4. Coordinate data efforts within countries and across borders;
 5. Make special efforts to collect and analyse data on children.

##########

For more information, please contact:

Jorge Galindo, IOM HQ, jgalindo@iom.int

Stylia Kampani, IOM GMDAC, skampani@iom.int

Christopher Tidey, UNICEF New York, ctidey@unicef.org

Spencer Wilson, OECD, spencer.wilson@oecd.org

In addition to contacts above, you can also contact the IOM Country Office in Finland:

Simo Kohonen, Chief of Mission, skohonen@iom.int

Sanna Karlsson, Communications and Liaison Specialist, skarlsson@iom.int

14.02.2018, Helsinki

”Monesti siirtolaisten normaalit stressireaktiot ymmärretään väärin ja tulkitaanGuglielmo Schininá Helsingissä syksyllä merkkeinä psyykkisestä sairaudesta”, sanoo Guglielmo Schininá. Hän vastaa psykososiaalisen tuen ohjelmista Kansainvälisessä Siirtolaisuusjärjestö IOM:ssä ja vieraili syksyllä Helsingissä.  

Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan toimia, joiden avulla yritetään auttaa ja tukea kriisin kokeneita ihmisiä sekä edistää heidän psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä.

IOM:llä on psykososiaalisen tuen ohjelmia 42 maassa. Jotkut ohjelmista on suunnattu suoraan siirtolaisille, kun taas toisissa koulutetaan viranomaisia ja asiantuntijoita auttamaan siirtolaisia. Schininá kertoo, että aikaisemmin suurin osa psykososiaalisesta tuesta annettiin siirtolaisille leiriolosuhteissa, mutta painopiste on siirtynyt kaupunkeihin.

”Kaupungeissa moni siirtolaisista on tullut maahan laittomia reittejä käyttäen, joten he usein pelkäävät hakea apua.”

Schininá haluaisi lisätä ymmärrystä siirtolaisten kokemista stressireaktioista. Hän sanoo, että usein reaktiot tulkitaan aivan väärin ja ajatellaan että ne ovat peräisin traumaattisista tapahtumista siirtolaisen menneisyydessä.

”Itse asiassa vain noin 0,3-0,4 prosenttia siirtolaisista kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD, Post Traumatic Stress Disorder), ja myös muilla voi olla traumaattisia reaktioita muistoihin. Se ei kuitenkaan tee heistä psyykkisesti toimimattomia. Suurin osa ongelmista johtuu tilanteesta, jossa he elävät tällä hetkellä. He kokevat stressiä vaikeista olosuhteista sekä byrokratiasta – ja se on ihan normaalia”, Schininá toteaa.

Tätä hän on tuonut esille esimerkiksi kun hän kouluttaa poliiseja ja rajavartijoita. He kertovat usein siitä, että siirtolaiset ovat niin vihaisia heille.

”Sanon heille, että se on ihan normaalia. Monet siirtolaisista ovat ahdistuneita ja järkyttyneitä. Heillä on taistele-tai-pakene-reaktio aktivoituneena. Kysyn heiltä ovatko he itse miettineet minkälaisia sanoja käyttävät? Minkälaiseen tilanteeseen siirtolaiset asetetaan? Ovatko he ollenkaan miettineet stressin määrä?”

Siirtolaiset kohtaavat uudessa kotimaassaan uudenlaisen todellisuuden ja heidän käsityksensä normaalista muuttuu. Schininá haluaisi että siirtolaisia vastaanottavat yhteisöt voisivat auttaa heitä pääsemään näistä yli – kuitenkaan leimaamatta heitä sairaiksi.

”Usein ajattelemme: ’Oi noita raukkoja, he tulivat sodasta’ ja unohdamme kaiken muun. Mutta ihminen, jonka stressitaso nousee vaarallisen korkealle ei pysty ajattelemaan selkeästi ja hänen muistinsa ei toimi.”

Schininá sanoo, että tämä asia tulisi muistaa kun turvapaikanhakijoita haastatellaan, ja vielä enemmän siinä tapauksessa jos kyseessä on ihmiskaupan uhri.

”Jos ihmiskaupan uhria pyydetään kertomaan tarinansa, ja koko tarinan, he luultavasti eivät onnistu siinä. Heidän stressitasonsa ovat niin korkealla etteivät he pysty siihen, jos eivät ole saaneet riittävästi aikaa toipumiseen.”

 

 

 

The IOM countertrafficking team has started their tour of Finland with an event in Turku on February 6th. The event is a regional follow-up to the launch of the HOIKU Guide on identifying victims of trafficking, directed at professionals in the field of social work and health. The guidelines are concise and practical, aimed at being used in everyday situations.

Upcoming events:

Read more about the guidelines:

https://www.iom.int/news/un-migration-agency-finland-releases-guidelines-identifying-victims-human-trafficking

Past events:

6.2 Turku

21.2. Oulu 

8.3. Tampere

13.3. Kuopio 

27.3. Lappeenranta

17.5. Rovaniemi 

IOM:n ihmiskaupan vastainen tiimi on aloittanut Suomen kiertueensa tapahtumalla Turussa 6. helmikuuta. HOIKU-keskustelussa IOM esittelee juuri julkaistun ohjeistuksen ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta. Ohjeet on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, ja on tarkoitettu käytännön työkaluksi potilas- ja asiakastyössä.

Tulevia tilaisuuksia:

Lisää julkistamisesta Helsingissä 23.1.

http://iom.fi/fi/news/kehuja-iomn-uudelle-ohjeelle-ihmiskaupan-uhrin-tunnistamisesta

Linkki ohjeisiin:

http://iom.fi/fi/ihmiskaupan-uhrin-ensivaiheen-tunnistaminen-ja-palveluohjaus

Aikaisemmat tilaisuudet:

6.2 Turku

21.2. Oulu 

8.3. Tampere

13.3. Kuopio 

27.3. Lappeenranta

17.5. Rovaniemi 

 

IOM julkaisi tiistaina uuden ohjeistuksen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotta he helpommin pystyisivät tunnistamaan ihmiskaupan uhrit työssään.

Tilaisuuden avannut sisäministeri Paula Risikko kehui ohjetta. 

"Tämä on upea tuotos. Tässä oli ytimekkäästi ja selkeästi kerrottu mistä on kysymys ja mitä tehdä".

Ministeri Risikko toivoi, että opas saa suuren yleisön. Hän ehdotti ohjeen hyödyntämistä ammatillisesta koulutuksesta yliopistoihin, esimerkiksi poliisien, sairaanhoitajien, rajavartioston, lähihoitajien, lääkärien ja sosiaalityötekijöiden koulutuksessa.

Tilaisuudessa puhunut sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde sanoi, että sote-puolen ammattilainen on tekemisissä ihmiskaupan uhrien kanssa vain harvoin, joten ohjeistus antaa tukea kun ensimmäistä kertaa tapaa uhrin.

IOM:n Suomen-toimiston päällikkö Simo Kohonen totesi, että kausityöntekijät, kuten marjanpoimijat, ja ns. paperittomat ovat ryhmiä, jotka altistuvat muita helpommin ihmiskaupalle.

HOIKU-hankkeen vetäjä, IOM:n Suomen toimiston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Jaana Sipilä muistutti paikalla olleita ammattilaisia siitä, että on hyvä reagoida ajoissa jos edes epäilee ihmiskauppaa.

"Varma ei tarvitse olla, jotta asian voi viedä eteenpäin."

Sipilän mukaan ihmiskaupan uhrilla saattaa olla alentunut kyky toimia, eikä hän ehkä pysty olemaan aloitteellinen, Silloin tarvitaan ammattilaisilta enemmän tukea kuin muissa sosiaali- ja terveyshuollon asiakastapauksissa.

Anne Suokas-Cunliffe Traumaterapiakeskuksesta kertoi, miten syvän traumatisoivasti ihmiskaupan uhrina oleminen voi vaikuttaa lapsen ja nuoren psyykeen. Se voi johtaa jopa siihen, että uhri vastustaa avun tai hoidon saantia.

Ohjeistus ensivaiheen tunnistamisesta ja palvelunohjauksesta on tehty HOIKU-hankkeen puitteissa ja yhteistyössä moniammatillisen ohjausryhmän kanssa. Hankkeen rahoittajana toimii STEA.

Hanke on osa Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa.

Ohje löytyy tästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön tiedote ohjeesta:

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-ohje-auttaa-tunnistamaan-ihmiskaupan-uhreja-sosiaali-ja-terveydenhuollossa

Resettlement going on in Jordan.

In 2017 the resettlement unit of IOM Finland moved a total of 7478 persons to the four Nordic countries, in which we handle resettlement operations.

The biggest amount by far is for people bound for Sweden, with a total of 6301 persons. Of these 3401 were quota refugees, that were resettled to Sweden from third countries.

The number of quota refugees has risen quite steeply in Sweden from 1900 to 3400, but IOM Finland and the Swedish Migration Agency managed in cooperation to organize the transport for almost exactly that amount, with projected numbers and realized numbers just one person apart.

In 2018 the number of quota refugees to Sweden will be higher still, at 5000, and the resettlement unit at IOM Finland is already working hard to make that plan come true.

There were also a total of 2900 family reunification cases to Sweden, through two different donors, one by the Swedish Migration Agency and the other by the Swedish Red Cross.

For Finland the numbers of quota refugees and family reunifications be self-payers was a total of 1102 persons.

For Iceland this number was 70 for last year.

Denmark has closed most of its programmes, so the number of quota refugees to Denmark last year through IOM Finland was just 5. The year before the number of quota refugees to Denmark was 311.

"The migrants and refugees are so angry, the police officers and border guards  tell me - Guglielmo Schinináand I tell them it is a normal reaction to stress", says Guglielmo Schininá, who is in charge of psychosocial support programmes at IOM.

