Kotoutumisen tukeminen

Tausta

IOM tarjoaa maailmanlaajuisesti kulttuuriorientaatioita siirtolaisille. IOM vastaa orientaatioiden toteutuksesta lähtömaassa, ennen kuin siirtolaiset siirtyvät kohdemaahan.

Yksi suurimmista lähtöorientaatioiden kohde­ryhmistä ovat pakolaiset ja muut kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat henkilöt. 25 vuoden aikana IOM on järjestänyt kulttuuriorientaatioita yli 500 000 pakolaiselle yli 70 maassa ympäri maailmaa. Orientaatioiden tavoitteena on valmistaa pakolaiset matkaan ja sujuvaan kotoutu-miseen uudessa kulttuurissa. Lähtöä edeltävässä orientaatiossa huomioidaan niin pakolaisten kuin vastaanottavan maan erityistarpeet ja -toiveet.

Vuodesta 2016 lähtien IOM:n Suomen-toimisto on toteuttanut kulttuuriorientaatiokoulutukset  Suomeen saapuville kiintiöpakolaisille yhteistyössä Maahanmuutto-viraston (Migrin) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Projektia halli­nnoi Migri ja sitä rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahan­muutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).

Tätä ennen vuosina 2001-2010 IOM:n Suomen-toimisto on toteuttanut ennen lähtöä tapahtuvia kulttuuri­orientaatioita yhteistyössä eri vastuu­viranomaisten kanssa. Vuodesta 2001 yli 4000 pakolaista on osallistunut IOM:n järjestämään kulttuuriorientaa­tioon, joka valmistelee ja tukee onnistunutta muuttoa ja kotoutumista Suomeen. Lisäksi IOM:n Suomen-toimisto tarjoaa ennen lähtöä tapahtuvaa orientaatiota kiintiöpakolaisille, jotka ovat muuttamassa Islantiin.

 

Tavoitteet

Kulttuuriorientaatio antaa pakolaisille käytännön tietoa kohdemaasta ja auttaa heitä kehittämään taitoja ja asenteita, jotka ovat hyödyllisiä heille uudessa ympäristössä.

IOM toimii globaalisti läheisessä yhteistyössä hallitusten kanssa tunnistaakseen ja välittääkseen tietoa ja arvoja, jotka ovat keskeisiä pakolaisten kotoutumisessa ja sopeutumisessa uuteen yhteiskuntaan. Perehdytysten tavoitteena on tukea  pakolaisia muodostamaan realistinen käsitys ja odotukset kohdemaista. IOM arvioi yhteiskunnallisen tiedon ja kulttuurisen ymmärryksen lisäämisen tukevan pakolaisten kotoutumisprosessia ja vahvistavan siten itsenäistä ja aktiivista kansalaisuutta.

Vuodesta 2016 alkaen Suomen kulttuuriorientaatio­koulutuksen kouluttajina toimivat IOM:n ja Diakin asiantuntijat ja  monikieliset ja –etniset kouluttajat, jotka auttavat pakolaisia hahmottamaan kotoutu­misen haasteita ja siirtymään vastaanottavaan yhteis­kuntaan.

Suomen koulutuksessa läpikäytäviä aiheita ovat mm. arjen hallinta ja elämä Suomessa, työmarkkinat ja työnhaku, erilaiset saapumisen jälkeiset kotou-tumispalvelut, terveys ja terveyspalvelut, koulutus, kulttuurinen sopeu­tuminen sekä oikeudet ja velvollisuudet. Osallistujilla on myös mahdollisuus tutustua suomen kieleen ja kysyä kysymyksiä, jotta heidän on helpompi käsitellä edessä olevaa muutosta.

Migri ja IOM uskovat, että ennen lähtöä toteu­tettava orientaatiokoulutus on oleellinen osa onnistunutta kotoutumisprosessia ja tehokkaimm­illaan silloin, kun se vastaa saapuvien ryhmien tiedontarpeita ja on osa kohdemaan kotoutumis­palvelujen jatkumoa.

 

Lähestymistapa

IOM:n koulutusmenetelmät perustuvat inter­aktiiviseen ja oppijakeskeiseen lähestymis­tapaan, jossa erilaiset oppimistyylit ja perhekokonai­suuksien sekä eri ikäryhmien ja sukupuolten erityistarpeet on otettu huomioon. Suomen kulttuuriorientaation päätavoitteena on rohkaista osanottajia osallis­tumaan aktiivisesti koulutukseen, ja tarjota heille merkityksellinen ja voimaannuttava oppimis­kokemus. Osallistavan ja interaktiivisen koulutus­menetelmän välineinä käytetään mm. roolipelejä, videoita, keskusteluja ja pien­ryhmätoimintaa.

 

Muut hankkeet

IOM painottaa, että kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi. IOM:n Suomen-toimisto on aiemmin keskittynyt kotouttamishankkeissa mm. siirtolaisnuorten osallisuuden edistämiseen ja uskonnollisten yhteisöjen aktivoimiseen kotoutt­amistyössä.

Yksi IOM:n nuorisoprojekteista keskittyi nuorten poliittiseen osallistumiseen (Active Citizenship: Enhancing Political Participation of Migrant Youth -ACCESS) ja toinen syrjäytymisen ehkäisemiseen (Models for Integration and Prevention of Exclusion: Empowering Migrant Youth – iYouth).

Uskonnollisten yhteisöjen kanssa tehtävän yhteis­työn puitteissa on toteutettu hanke “Dialogue for Integration: Engaging Religious Communities”.

 

Esite kulttuuri- ja yhteiskuntaorientaatiosta

Esite kulttuuriorientaatiosta kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille