Kysely terveydenhuoltoalan ammattilaisille

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö toteutti joulukuussa 2015 terveydenalan ammattilaisille kyselyn ”Ihmiskaupan tunnistaminen ja uhrin auttaminen osa lääkärien ja sairaanhoitajien ammattitaitoa”, jonka tarkoituksena oli selvittää terveydenhoitoammattilaisten tietoja, kokemuksia ja tarpeita ihmiskaupan tunnistamisesta ja uhrien hoitamisesta. Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja siihen vastasi 242 ihmistä. Kyselyn tulokset osoittavat, että vaikka terveydenhoidon ammattilaiset kykenevät tunnistamaan ihmiskaupan uhrin tilanteeseen liittyviä erityispiirteitä hyvin, lähes 90 % vastaajista arvioi kuitenkin omat tietonsa ihmiskaupasta huonoksi. Tämä saattaa johtua siitä, että yli 90 % vastaajista ei ole koskaan saanut koulutusta ihmiskauppasta ja sen torjumisesta eikä ole tietoinen tai ei ole nähnyt työpaikallaan ohjeistusta ihmiskaupan uhrin auttamisesta ja tunnistamisesta. Lisäksi lähes 94 % vastaajista ei ole käyttänyt tai ole tietoinen ihmiskaupan uhrien avustusjärjestelmästä ja sen tarjoamista palveluista.

Kyselyn perusteella terveydenhoidon ammattilaiset tarvitsevat lisää tietoa ihmiskaupasta, omista vastuistaan uhrien auttamisessa ja tunnistamisessa, konkreettisia ohjeita uhrien kanssa toimimisesta ja avun piiriin ohjaamisesta. Vastausten ja vastaajien toiveiden perusteella Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö suosittelee seuraavia konkreettisia jatkotoimia terveyssektorilla:

  1. Tuetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja hoitamiseen liittyvien valtakunnallisten ja/tai kunnallisten ohjeiden kehittämistä yhdessä terveydenhoitoalan ammattilaisten ja heitä edustavien järjestöjen kanssa.
  2. Mahdollistetaan ihmiskaupan vastaisen koulutuksen saaminen terveydenhoidon oppilaitoksissa sekä jatko- ja täydennyskoulutuksessa yhteistyössä alan oppilaistosten kanssa. 
  3. Julkaistaan tiedotusmateriaalia eri kielillä annettavaksi terveydenhoidon piirissä tavatuille mahdollisille ihmiskaupan uhreille yhteistyössä kansallisen auttamisjärjestelmän kanssa.

Lue lisää kyselyn tuloksista täältä.