He visited IOM Finland during the autumn. Psychosocial support is the support to persons who have been to crisis to help them cope psychologically and socially through the aftermath.

He said that there needs to be a bigger understanding of stress reactions migrants are facing.

"Often normal stress reactions are misunderstood and judged as signs of mental illness.".

IOM has psychosocial support programs in 42 countries. Some of the programmes are directed directly at migrants, while others target governments agencies and experts, who support migrants.

More on Schininás visit (in Finnish).

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018 toivottaa IOM:n Suomen maatoimisto

God Jul och Gott Nytt År 2018 önskar IOM Finland

Merry Christmas and a Happy New Year 2018 from IOM Helsinki

Migration, human trafficking & forced labour: how to avoid risks and increase transparency in labour supply chains

Migrants and refugees in forced labor, lack of transparency in working conditions in the supply chain and inadequate supervision of subcontractors are among the most significant risks Finnish companies are facing in the area of social responsibility.

The role and responsibility of business to respect human rights, also those of migrant workers, is clearly defined in the 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Although many companies have extensive monitoring and auditing systems in place, the lack of visibility to the entire supply chain may result in significant risks that companies are not yet prepared to identify or to tackle.

FIBS and International Organization for Migration (IOM) invite businesses to explore how they can manage their labour supply chains to respect human rights of migrant workers and their families.

Key questions:

 • What are the key areas of concern/focus for Finnish businesses in regards of protecting migrant workers and their families?

 • What are the concrete and practical ways businesses can reduce risks of migrant exploitation within a company and in supply chain?
 • What are the main challenges in meeting human rights commitments related to migrants and how to address them?

PROGRAMME

8.30  Registration and breakfast

9.00  Welcome / FIBS and IOM Country Office in Finland

Global labour migration, human trafficking & forced labour – why global labour migration is a potential risk for Finnish companies? What could be done to manage the risk? 
Hannah Plumb, Project Officer, International Recruitment System (IRIS) Secretariat IOM Headquarters

Managing labour supply chains at IKEA 
Ajda Cevc, Sustainability Policy and Engagement Project Leader, IKEA of Sweden AB

Group discussions 
Exchanging views on key issues and concrete ways to advance human rights of migrants within their business sector and labour supply chains

12.00  Event ends

About FIBS:

FIBS is Finland’s leading corporate responsibility network. Its aim is to help companies in making better business: by providing information on new innovative ways to develop sustainable business and offering unique networking opportunities with companies from different sectors as well as with other organizations. The network has over 300 members, most of which are large companies.

About IOM's initiatives on corporate responsibility: 

IRIS is a voluntary multi-stakeholder certification system for labour recruiters developed to support ethical recruitment of migrant workers. It is comprised of an international standard, certification scheme and a compliance and monitoring mechanism. For businesses and migrant workers, IRIS serves as a due diligence tool for the assessment of labour recruiters.

CREST (Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking) programme centres around three pillars of work and is designed to help companies maximize the benefits of migrant labour in their supply chains: 1) Training for the commercial sector on trafficking and slavery, 2) Pre and/or post orientation training for labour migrants and 3) Supporting supply chain mapping and ethical recruitment.

To register for the event, please visit FIBS' site

 

IOM Finland will launch an guide for social workers and health professionals on recognizing victims of trafficking on January 23rd. The Minister of the Interior Paula Risikko will be opening the lauch event.

We warmly invite all health care and social work professionals, as well as students and organizations in the field, to participate in the event.

 

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) toivottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestöt ja oppilaitokset lämpimästi tervetulleiksi

JULKISTAMISTILAISUUTEEN

Ihmiskaupan uhrin ensivaiheen tunnistaminen ja palveluohjaus - Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

23 tammikuuta 2018 klo: 12:30

Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Tilaisuuden avaa sisäministeri Paula Risikko. Ohjelmassa on asiantuntija-alustus ja paneelikeskustelu ohjeen käytännön toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta.

Pyydämme ystävällisesti ilmottautumiset 15.1.2018 mennessä tästä linkistä:  https://goo.gl/forms/sggvNgf7wEoJc4al2

Huomioittehan, että osallistujamäärä on rajallinen.

Tilaisuus alkaa klo: 12.30 rekisteröinnillä ja kahvituksella. Osallistujia pyydetään varaamaan henkilöllisyystodistus ja riittävästi aikaa Säätytalon kulunvalvontaa varten. Sisäänpääsy Säätytaloon vain ennakkoon ilmoittautuneille.

Lisätietoja: Jaana Sipilä, Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM), jsipila@iom.int

Lisätietoja Hoiku-projektista

 

IOM’s General Director, William Lacy Swing, starts his message for International Migrants Day, celebrated on Monday, this way: 

“I’m a migrant, but didn't have to risk my life on a leaky boat or pay traffickers. Safe migration cannot be limited to the global elite.” Thus spoke United Nations Secretary General Antonio Guterres in September 2017.

With a memorable turn of phrase, he captured what is perhaps one of the overriding challenges facing the world today. While we live at a time when a privileged elite considers global mobility virtually its birth-right, it is denied to countless others trapped in hopelessly bad economic or conflict circumstances.

Read the whole message:

https://www.iom.int/news/our-right-passage-should-be-safe-migration-not-leaky-boats

 

More on International Migrants Day:

https://www.iom.int/migrantsday

IOM Finland in November organized an afternoon of discussion with civil society actors to open up for a dialogue on Assisted Voluntary Return and Reintegration. AVRR-programmes have been the subject of discussions in Finland lately as many of the asylum seekers, who came in 2015, are now receiving negative decisions and are thinking about AVRR.

IOM Finland's AVRR Programme Coordinator Tobias van Treeck and the Regional Thematic Specialist Laurence Hunzinger from the Brussels office presented the AVRR programme in Finland, EU and worldwide, and then opened up for a disucssion with the participants who were both representatives of organizations and actors in the field of migration and migration activists.

Read more in Finnish.

IOM:n Tobias van Treeck, Laurence Hunzinger ja Sanna Karlsson keskustelivat vapaaehtoisesta paluusta.

In November 119 persons chose to return to their countries of origin from Finland through IOM's programme for Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR). Of these, 90 persons returned to Iraq.

During the whole year of 2017, a total of 1353 persons have returned voluntarily from Finland with IOM's assistance. Of these 1044 persons have returned to Iraq. Albania, Afghanistan, Ukraine and the Russian Federation are the next countries on the list, but with only some tens of returnees each.

Returnees have been assisted from Finland to a total of 34 countries during this year.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

YK-kino ja Global Migration Film Festival esittävät maanantaina 20.11.2017 klo 18.00 Kino Andorrassa, Helsingissä Matthew Casselin dokumentin ”The Journey” yhteistyössä Suomen YK-liiton kanssa. Dokumentissa seurataan syyrialaisen pakolaisen Aboud Shalhoubin yli 2700 kilometrin pituista matkaa Eurooppaan ja sen halki. Samalla keskustellaan siirtolaisuudesta Euroopasta ja Eurooppaan ennen ja nyt.

 
YK-kino ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n elokuvafestivaali Global Migration Film Festival järjestävät ilmaisen elokuvaillan, jossa nähdään myös Suomen siirtolaisuusinstituutin alustamana lyhytelokuva suomalaisesta siirtolaisuudesta. 

Illan elokuvanäytöstä seuraa englanninkielinen keskustelu, jonka aikana yleisö voi esittää ajatuksiaan ja kysymyksiään elokuvan päähenkilölle Aboud Shalhoubille ja asiantuntijoille.
 
The Journey -elokuvasta: The Journey on yli vuoden aikana kuvattu koskettava tarina, jossa tavalliset elämät keskeytyvät epätavallisten olosuhteiden voimasta. Uuvuttavalla ja epävarmalla matkalla Syyriasta Istanbuliin ja aina Alankomaihin saakka, Aboudista tulee yksi myöhemmin ”Balkanin reittinä” tunnetun matkan edelläkävijöistä. Tälle 31-vuotiaalle isälle turvapaikan hakeminen Euroopasta oli ainoa keino päästä takaisin yhteen hänen vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa – ainoa ongelma oli Eurooppaan pääseminen.

Aboudin matkaa leimasi epävarmuus sen jokaisella hetkellä. Useimmat osuudet täytyi tarpoa yön hämärässä. Mukaan kuitenkin liittyi elokuvantekijä Matthew Cassel, joka dokumentoi ja osallistui Aboudin vaellukselle täynnä vaaroja ja riistoa, mutta myös ihmeellisiä hyvyyden hetkiä. 

Casselin kollega Simon Safieh tallensi samaan aikaan Damaskoksessa Aboudin vaimon Christinen ja hänen lapsiensa elämää. Heille puhelinsoitto saattoi merkitä yhtä hyvin viestiä Aboudin kuolemasta tai epäonnistumisesta kuin hänen onnistumisestaankin. 
 
”The Journey” on osa Global Migration Film Festivalin virallista ohjelmistoa.

Elokuvanäytös on ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröidy tästä linkistä.
Elokuvan kesto: 67 minuuttia
Kielet: arabia, englanti, hollanti
Esillä on myös Suomen siirtolaisuusinstituutin näyttely ”Kultaisten katujen maahan”, joka kertoo suomalaisten siirtolaisten matkasta Ison-Britannian kautta Pohjois-Amerikkaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puolin. 

During October 2017,116 persons returned from Finland through IOM's Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) programme. That is an increase from the previous months. The number of returnees since the beginning of the year is 1234. Of those, 954 have returned to Iraq. Altogether the number of return countries during this year is 33.

A new decree on AVRR support came in to force on 25 September that increased the amounts of support available to returnees. Expecially the number of returnees choosing in-kind-support instead of cash support has increased. Earlier, only 1 percent of returnees chose this option, during October the number was 8 percent.

In-kind support is support given by local organizations or IOM offices with the aim of strengthening the possibilities for employment, skills development and training, education or income-generating activities, for instance.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

A film by Finnish duo Saara Miira Kokkonen and Heta Laiho will be given an award at the Plural+ -film competition, which is organized by IOM and UNAOC (United Nations Alliance of Civilizations). The ceremony will be held in New York on Friday evening November 10th. The competition is for children and youth and the themes are migration, diversity, social inclusion, and the prevention of xenophobia.

The short film "Reflections" is a documentary story on the lives of six migrant mothers in Finland. It was awarded the “PLURAL+ GLOBAL kids for kids Award 2017”, by the Media Education Center in Belgrad.

 

Suomalaismenestystä IOM:n elokuvakilpailussa

Saara Miira Kokkonen ja Heta Laiho palkitaan perjantaina 10. marraskuuta IOM:n ja UNAOC:in  yhteisessä Plural + -elokuvakilpailussa. Lapsille ja nuorille suunnatun kilpailun teemana on siirtolaisuus, monimuotoisuus, osallisuus ja muukalaisvihan torjuminen. UNAOC on United Nations Alliance of Civilizations, YK:n sivilisaatioiden allianssin.

25- vuotiaan Saara Miira Kokkosen ja 24-vuotiaan Heta Laihon lyhytelokuva ”Reflections” on dokumentaarinen kertomus kuuden siirtolaisäidin elämästä Suomessa.

Se sai palkinnon nimeltä “PLURAL+ GLOBAL kids for kids Award 2017”, jonka jakaa Media Education Center Belgradissa.

”Palkinto tuntuu oikein hyvältä. Oli yllättävää että pärjättiin, löysimme kilpailun ihan säkältä”, kertoo Saara-Miira Kokkonen Skypen kautta Belgian Antwerpenistä, jossa hän on opiskeluvaihdossa.

Opiskelutyönä tehdyn elokuvan teeman journalismiopiskelijat valitsivat, koska he halusivat tuoda turvapaikanhakijoiden todellisuuden näkyviin.

”Aihe on ollut pinnalla pitkään, mutta ei puhuta ihmisistä vaan numeroista ja massasta. Halusimme tarinoiden kautta tuoda ymmärrystä ihmisten kohtaloista suomalaisille. Äidit ovat hyvin harvoin esillä, kuten myös ne isot syyt, jotka ovat takana kun äidit lähtevät lasten kanssa pakoon”, Kokkonen kertoo.

He saivat vastaanottokeskuksista apua löytää haastateltavia, mutta ensin halukkaita ei meinannut löytyä. Naisia haastateltiin yksitellen, koska heidän tarinansa olivat niin raskaita, etteivät niiden jakaminen ollut helppoa.

”Pari naisista sanoi että tämä oli heille tärkeää. He saivat purkaa tunteitaan haastavasta turvapaikkaprosessista ja kertoa kokemastaan.”

Elokuvassa kaikkien äitien kertomuksista on tehty yksi tarina, jotta ketään ei pystyisi tunnistamaan. Ensimmäisen katselukerran jälkeen äidit halusivat tehdä pieniä muutoksia, mutta muuten he olivat tyytyväisiä.

Plural+ -kilpailun palkinnot jaettiin torstai-iltana paikallista aikaa New Yorkissa.

Reflections-elokuva:

Muut voittajat:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLubrEgFfc7LLKlYkxT7vKikJIIJxVWeME

When the Health Minister of Somalia, Ms. Fawziya Abiikar Nur, visited Finland earlier this autumn she talked about the health situation in Somalia and about why the coun try needs assistance for instance from IOM to help the situation.

Watch the video to find out more:

 

 

 

Welcome to the UN Day events!

This year on UN Day the focus is on the Sustainable Development Goals and on how to get everyone participating in realizing them. There will be an event on October 24th in Helsinki, at the Marina Congress Centre, with panel discussions and a lecture.

Participating in the panel discussions are amongst other president Tarja Halonen and the Minister for Development Kai Mykkänen. At the event there will be a launch of a handbook for sustainable development (in Finnish) and the launch of a network for the Friends of the UN.

After the panel there is the 2017 WIDER Annual Lecture about the implications of using the Global Multidimensional Poverty Index (MPI) and other poverty measures for achieving the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. The lecture will be held by Professor Sabina Alkire, Director of the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).

You can read more and register:

http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/ykn-paivan-tilaisuus-kestavan-kehityksen-tavoitteet-miten-saamme-kaikki-mukaan

More on IOM and the SDG:s

 

Tervetuloa mukaan YK:n päivän tilaisuuksiin!

Tänä vuonna YK:n päivänä keskustellaan kestävän kehityksen tavoitteista ja siitä, miten saamme kaikki mukaan toteuttamaan niitä. Lokakuun 24. Järjestetään tapahtuma Helsingissä, Marina Congress Centerissä, jossa näistä asioista keskustellaan.

Paneelikeskustelussa ovat mukana muun muassa presidentti Tarja Halonen sekä ministeri Kai Mykkänen. Tilaisuudessa julkaistaan myös Tammen “Kirjava käsikirja kestävästä kehityksestä” sekä avataan YK-liiton YK:n ystävät-verkosto.

Paneelin jälkeen luvassa on UNU-Widerin vuosiluento maailmanlaajuisen köyhyyden mittaamisesta ja siitä, miten moniulotteinen köyhyysindeksi (MPI) voi tukea köyhyyden poistamiseen tähtäävän tavoitteen saavuttamista. Luennon pitää Sabina Alkire Oxfordin yliopistosta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:

http://www.ykliitto.fi/tapahtumat/ykn-paivan-tilaisuus-kestavan-kehityksen-tavoitteet-miten-saamme-kaikki-mukaan

Lisää IOM:sta ja kestävän kehityksen tavoitteista

In September 84 persons returned through IOM Finland's program for Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR). The majority - 57 persons - returned to Iraq. The second destination in September was Albania, where 15 persons returned.

All in all, 1118 persons have returned through the programe for assisted voluntary return during 2017. They have returned to 32 different countries.

 

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred mode of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants. 

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

The situation for those needing dialysis treatment in Somaliland is getting much better next year when the areas second dialysis unit will be opening in the city of Borama. The project leader, Ahmed Haddi from Finland, was also involved in the founding of the first dialysis unit in Somaliland and in the whole of Somalia in Hargeisa Group Hospital, through IOM's MIDA FINNSOM –project.

The new unit at Borama General Hospital is already being built with funds from the Health MInistry of Somaliland and Ahmed Haddi is hopeful that it can be taken into use in the beginning of 2018. The start is being greatly helped byt five machines for dialysis treatment, received as a gift from the Lund University Hospital in Sweden. The gift came after Haddi held a talk at a Nordic dialysis conference in June.

More about the project (in Finnish)

 

The midterm review of the MIDA FINNSOM Health and Education –project showed that good achievements have been made and the project is well on it’s way to becoming a continuation of the success stories of the MIDA FINNSOM –projects.

The project coordinator, Anna Aguilera-Pesä and the the liaison coordinator Saed Guled organized a mid-term review meeting with the counterparts in Mogadishu in the middle of September.

“The participants were able to present a lot of achievements already. For instance one expert had written a medical training curriculum for the university, now under consideration of the review committee of Somali National University. Another, a gender policy expert, had reviewed and rewritten a gender policy for Ministry of Education  on how to promote gender equality in education.”

The MIDA FINNSOM Health and Education -project, that started in 2015, aims at strengthening the capacities of the Somali health and education sectors by sending experts from the Somali diaspora to spread their expertise at different facilities in south and central Somalia. Many of the experts have been working at ministries, both federal and regional. In the health part of the project many participants are working in hospitals.

Around forty diaspora experts have already started or even terminated their twelve month assignments. As a part of the project  educated young Somalis will also get positions, shadowing the experts for six months and getting a decent salary.

“For us it is about sustainability. When the experts go home, these young people can take over and even get hired to do the job”,  says Ms. Aguilera-Pesä.

One of the important things of the midterm review was to get all parties seated at the same table, says Ms. Aguilera-Pesä.

“It is really useful to gather all the parties together to coordinate and discuss how the project should go on and also to share success stories”.

The diaspora professionals of this project are placed in Mogadishu, Baidoa and Kismayo. The project continues until February 2019 and is funded by the Foreign Ministry of Finland and coordinated by IOM Finland.

 

More about the MIDA FINNSOM –programme: http://mida.iom.fi/frontpage

Version in Finnish

For more information:

Project Coordinator Anna Aguilera-Pesä phone +358-(0)9-684 115 13 and e-mail: aaguilera@iom.int

 

Bangladesh (IOM) – Over the past month an estimated 430,000 ethnic Rohingya people have made the dangerous and arduous journey from Myanmar’s North Rakhine State to Cox’s Bazar in Bangladesh to escape the ongoing violence described by the UN as “ethnic cleansing”.

They joined another 200,000 Rohingya already living in Cox’s Bazar’s vast, muddy tarpaulin and bamboo makeshift settlements. Of these, 80,000 had already arrived between October 2016 and August this year, following an earlier outbreak of violence. Bangladesh is now grappling with a humanitarian crisis triggered by this influx of desperate people.

As one drives along the Cox’s Bazar-Teknaf Highway, a bumpy “B-road” that is the only access to Kutupalong refugee camp and the adjacent Kutupalong makeshift settlement, the epicenter of this human tide, countless faces lining the road stare into the car.

IOM's Project Officer from the Bangladesh Office, Tamsin Fernandez-Cox, writes of her impressions from the camps in the IOM Medium blog

Taha and the director of the group home where he is staying, Kirsi Kovanen.

16-year old Taha is trying to make a new life for himself in Finland. He has been here 8 months now and is struggling to learn the language, but he is very determined to study and to one day become a building engineer. That has been his dream since childhood and after three years fleeing from war-torn Syria he finally has a chance to live in peace and try to achieve his dream.

See the video here.

 

 

 

We have compiled answers to questions that are frequently asked of us, especially about the Assisted Voluntary Return and Reintegration -programme.

For now the answers are in Finnish, an English version is coming.

IOM's MIDA FINNSOM is getting praise from within the Somali government. During her visit to Finland the Minister of Health and Social Care, Ms. Fawziya Abiikar Nur, praised the achievements of the MIDA FINNSOM diaspora experts in the north of the country and hoped for more of the same in South and Central Somalia.

Video of Ms. Nur

 

The number of assisted voluntary returns in August through IOM Finland was 74. The majority - or 56 returns - had Iraq as the destination country. Other destinations in August were Afghanistan and Russia, among others.

The total number of voluntary returnees during 2017 is now over 1000, 1034 to be exact. The number of countries migrants have returned to is 30.

Most of the returnees receive assistance for their reintegration into the society they are returning to, only 2 percent of  returnees this year have received no support.

Most, 74 percent, have received over 900 euros in cash support. Only 1 percent have chosen to take their assistance in-kind, meaning for instance training or help to set up a business.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Returnees can be granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred means of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

You can see the statistics here

Read more about our work with voluntary return: iom.fi/en/avrr

 

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

Finnish nurse Ifrah Ahmed has been working for a long time with the IOM's MIDA FINNSOM Health Project in Somaliland. During this year she has also been working as a part of the teams who are trying to helpt those affected by the drought in the Somali region.

Now she is also featured in the I Am A Migrant -campaign.

http://iamamigrant.org/stories/somalia/ifrah

 

From the beginning of the year 960 persons have returned through AVRR-programs (Assisted Voluntary Return and Reintegration), that are administered by IOM.

Most of those who returned were adults, 88 percent, and 12 percent were minors.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service, Migri. Those who return are granted either cash grants to help them reintegrate or are given in-kind-support like training.

According to IOM, voluntary return should always be the preferred means of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

You can see the statistics here.

For more information please contact IOM Finland:

29.07.2017

“Euroopan unionin pitää ottaa siirtolaisuuden laillisten kanavien luominen vakavasti, eikä vain mainita asiasta päätöslauselmissa, ilman että asia etenee”, sanoo IOM:n EU:n aluejohtaja Eugenio Ambrosi.

Katso video:

Ambrosi korostaa, että IOM puhuu turvallisista väylistä ei ainoastaan turvapaikanhakijoille, vaan myös ihmisille, joilla on taloudelliset tai muut syyt siirtolaisuuteen.

“Loppujen lopuksi suurimmalla osalla siirtolaisista, jotka tulevat maahan sääntöjen vastaisesti, ei ole turvapaikan saamisen edellytyksiä, vaan taloudellisia tai muita syitä jättää kotinsa. Näillä siirtolaisilla pitää olla muita vaihtoehtoja kuin ihmissalakuljettajat.”

“Laillisten väylien puute on yksi suurimmista osasyistä sääntöjen vastaiseen siirtolaisuuteen”, sanoo Eugenio Ambrosi.

Ambrosi vieraili Helsingissä toukokuun lopulla ja piti alustuspuheenvuoron Soft Security and Migration in the Baltic Sea Region – konferenssissa Helsingissä.

Hän kehottaa EU:ta tekemään edes pieniä poliittisia päätöksiä, kuten sallivan jonkin tietyn alan työläisten tulon rajatuissa määrissä tai helpottavan viisumisääntöjä sallimalla monikertaviisumit.

“Lyhyesti: helpottamalla vaatimuksia, jotka aiheuttavat useimmille kansallisuuksille vaikeuksia löytää töitä laillisesti Euroopan Unionista.”

Aluejohtaja Ambrosi on hyvin huolestunut EU:n valtioiden yhteisen linjan hajoamisesta, eli siitä, että valtiot tekevät päätöksiä siirtolaisuusasioista omin päin, eivätkä unionina.

“Etulinjan jäsenmaille on jätetty kohtuuton taakka. Jollei Eurooppa palaa solidaarisuuden ja vastuunjakamisen periaatteisiin – jotka muuten ovat Lissabonin sopimuksen mukaan lakisääteisiä vaatimuksia – luulen että meillä tulee olemaan suuria ongelmia käsitellä tilannetta oikealla tavalla.”

Ambrosin mukaan on tehty hyviä päätöksiä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisesta ja sisäisistä siirroista, mutta ongelma on, että suurin osa valtioista ei ole täyttänyt lupauksiaan ollenkaan tai ei sillä tasolla kuin mitä lupasivat.

“Tarvitsemme tavan lopettaa tämän jäsentenvälisten suhteen huononemisen – muuten uskon että koko EU:n käsite kyseenalaistetaan.”

Ambrosi kehuu kovasti Suomea siitä, että maa on EU:n parhaimmistoa lupausten täyttämisessä koskien turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista.

IOM on kasvanut selkeästi viime vuosina, ja järjestöllä on nyt 166 jäsenvaltiota ja yli 10000 työntekijää. Viime vuoden syyskuussa järjestöstä tuli YK:n siirtolaisuusjärjestö ja osa YK-perhettä. Nämä tekijät ovat Eugenio Ambrosin mukaan vaikuttaneet siihen, että IOM on saanut vahvemman roolin ja korottanut profiiliaan.

“Järjestön kasvu on herättänyt jäsenvaltioiden mielenkiintoa kysyä mielipidettämme siirtolaisuusasioista, ja on tehnyt IOM:stä suoraviivaisemman ja tunnetumman kuin aikaisemmin.”

Ambrosi sanoo, että IOM:n on myös oltava selkeäsanaisempi: järjestön on vastustettava kasvavaa muukalaisvihaa sekä lähes rasistista julkista keskustelua, josta on tullut yhä julkisempaa ja huolestuttavan hyväksyttävää.

“Mielestäni on tärkeää, että jokainen jolla on vastuu oikeuksien puolustamisesta – meidän tapauksessa siirtolaisten oikeudet – kertoo näkemyksensä avoimesti ja julkisesti. Vain siten voimme olla vastapaino ultramuukalaisvihamieliselle ja populistiselle viestinnälle.”

 

 

IOM Suomi on julkaissut lyhyen oppaan, jonka tarkoituksena on auttaa työnantajia ja yrityksiä ymmärtämään ihmiskauppaa ilmiönä, tunnistamaan sen merkkejä ja ennaltaehkäisemään ihmiskaupan riskiä kausityössä.

Ulkomailta Suomeen saapuvat työntekijät ovat arvokasta ja arvostettua työvoimaa puutarhoilla, kasvihuoneilla, marjatiloilla ja metsämarjanpoiminnassa. Kausityö on lähtökohtaisesti myönteinen kokemus kaikille osapuolille. Kiirekauteen saadaan avuksi motivoituneita työntekijöitä, joille työ Suomessa on tärkeä osa koko vuoden toimeentuloa. Suomessa on kuitenkin tullut esiin työvoiman väärinkäyttöä, joka pahimmillaan voi näyttäytyä työntekijän vakavana hyväksikäyttönä, ihmiskauppana.

 

Opas on laadittu yhteistyössä ihmiskaupan vastaista työtä tekevien viranomaisten ja asiantuntijoiden sekä alan liittojen kanssa. Oppaan voi ladata suomeksi ja ruotsiksi.

IOM Finland har gett ut en kort guide med syfte att stöda arbetsgivare och företag att förstå fenomenet människohandel och dess kännetecken samt förebygga risken för människohandel inom säsongsarbete.

Utländska arbetstagare som kommer till Finland gör en värdefull och uppskattad arbetsinsats i trädgårdar, växthus, bärodlingar och skogsbärplockningen. Säsongsarbete är i grunden en positiv upplevelse för alla parter. Arbetsgivare får hjälp av motiverade arbetstagare under högsäsongen, och jobbet i Finland kan trygga arbetstagares utkomst för hela året. I Finland har det ändå uppdagats fall av arbetskraftsexploatering, som i värsta fall kan ta sig uttryck som grovt utnyttjande av arbetskraft, människohandel.

Guiden är gjord i samarbete med myndigheter och experter som arbetar mot människohandel samt med förbund i branschen. Ladda ner guiden på svenska eller på finska

The majority of those assisted in June returned to Iraq, 88 persons. Iraq is the leading country of return for the whole year also, followed by Ukraine, Albania, and Afghanistan.

99 percent of those returning in 2017 received support for their reintegration. Most of them received cash support, 75 percent of those were granted more than 900 euros. Two percent received in-kind-support to the amount of 1500 euros.

88 percent of those who returned were adults, and most of those were in the age group of 18 to 34 years.

IOM Finland's assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service Migri, on the arrangement of Assisted Voluntary Return and Reintegration. According to IOM, voluntary return should always be the preferred means of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

The statistics for June 2017 can be viewed here.

 

 

For more information please contact IOM Finland:

Useful words/Tarpeellisia sanojaLearning Finnish words was the most hilarious part of the recent Pre-Departure Orientation training that was held for Finland-bound quota refugees in Turkey. Over 200 persons, all of them Syrian, participated in the three-day training organized by IOM Finland in partnership with IOM Ankara Country office and the Diaconia University of Applied Sciences.

“They are all very hopeful for their future. Many talked about how good this will be for their children, to come to a safe place where they can go to school again”, says Hanna Viljamaa, IOM Finland’s Migrant Training and Integration Project Coordinator.

In the children´s group the focus of cultural orientation was on practical issues. “Pipo” and “hanskat” (woollen hat and gloves) are words that these Syrian children will learn the true use for some months from now. They also looked at a video showing what the first day in a Finnish school can be like. When they were asked to tell about their wishes for life in Finland going to school was high on the list, followed by what professions they hoped to have, homes and in one case a rabbit.

For the adults it was more about facts about Finland and Finnish culture, even if the long Finnish words they learned made all the groups smile. The idea of pre-departure orientation is to give the refugees practical information about the country they are moving to and to give them realistic expectations of what life will be like in Finland. Pre-departure orientation starts their integration process and helps the successful resettlement in Finland. The refugees have the possibility of asking questions during open sessions and the trainers are able to debunk myths that have spread about life and culture in Finland.

Lecture on municipalities/ Luento kunnista

“They were interested in everything about Finland. We got to answer questions like “Do children have access to schools right from the arrival?”, “I am a nurse – can I work as a nurse in Finland?”, “Are women allowed to wear a headscarf at work?”, “Is there halal-meat in Finland?”,  or “Is gender equality really reality in Finland?”. Everyone is interested in how to join the workforce and how to find a job or continue their interrupted studies”, says Ms. Viljamaa.

During the three days the trainers went through many different aspects of life in Finland and practicalities related to the refugees´ travel to Finland. They covered everything from for instance how to pack your bags and what to bring and not to bring to the airplane, the seasons and weather, Finnish culture and cultural shock, schools, healthcare, employment and taxes, social security, equality and the role of women. Finnish lessons were also provided every day.

Finnish pre-departure orientation training is led by the Finnish Immigration Service with support of EU´s Asylum, Migration and Integration Fund.

Usually the quota refugees are resettled in Finland during the six months that follow the training. IOM handles the logistics of the resettlement, but the decisions of yearly quota is made by the Finnish parliament, and the final selection of quota refugees to be resettled in Finland is made by Finnish Immigration Service.

Link to the version in Finnish.

A picnic to launch the start of the Hoiku-project.Today IOM Finland is launching a new project aimed at giving health and social workers better tools to identify and help victims of trafficking. The launch meeting was held as a picnic in Tähtitorninmäenpuisto in Helsinki, with the expert group of the project.

During the first phase the aim is for the group of experts to develop the tools to be used. The second phase will consist  of training to enhance the awareness of the trafficking in human beings as a phenomenon and how to use the tools to identify and help victims of trafficking in the areas of health care and social work.

Human trafficking can have very severe consequences for the physical and mental health of the victims.

The projects in done with funding from STEA, the Funding Centre for Social Welfare and Health Organisations​ in Finland.

​More on this project (in Finnish):  http://iom.fi/en/node/112​

The majority of those assisted in May returned to Iraq, 88 persons. Iraq is the leading country of return for the whole year also, followed by Albania, Afghanistan and Ukraine.

98 percent of those returning in 2017 received support for their reintegration. Most of them received cash support, 76 percent of those were granted more than 900 euros. Two percent received in-kind-support to the amount of 1500 euros.

88 percent of those who returned were adults, and most of those were in the age group of 18 to 34 years.

IOM Finland'sassistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service Migri, on the arrangement of Assisted Voluntary Return and Reintegration. According to IOM, voluntary return should always be the preferred means of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

AVRR Statistics May 2017

 

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

Switzerland - Cultural diversity is the driving force of modern life, has a crucial role in development and underpins the wealth of nations. We will celebrate it this week by observing World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development.

The International Organization for Migration, the United Nations Migration Agency, considers human mobility a mega-trend of our time. We believe migration provides the quickest means for our world to manage human ambition and human resources and direct both to where they can do the most good.

Migration relieves poverty in places where jobs are scarce, just as it speeds economic growth and spurs greater efficiency in places where an aging workforce needs a jolt of youth.

Naturally, since we support the positive impact of migration, we must support the diversity that such migration brings.

It is sometimes asked whether the West’s multiculturalism, its diversity, has reached its limits? Can a society only cope with so much diversity? The answer is no. There has never been a city or a country brought down by too much “diversity.”

The majority of free people living in free societies—liberal democracies if you will—have concluded that embracing openness and “multi” ethnic inclusion is the best way to create strong, creative and prosperous societies. And experience bears this out.

Consider the United States. It has largely been built by migrants from all over the world. Take almost any country with a flourishing society and you will find an important migrant contribution.

For example, it was Huguenot refugees who launched the watch-making industry in Switzerland and it was a Lebanese migrant, Nicolas Hayek who gave the Swatch to the world. Flemish migrants launched the British weaving industry.  

From Alexandria more than 2000 years ago, to Istanbul in the 13th Century and London or New York today we have examples of cities that were built on and thrive on diversity. 

 The bottom line is that today no single state lives within the framework of a single, acknowledged “culture.” Even states averse to permitting entry to more “foreigners “must acknowledge the multiple “cultures” within their own borders. All countries have them: religious, ethnic, social, societal, sexual, occupational, educational, dietary specificities.

Now does diversity present challenges? Yes it does, but then again the answer to the challenges is not to seek to erase the differences but to work out how to develop understandings, values and perspectives can be common property. 

At IOM we take this challenge seriously. Our commitment is demonstrated in media campaigns such as “i am a migrant,” which is a pillar of the UN’s TOGETHER initiative to promote respect, safety and dignity for everyone who has left home in search of a better life.

TOGETHER, created at the September 2016 UN Summit on migration, has a primary goal of bringing together all existing campaigns and actions promoting diversity and fighting xenophobia.

Through “i am a migrant” IOM collects stories from all over the world from migrants telling us about their lives and journey to a better future for themselves and for the societies in which they live and work. The campaign highlights migrants’ positive role in both countries of destination and origin. And it gives a human voice to migration one piece of diversity at a time.

This is the diversity that we celebrate on May 21 with World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Let’s celebrate together, and welcome the migrants arriving in our cities, the villagers who come to make us great and keep our future always in sight.

William Lacy Swing, Director General

International Organization for Migration (IOM) - The UN Migration Agency

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) toimii Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelutarjoajana avustetun vapaaehtoisen paluun ja paluutuen toteutuksessa. IOM:llä ei ole Suomen kanssa sopimusta tahdonvastaisesti käännytettyjen avustamisesta, eikä IOM voi osallistua tahdonvastaisesti käännytettyjen matkajärjestelyihin. Järjestön perusasiakirjan mukaisesti, IOM voi avustaa vain vapaaehtoista paluumuuttoa (http://www.iom.int/constitution).

IOM:n mukaan vapaaehtoisen paluun ja sitä tukevan paluutuen tulisi aina olla ensisijainen ja suositeltava paluumuoto, koska se on kestävin vaihtoehto uudelleenkotoutumista ajatellen. Paluutuki helpottaa ja tukee yksilön uudelleenkotoutumista riippumatta paluumaassa ja paluuyhteisössä saatavilla olevasta paikallisesta tuesta. Näin tuetaan myös paluumaan kehitystä ja vakautta laajemmassa mittakaavassa.

IOM tekee kaikki avustetun vapaaehtoisen paluun matkajärjestelyt itse, eikä IOM:n avustamia palaajia yhdistetä koskaan tahdonvastaisesti käännytettyjen matkoihin, tai poliisin tai muiden viranomaistahojen tarjoamien/järjestämien ns. vapaaehtoisen paluun lentojen kanssa. IOM ei ole järjestänyt avustetun vapaaehtoisen paluun palaajille tilauslentoja Suomesta.

IOM:n Afganistanin maatoimisto toteuttaa EU:n (DG DEVCO) rahoittamana Reintegration & Development Assistance in Afghanistan -hanketta, joka antaa rajoitettua tukea maahantulon jälkeen (Post Arrival Reintegration Assistance, PARA). PARA-hankkeiden toteutus edellyttää aina paluumaan viranomaisten hyväksynnän. Afganistanissa tukea annetaan hallituksen pyynnöstä ja hyväksymänä.

Tämä uudelleenkotoutumis- ja kehityshanke on alkanut 15. maaliskuuta 2017 ja sillä pyritään vastaamaan myös muiden kuin vapaaehtoisesti palaavien välittömiin humanitaarisiin tarpeisiin. Tämä EU:n rahoittama hanke on nelivuotinen, ja siihen myönnetty 18 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tukea paluumuuttajia, heidän perheitään ja yhteisöjään Afganistanissa, jotta paluu olisi kestävää.

Hanke sisältää välittömän vastaanottotuen 2000 paluumuuttajalle ensimmäisen vuoden aikana. Edellä mainittu välitön vastaanottotuki Afganistanissa sisältää:

 • IOM on tulijoita vastassa Kabulin lentokentällä maahantulomuodollisuuksien jälkeen.
 • Tarvittaessa tulijoille tehdään terveystarkastus ja psykososiaalinen arviointi, ja tarpeen mukaan annetaan perusterveydenhoitoa.
 • Tulijoille tarjotaan jatkokuljetus lopulliseen määränpäähän.
 • Väliaikainen majoitus vastaanottokeskuksessa, jos he eivät pääse matkaamaan määränpäähän heti.

Tukeakseen turvallista, ihmisarvoista ja kestävää uudelleenkotoutumista, tämä hanke antaa tukea kahdeksalle yhteisölle, joista on joko lähtenyt suuri määrää asukkaita siirtolaisiksi tai muuttanut takaisin ulkomailta. Avulla pyritään tukemaan yhteisöjen kehitystä, paikallisten yritysten toimintaa sekä ammattikoulutusta ja toimeentulon edellytyksiä, jotta paluumuuttajien uudelleensopeutuminen onnistuisi paremmin. Tähän hankkeeseen ei sisälly avustetun vapaaehtoisen paluun paluutukeen sisältyvää henkilökohtaista tukea (joko käteisenä tai hyödyketukena), vaan tuki ohjataan paikallisyhteisöille. Hanke seuraa ja arvioi näiden tukimuotojen toimivuutta, ja tulosten perusteella arvioidaan ja kehitetään hankeen toteutusta seuraavien kolmen vuoden aikana.

Vuonna 2016 IOM avusti yhteensä Suomesta 2116 vapaaehtoisesti palannutta henkilöä, joista 144 palasi Afganistaniin. Tammi-maaliskuussa 2017 palaajia on ollut 520, ja heistä 17 on palannut Afganistaniin. 

 

 

This is the first year that IOM is a part of the United Nations - since September 2016 we are the UN Migration Agency. This year our theme is the 2030 Agenda for Sustainable Development, the follow-up to the largely successful Millennium Development Goals.

​More in English and in Finnish.

The majority of those assisted in April returned to Iraq, 114 persons. Iraq is the leading country of return for the whole year also, followed by Albania, Afghanistan and Ukraine.

99 percent of those returning in 2017 received support for their reintegration. Most of them received cash support, 76 percent of those were granted more than 900 euros. One percent received in-kind-support to the amount of 1500 euros.

88 percent of those who returned were adults, and most of those were in the age group of 18 to 34 years.

IOM Finland'sassistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service Migri, on the arrangement of Assisted Voluntary Return and Reintegration. According to IOM, voluntary return should always be the preferred means of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

 

For more information please contact IOM Finland:

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries: +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

From November 2016 until March 2017, over 600,000 people have been displaced within the country. 

This number is rising. Forced to abandon their homes and livelihoods in search of food and water, more than 8,000 people are newly displaced each day.

Water is scarce. Animals are dying of thirst and families must travel further and further to find the nearest water source. People’s health conditions are deteriorating due to severe malnourishment and associated illnesses, as well as outbreaks of cholera and measles. As many as 6.2 million of Somalia’s 12.3 million population are in dire need of humanitarian assistance.

The humanitarian community is scaling up its collective response to support people trying to survive the drought. The response covers a variety of critical areas, including food security, health, water and sanitation, shelter, and livelihood support. Without more funding, these life-saving programmes will only reach a small portion of those who need them most. The UN Migration Agency’s (IOM) appeal for the drought in Somalia is currently only funded 40%.

Read more here:

http://app.shorthand.com/export/2f736314394348e28074dddabf02f094/index.html

10.04.2017

Pitkäaikainen kuivuus on ajanut Somalian nälänhädän partaalle. Ruokakriisi koskee yli kuutta miljoonaa ihmistä, heistä noin miljoona on lasta. IOM ja muut humanitaariset järjestöt lisäävät nyt apuaan alueella. Suomalainen sairaanhoitaja Ifrah Ahmed on mukana kamppailemassa kuivuuden aiheuttamaa hätää vastaan, osana IOM:n Drought Response Outreachia Awdalin alueella läntisessä Somalimaassa, Etiopian rajan lähellä. Kenttätiimeihin kuuluu paikallisia ja diasporaan kuuluvia terveydenhoitoalan ammattilaisia.

Ifrahin ja toisen suomalaisen sairaanhoitajan tukikohtana on Wajalen sairaala. Kaksi kertaa viikossa he lähtevät lähialueiden kyliin sairaalan henkilökunnan kanssa hoitamaan kyliin, joihin kuivuutta paenneet ovat kokoontuneet etsiessään ruokaa, vettä ja muuta apua.

“Päivässä hoidimme varmasti yli 500:aa ihmistä. Moni sairasti veristä ripulia. Monet ovat aneemisia, ja aliravitsemusta näkee varsinkin lapsilla” Ifrah kertoo tiimin tekemästä vierailusta Ikaweynen kylässä.

Ympäristön olosuhteet alueella myötävaikuttavat tautien puhkeamiseen.

“Paljon oli myös hengitystietauteja, yskää, nuhaa, kuumetta ja silmätulehduksia. Hiekkaa tuulee alueella koko ajan. Jos seisoo kymmenen minuuttia paikallaan, on yltä päältä hiekan peitossa.”

Ifrahin ryhmällä oli apunaan läheisen sairaanhoito-oppilaitoksen oppilaita.

“Meitä oli lähes sata työntekijää, mutta silti tuntui ettemme pystyneet tekemään riittävästi. Lääkkeetkin loppuivat kesken.”

Ryhmän mukana kulkee onneksi aina ambulanssi, ja sitä tarvittiin Ikaweynessä.

“Lähetimme neljä ihmistä sairaalaan ambulanssilla. Yhdellä oli aivokalvontulehdus, yksi oli raskaana oleva nainen ja kaksi olivat lapsia.”

Ahmed kertoo, että monet ovat niin heikossa kunnossa, etteivät pysty kävelemään 10 kilometrin matkaa sairaalaan vaikka he tarvitsisivat hoitoa.

Myös Waajidin sairaalassa on huutava pulaa sekä ihmisistä että tarvikkeista. Pahin on kuitenkin sähköpula. Näistä haasteista huolimatta Ifrah ja sairaalan työntekijät onnistuvat pelastamaan satoja ihmiselämiä päivittäin. Ifrah kertoo, että kuivuus näkyy kaikkialla läntisessä Somalimaassa.

“Täällä ei ole yhtään puita eikä ruohoa, ainoastaan hiekkaa. Eläimet laihtuvat ja yrittävät epätoivoisesti löytää syötävää. Kuolleita eläimiä näkee koko ajan tien varrella. Yhtenä päivänä näin lehmän syövän toista kuollutta eläintä – en ole koskaan kokenut sellaista aikaisemmin.”

Maaliskuun alussa IOM julkaisi 24,6 miljoonan dollarin vetoomuksen Somalian tilanteen takia. IOM keskittyy tukemaan alueen terveydenhuoltoa, parantamaan puhtaan veden ja ruoan saatavuutta sekä hygienia- ja sanitaatiotasoa. Lisäksi IOM seuraa alueen pakolaisvirtoja ja pyrkii sillä lailla kartoittamaan avun tarvetta eri alueilla.

Maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana kuivuushankkeen kautta autettiin yhteensä 1692 ihmistä Wajalen ja Oodwaynen alueilla. Yhteensä 20 paikallista ja diasporaan kuluvaa terveysalan ammattilaista osallistuivat IOM:n Drought Response Outreach-hankkeeseen. The Drought Response Outreach käynnistettiin auttamaan terveydenhuoltoministeriötä selviämään kuivuustilanteesta.

Ifrah Ahmed on Suomen somalialainen, joka on palannut Somalimaahan IOM:n MIDA FINNSOM Health-hankkeen puitteissa. Ulkoministeriön rahoittama kapasiteetinrakentamisohjelma MIDA FINNSOM Health auttaa mobilisoimaan asiantuntemusta, jota somali-diasporaan kuuluvat ovat hankkineet länsimaissa. Tätä asiantuntemusta voidaan hyödyntää paikallisen osaamisen vahvistamisessa ja sisällissodan tuhoamien terveyspalveluiden jälleenrakentamisessa. Ifrah Ahmed on ennen kuivuusprojektia ollut FINNSOM Health-hankkeissa jo kaksi vuotta, ja on ollut mukana perustamassa Hargeisan sairaalaan vastasyntyneiden osastoa.

MIDA FINNSOM Health-hankkeen puitteissa yhteensä 103 terveysalan ammattilaista on palannut entiseen kotimaahansa Somalimaan ja Puntmaan alueille muutaman kuukauden, jopa vuosien, työkomennukselle. Monet heistä ovat sen jälkeen jääneet alueelle pysyvästi. Hankkeen avulla on viety ammattiosaamista terveyssektorille ja muun muassa vähennetty vastasyntyneiden- sekä äitiyskuolleisuutta. Suomen ulkoasiainministeriö on rahoittanut hanketta kehitysyhteistyövaroilla vuodesta 2008 lähtien ja on myöntänyt neljän vuoden jatkorahoituksen vuoteen 2021 asti.

 

Tämän linkin kautta voi auttaa IOM:n työtä Somaliassa: http://bit.ly/2lDhYI4

 

Medialle:

Ifrah Ahmediin saa yhteyttä IOM:n Suomen-toimiston MIDA FINNSOM -projektikoordinaattorin Anna Aguilera-Pesän kautta.

Puh. +358-(0)9-684 115 13 ja sähköposti: aaguilera@iom.int

 

 

The majority of those assisted returned to Iraq, followed by Albania, Afhanistan and Ukraine.

99 percent of those returning in 2017 received support for their reintegration. Most of them received cash support, 79 percent of those were granted more than 900 euros. One percent received in-kind-support to the amount of 1500 euros.

IOM Helsinki’s assistance to voluntary returnees from Finland is based on an agreement with the Finnish Immigration Service Migri on the arrangement of Assisted Voluntary Return and Reintegration. According to IOM, voluntary return should always be the preferred means of return, as it is the most sustainable alternative in view of the reintegration of migrants.

For more information contact IOM Helsinki: 

Phone +358 (0)9 684 1150 or e-mail: iomhelsinki@iom.int

Media inquiries:  +358 (0)9 684 11503 or mediaiomhelsinki@iom.int

 

 

 

Although tuberculosis is a curable disease, according to the WHO’s Global TB Report 2016, it remains the world’s leading infectious killer disease, with more deaths every year than HIV/AIDS or malaria. Moreover, it leads to stigmatization and discrimination practices in many countries, further reducing opportunities for key populations, including migrants, to access care and prevention services.

The UN General Assembly in September 2016 saw world leaders agreeing on the development of a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, as well as a Global Compact for Refugees. In this context, the health of all migrants is one of the major concerns that need to be addressed by governments and the international community through the promotion of migrants’ access to health and the respect of their human rights, as well as recognition of the positive contributions made by migrants to sustainable development.

On World TB Day 2017, IOM calls for a more proactive international cooperation and approach to eradicate tuberculosis by 2030, as set by the UN Sustainable Development Goals.

In May 2014, the 67th World Health Assembly (WHA) adopted the new End TB Strategy and targets. This strategy aims to end the global TB epidemic by 2035 by setting specific benchmarks and targets. It builds on a “know your epidemic” approach and focuses particularly on serving the most vulnerable and marginalized populations.

To further address and pursue the elimination of tuberculosis, WHO and IOM have developed recommendations on adaptation of the End TB Strategy to specifically address the needs of migrants and mobile populations.

Every day, IOM Missions around the world implement dedicated programmes and initiatives to fight TB, support vulnerable populations in their access to health services and advocate governments and other stakeholders for more migrant-inclusive health policies.

The path towards a world without TB will lead to a UN General Assembly High-Level Meeting on TB in 2018.

Together with our partners, we call for international and coordination action on 24 March 2017 and beyond to ensure that we eradicate TB.

We must “Unite to End TB” because TB knows no borders and we must “Leave No One Behind”.

Switzerland - We live in a world in constant motion, writes IOM Director General William Lacy Swing.  This is defined by the mobility of capital, goods and services but above all the mobility of people. Millions of people are moving, within and across borders, in search of something better.   

One of the fastest growing groups is women and girls migrating for employment, caught up in the ever-changing, globalized world of work. Current estimates by the International Labour Organization put the official number of international female migrant workers at 66 million, which does not include the large numbers of migrant women working or migrating irregularly. Numbers of internal female migrant workers are estimated to be much greater.

On International Women’s Day 2017, the International Organization for Migration (IOM) embraces the official United Nations theme, Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030, by honouring migrant women and girls.

We salute their achievements and acknowledge the challenges they face. And as we work with Member States to draft a ground-breaking Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, we call on governments and the international community to expand their access to decent work and ensure that their migration experience is as positive as possible.

The world of work has never been more globalized and interconnected than it is today. A labour shortage in one part of the world is often filled by workers from the other side of the world. Women are very much part of this phenomenon and can be found in all labour market sectors.

For example, global care chains create demand for care and domestic work that draws women from countries in South Asia, Southeast Asia and Latin America, to perform such work in Europe, North America and the Middle East.

In countries of origin too, other women and girls are stepping into the service gaps left by the family members who have sought employment abroad.  Many other women and girls are migrating to work in other sectors, such as agriculture, manufacturing and hospitality.

For many women and girls, migrating for work is an attractive proposition. It can allow them to advance economically, socially and professionally; it can contribute to an increase in self-confidence, autonomy and control over their lives; and it can enable them to better support their families. It might also expose them to new, more equitable gender norms.

For the host societies, the contributions of female migrant workers are of enormous benefit. In addition to filling important labour gaps, these women also contribute to the economies of their host societies. And those who perform care and domestic work also enable other people, often women, to pursue employment and other activities outside of the home by relieving them of duties that might otherwise fall on them.

For the countries of origin, female migrant workers are not only an important source of remittances; when they eventually return home, whether temporarily or permanently, they also take back newly acquired skills and knowledge.

Unfortunately there is another, less pleasant side to this picture. Migration can also present many challenges for women workers, starting even before migration takes place. Unscrupulous recruiters may mislead or cheat women seeking to migrate for work, leading to abuse and exploitation. In extreme cases, women can be tricked and fall into the hands of human traffickers.

Those women who succeed in reaching their destination often end up working in more informal and less regulated labour market sectors (including domestic work and care giving) where wages are low and worker protection insufficient.

At the other end of the skills ladder, higher-skilled migrant women often work in sectors where they have difficulty in getting official recognition for their professional skills and qualifications. As a result, they often suffer disproportionately from underemployment and deskilling.

For all migrant women – and irregular migrants in particular – these challenges can be made worse by sexism, racism and xenophobia. There is, however, reason to hope for a better deal.

On 19 September 2016, world leaders agreed to work towards the development of a Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. This is a unique opportunity to ensure that the particular needs of female migrant workers, and of all women and girls affected by migration, are sufficiently addressed by governments and the international community alike. As we work to draft this ambitious and much-needed document, we must ensure that they are not left behind. 

On International Day of the Migrant (18 December), Director General William Lacy Swing of the International Organization for Migration released the following essay:

A report arriving on my desk twice weekly tells a tragic story. It details the number of migrants who have died.  They die when the vessels smugglers cram them into sink, they die of exhaustion crossing deserts, or much worse they die when those holding them captive - in places like Libya - take everything they and their families can give only to murder and bury the migrants in mass graves.

Sometimes they die far from their families. Sometimes their families are with them, or close behind. We have had 65 years of getting to know about migrants at the International Organization for Migration. And we know that, wherever migrants die during dangerous journeys, many could have avoided their fate had they had information about the risks ahead or opportunities for a better life closer to home.
Extreme poverty, climate change, broken and corrupt economies put millions of men, women and children at risk and on the move.  Add to that the eight full-scale conflicts happening in various parts of the world which displace people inside and outside their own countries’ borders.

IOM, the United Nations Migration Agency, today calculates that one in every seven people on our planet is a migrant—someone living, working and starting a family somewhere other than his or her habitual place of residence. 
And, even though so many are just trying to live, too many are dying. 

The report I receive twice weekly is produced by IOM’s Missing Migrants Project, which attempts to identify every dead, missing or “disappeared” migrant IOM’s staff has been able to track in the 165 countries where IOM operates. In 2016, for the third straight year, the Missing Migrants tally will top 5,000 fatalities. 

Think about that: every day for the past three years, just over a dozen migrants have died, on average, or one man, woman or child every two hours. 
As of today, over 7,000 people already have lost their lives along all these routes in 2016. And these are only the fatalities that we know about. Many more deaths go unrecorded by any official government or humanitarian aid agency.
We need to take a hard look at this shocking death toll and the cold shoulder which the world increasingly turns towards them. This is happening today, to families, many of whom are now following paths identical to the ones our own parents and grandparents took, decades ago.

There is no longer any point in expressing sorrow, or horror, or guilty feelings. We must recognize migration is the mega-trend of our time. It’s a mega-trend which has pushed migration into the public’s consciousness and at the top of every government’s agenda.
Images of migrants on the move in great numbers, or being rescued at sea which are driving our politics to the extremes do not tell the whole story. Think of the rising death tolls as early warnings of what has yet to come as demographic, political, social pressures, often leading to conflict – drive people to migrate in every greater numbers.
Despite appearances and media spin, migration doesn’t have to be chaotic or seem like an invasion.  It is not a looming disease, set to contaminate our culture. 

The upheaval we see all around in our politics should serve as a wake-up call to prepare rather than panic. We need to mold the future rather than ignore it. We should do this by embracing the inevitability of migration, changing the perceptions of migrants among our publics and better integrating migrants in our societies 

There is a real demographic revolution going on today and it’s up to us to manage it for the benefit of all. Most migrants simply want an opportunity and would welcome even a temporary one—say, a short-term student or agricultural work visa — to improve the lives of their families back home. 

With the right support, those that stay will contribute to whatever society they settle in, whether it is economically or culturally. It is important that partnerships are built between migrants, host communities and governments to nurture the benefits of their presence in the country. 

On December 18th, International Migrants Day let us recognize, that we have enough opportunity for all - we need only to share it.

Video: Over 7000 migrants have died or gone missing in 2016. It is time to stop count the dead.

Migration: A Measure of Humanity’s Dignity
#formigration

IOM rose from the ashes of World War Two 65 years ago. In the battle-scarred continent of Europe, no government alone could help survivors who wanted no more than an opportunity to resume their lives in freedom and with dignity. The first incarnation of IOM was created to resettle refugees during this post-war period.

IOM's history tracks the man-made and natural disasters of the past 65 years - Hungary 1956; Czechoslovakia 1968; Chile 1973; the Viet Nam boat people 1975; Kuwait 1990, Kosovo and Timor 1999; the 2003 invasion of Iraq; the 2004 Asian tsunami, the 2005 Pakistan earthquake and Haiti’s 2010 earthquake.

IOM quickly grew from a focus on migrant resettlement to become the world’s leading intergovernmental organization dedicated to the well-being, safety and engagement of migrants.

2016 has been a landmark year for migration. IOM and UN Member States grasped a historic opportunity to officially bring IOM into the UN system, giving a much-needed voice to migrants in the international community. An on 19 September, the United Nations hosted the first ever Summit on Refugees and Migrants.

Over the years, IOM has grown into 165 Member States. Its global presence has expanded to over 400 field locations. With over 90 percent of its staff deployed in the field, IOM has become a lead responder to the world’s worst humanitarian emergencies.

Today, one in every seven people is a migrant -  be it a refugee, a student, a migrant worker or a professional who moves between international postings.

Today, as we look forward to the future, we continue to uphold the beliefs that brought us into being 65 years ago: that migration builds resilience and that migrants are agents of change and development.

 

More information: http://www.iom.int/65th

The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) conducted a research on human trafficking in the Baltic Sea as part of a IOM Helsinki’s counter-trafficking project. The research was co-funded by the Nordic council of Ministers. 

Read the full report here

With the power of Shorthand, IOM staff recount the first-hand experiences of Afghan immigrants on the arid border crossing between Afghanistan and Iran. In a powerful collection of words and pictures, IOM staff tell stories of the long road from Herat to Tehran, and the places in between. 

Click here to read more

IOM Director General William Lacy Swing (seated left) and UN Secretary General Ban Ki-Moon at the signing ceremony at UN HQ, New York on 19 September 2016. UN Photo/Rick Bajornas 201621.9.2016

At the United Nations Summit on Large Movements of Refugees and Migrants which took place on Monday September 19th, 2016 in New York, IOM Director General William Lacy and UN Secretary General Ban ki-Moon signed a document linking IOM to the UN as one of its related organizations. This event signalled the culmination of a process that began in earnest in June 2016 when IOM Member States unanimously endorsed the process to join the UN. Ambassador Swing emphasized that the process reflects a growing recognition of the importance of migration and the need to better link human mobility with related policy agendas, including in the humanitarian, development, human rights, climate change and peace and security domains.

“The signature of this historic agreement brings the leading global migration agency, International Organization for Migration (IOM) – into the United Nations – the culmination of a 65-year relationship. For the very first time in 71 years, the UN now has a ‘UN Migration Agency’,” Ambassador Swing said, adding, “This is a singular honour for our Organization – and a genuine success for migrants and Member States and indeed for this Summit.”

The UN Summit will also set in motion a much longer process focused on migration – a Global Compact on Safe, Regular and Orderly Migration that upholds the human rights of migrants and their families, irrespective of migration status. 

IOM’s collaboration with the UN has already been close, and became even more so with the organization as part of the UN system. This helps ensure that the issues surrounding the world’s 244 million international migrants are well addressed. Most importantly, the summit and the process leading to a Global Compact on migration, will be a defining moment for human mobility.

During the Summit the New York Declaration for Refugees and Migrants was adopted. You can find out more information on the New York Declaration, as well as, the full text here.  

Watch the signing ceremony here

 

 

IOM Director General William Lacy Swing (seated left) and UN Secretary General Ban Ki-Moon at the signing ceremony at UN HQ, New York on 19 September 2016. UN Photo/Rick Bajornas 201621.9.2016

At the United Nations Summit on Large Movements of Refugees and Migrants which took place on Monday September 19th, 2016 in New York, IOM Director General William Lacy and UN Secretary General Ban ki-Moon signed a document linking IOM to the UN as one of its related organizations. This event signalled the culmination of a process that began in earnest in June 2016 when IOM Member States unanimously endorsed the process to join the UN. Ambassador Swing emphasized that the process reflects a growing recognition of the importance of migration and the need to better link human mobility with related policy agendas, including in the humanitarian, development, human rights, climate change and peace and security domains.

“The signature of this historic agreement brings the leading global migration agency, International Organization for Migration (IOM) – into the United Nations – the culmination of a 65-year relationship. For the very first time in 71 years, the UN now has a ‘UN Migration Agency’,” Ambassador Swing said, adding, “This is a singular honour for our Organization – and a genuine success for migrants and Member States and indeed for this Summit.”

The UN Summit will also set in motion a much longer process focused on migration – a Global Compact on Safe, Regular and Orderly Migration that upholds the human rights of migrants and their families, irrespective of migration status. 

IOM’s collaboration with the UN has already been close, and became even more so with the organization as part of the UN system. This helps ensure that the issues surrounding the world’s 244 million international migrants are well addressed. Most importantly, the summit and the process leading to a Global Compact on migration, will be a defining moment for human mobility.

During the Summit the New York Declaration for Refugees and Migrants was adopted. You can find out more information on the New York Declaration, as well as, the full text here.  

Watch the signing ceremony here

 

 

 

 

IOM Helsinki hosted a Turkmen delegation interested in the Finnish counter-trafficking work on 6.-11. June 2016. The visit, which was organised in cooperation with the IOM office in Ashgabat, Turkmenistan, focused on providing the delegates with tools and means to carry out and execute the Turkmen National Action Plan against Human Trafficking which was adopted in March 2016. The delegation consisted of senior officers from different Turkmen ministries and the Turkmen parliament, The Mejlis.

The delegation visited several key counter-trafficking actors in Helsinki, including NGOs Victim Support (Riku) and Pro-tukipiste (non-profit organisation, which promotes and supports the fundamental and human rights of those currently or previously involved in sex work), the Finnish Immigration Service (Migri), Finnish police and the Human Rights Centre. The delegation also met with the National Counter-Trafficking Coordinator and the representative of the Office of the National Rapporteur on Trafficking of Human Beings. The study trip included also a visit to the National Assistance System for Victims of Trafficking in Joutseno in South-Eastern Finland. During the visits, the delegates actively participated to discussions on the prevention, prosecution and protection and gained insight to the key counter-trafficking components in Finland.
 

i am a migrant is a global IOM campaign and platform to create a place for the personal stories of migrants. We want to challenge the anti migrant stereotypes and hate speech in politics and society.

i am a migrant lets migrants tell their own stories – on the campaign website, in social media and many other places worldwide. Together we want to show: Migration is diverse and has a human face. 

This is why we are interested in the stories of all migrants, regardless of whether they have been away from their home country for 40 years or 40 days.

Your support is needed! Become part of our campaign and help us share the personal stories of migrants.

This is how it works:

Do you want to tell your own migration story? Write down your story and upload it together with your picture on iamamigrant.org

Do you know somebody with a compelling story, you want to write about? 
1. Record the interview with a smartphone or recording device or write it down.
2. Take a good quality picture
3. Upload directly to iamamigrant.org
4. Tell your friends and share the i am migrant profiles!

Here are links to some of the people from or in Finland who have been featured on I Am A Migrant:

http://iamamigrant.org/stories/somalia/ifrah

http://iamamigrant.org/stories/finland/henrik

http://iamamigrant.org/stories/somalia/ahmed

http://iamamigrant.org/stories/finland/jenny

http://iamamigrant.org/stories/somalia/abdulkadir

http://iamamigrant.org/stories/finland/raimo

 

The final seminar for MIDA FINNSOM Health project phase III was held this week in Somaliland and Puntland. 

The participants in Puntland on 26th May included Dr Abdirisaq Hersi, Director General from Puntland Ministry of Health, Mr. Aaro Ylitalo from Embassy of Finland in Nairobi and representatives from the IOM offices.

The participants in the Somaliland seminar on 31st May were Minister Dr. Suleiman Haji Essa Ahmed from Somaliland Ministry of Health, Ms. Riikka Raatikainen from Embassy of Finland in Nairobi, Mr. Erin Satterlee from Forcier Consulting Group as well as representatives from the IOM offices.

In addition to remarks from the respective institutions, the program included voices from the host institutions: volunteer experiences, success stories and reflections on sustainability and a way forward.

Summer starts in Helsinki with annual World Village festival, a meeting place offering tastes of different cultures and surprises from all over the world.

The festival offers new perspectives on tolerant multiculturalism, development cooperation, global issues and expanding one's possibilities for affecting everyday life. In addition, the program includes panel discussions, music, circus, dance, theatre, art and activities. 

The theme of the 2016 festival is justice. IOM Helsinki is participating this year with our Counter Trafficking campaign ‘What is the price of a human being?’ We ask the visitors to join us in raising awareness on human trafficking by taking a photograph and sharing it in social media. As responsible consumerism is a central topic in the campaign, participants have a chance to win responsibly produced products from Globe Hope.

See you in World Village, you can find us in Open Finland tent at Railway Square.

 

The Permanent Missions of Bangladesh and France to the United Nations, in collaboration with the International Organization for Migration (IOM), convened a briefing on Migration, Environment and Climate Change at the United Nations headquarters on 10th May. Please see the summary of the briefing. These key messages were raised at the briefing:

 • Critical to moving forward is continued understanding and exploration of the nexus between migration, environment and climate change
 • The international community must capitalize on current momentum and political will
 • Contextualized response to climate change and environmental degradation, and resulting displacement, is necessary
 • Legal gaps exist and should be remedied
 • Policy coherence in addressing climate change and environmental migration is essential
 • Increased data collection and analysis on issues of climate migration is key to shaping response and preparedness

IOM Country Office in Helsinki warmly welcomes you to our new website. Here you will find more information on our current activities. Please note that some of the content is still missing and will be published soon. In the meanwile, you can find more information on migration related topics on our global website

12.3.2016

Finland - IOM Helsinki has launched a new counter trafficking public information campaign: “What is the price of a human being?”

Human trafficking in Finland includes labour exploitation and sexual abuse. Reported victims have been both Finnish and foreign nationals.

“The campaign aims to educate the citizens, especially youth about human trafficking and to inform people about responsible consumerism to reduce demand. Raising awareness is key to identify victims,” said IOM Helsinki campaign coordinator Tuija von der Pütten.

The campaign was developed as a public-private partnership, in cooperation with the Ressu Upper Secondary school in Helsinki and the Valve marketing agency. The campaign video was produced by Kennel Helsinki, based on the students’ concept and script.

The campaign plans to find innovative ways to engage with the general public and will spread its message online and through social media. Private sector and media partners are offering their skills, expertise and advertising space on a pro bono basis.

The campaign was launched on 14th April. It includes a video to be shared online, a campaign website, a radio commercial and online and print advertisements. It will also be featured at the World Village Festival in Helsinki at the end of May.

To learn more please go to the campaign website.

For further information please contact Päivi Korpela at IOM Helsinki, Tel. +358 40 642 7673, Email: pkorpela@iom.int

 

Greece - IOM reports that an estimated 177,207 migrants and refugees have entered Europe by sea in 2016, arriving in Italy, Greece, Cyprus and Spain.

More information and recent statistics available here.

Latest arrivals and fatalities in the Mediterranean.  

Learn more about Missing Migrants Project.